YOU ARE HERE:
UNITA Identity and European Citizenship

UNITA Identity and European Citizenship

Consolidarea identității, cetățeniei și valorilor europene reprezintă un proces perpetuu. UNITA se angajează să contribuie la acest proces prin conturarea factorilor cheie relevanți în actualizarea conceptului de identitate europeană. Putem considera, cu titlu de exemplu: diversitatea socială și culturală, inclusiv elementele de natură lingvistică și patrimoniul cultural, în acord cu motto-ul european „Unitate în diversitate”; și conștientizarea provocărilor legate de sustenabilitate (și schimbările climatice,  gestionate în prezent, la nivel mondial, de către Europa), care  se evidențiază în plan central  în proiectul UNITA, cu precădere privitor la dezvoltarea zonelor rurale și regiunilor montane.

În cadrul acestui proces, perspectiva  asupra  cetățeniei europene și identitatea specifică unor grupuri sociale considerate  defavorizate,  ca de pildă  migranții și refugiații, cetățenii europeni din afara  spațiului Uniunii și cetățenii  altor continente, este vitală,  de primă importanță în  extinderea caracterului incluziv al acestor noțiuni. Este necesar a fi acordat  interes sporit cetățenilor rezidenți ai zonelor rurale (cu precădere montane)  deoarece factori precum izolarea și declinul demografic pot genera alterarea sentimentului acestora de apartenență la spațiul European (A. Rodríguez-Pose,  `The revenge of the places that don`t matter`, 2018). 

Pentru înfăptuirea sa, obiectivul va fi conturat prin intermediul a trei principale direcții, în speță:

  • o amplă analiză va fi realizată prin intermediul workshop-urilor, unui forum interactiv și unui concurs, cu scopul de a  colecta și reuni percepțiile diferite  asupra cetățeniei europene din rândul studenților UNITA (inclusiv cetățeni non-UE) și al populației din mediul rural, considerând cu prioritate cei trei factori anterior menționați : diversitatea culturală și lingvistică; conștientizarea provocărilor legate de  sustenabilitate  (și schimbările climatice); perspectiva unor grupuri specifice,  ca de pildă populația din mediul rural și zonele montane.
  • o linie de cercetareavând drept finalitate valorificarea rezultatelor  analizei percepțiilor, prin coordonarea unei cercetări doctorale, respectiv organizarea a două conferințe cu tematici dedicate.
  • cursuripe tematica cetățeniei europene, organizate pentru studenții și personalul UNITA, cu acces deschis publicului larg. Beneficiarii cursurilor, respectiv studenții și personalul UNITA  vor fi încurajați să disemineze conținutul acestora către grupuri țintă specifice, ca de pildă elevii din ciclul liceal, migranții, refugiații și  populația din mediul rural.

Toate  activitățile sunt menite să contribuie la  poziționarea centrală a conceptului de cetățenie europeană pentru comunitatea UNITA și pentru societățile în care aceasta este integrată. Este necesar ca procesul de consolidare a conceptelor de cetățenie, identitate și valori europene să fie perceput a constitui un demers actualizabil, prin consultări, cercetare și predare. Ulterior evaluării impactului activităților previzionate a se desfășura în intervalul temporal 2020-2023, UNITA vizează sustenabilitatea pe termen lung, respectiv proiecția extinderii instrumentelor de consultare lansate în primii trei ani și deschiderea către membrii comunității sale, dar și societății în ansamblu.