Secretariatul General

Secretariatul General are ca obiective generale urmatoarele:
 • Asigurarea gestiunii studenților în conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale, a celorlalte acte normative în vigoare și a regulamentelor interne.
 • Gestionarea, completarea și eliberarea actelor de studii în conformitate cu Ordinul nr. 657/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii în sistemul de învățământ superior.
 • Evidența, inventarierea, selecționarea, păstrarea, depozitarea și folosirea documentelor interne ale Universității de Vest din Timișoara în conformitate cu Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996 și alte acte normative în vigoare.


Secretariatul General din Universitatea de Vest din Timișoara are ca obiective specifice:
 • Gestionarea corectă a tuturor documentelor rezultate din procesul de școlaritate al studenților/absolvenților de la ciclul I – Licență și Ciclul II – Master;
 • Întocmirea corectă a tuturor documentelor școlare : registrul matricol, cataloagele de examene, centralizatoarele de note, carnetele de note, foile matricole, situațiile școlare, suplimentele la diplomă , situațiile centralizatoare și statisticile solicitate de MEN, CNFIS, Direcția de Statistică, etc.;
 • Gestionarea contractelor de studii și a actelor adiționale la contractele de studii, contractele disciplinelor opționale/transversale/facultative;
 • Gestiunea studenților de la ciclul I – Licență și ciclul II – Master conform programului informatic UMS;
 • Gestionarea activităților legate de admitere și de susținere a examenelor de finalizare a celor 2 cicluri de studii;
 • Asigurarea evidenței, selecționarea, păstrarea și arhivarea tuturor actelor de studii: Diplome de Licență, Diplome de Master, Diplome de studii postuniversitare de specializare și de perfecționare, Diplome de studii aprofundate, Diplome de absolvire Colegiu, Diplome de conversie profesională, Diplome de absolvire curs psihopedagogic și metodic de specializare, învățământ preșcolar, Studii Academice postuniversitare SISEC, etc.;
 • Completarea diplomelor și certificatelor de studii ale absolvenților Universității de Vest din Timișoara și ale absolvenților altor instituții de învățământ superior care au promovat examenul de finalizare la Universitatea de Vest din Timișoara;
 • Eliberarea actelor de studii titularilor sau împuterniciților acestora, a duplicatelor, întocmirea rapoartelor cu privire la situația actelor de studii de la nivelul Universității de Vest din Timișoara; Inventariarea documentelor, organizarea depozitelor de arhivă, selecționarea și casarea documentelor, asigurarea evidenței, păstrarea și arhivarea tuturor documentelor de la nivelul departamentelor din cadrul Universității de Vest din Timișoara.
 • Gestionarea programului de formare psihopedagogică pentru studenți Nivel I – Licență și PU Nivel I, PU Nivel II.
 • Gestionarea activităților specifice de formare continuă a personalului din învățământul preuniversitar prin grade didactice – Gradul II și Gradul I.


Conducere:

Secretar Şef Universitate:
Ing. Ramona PUIU
e-mail: ramona.puiu@e-uvt.ro
Tel: +40-(0)256-592169
Fax: +40-(0)256-592310

Echipa:


Secretariat Facultăți (Secretar Șef Facultate)

Ionela Szuromi - Arte şi Design
Tel: +40-(0)256-592900
Gabriela Bumb - Chimie, Biologie, Geografie
Tel: +40-(0)256-592622
Adriana Murgu - Drept
Tel: +40-(0)256-592400
Sabina Vilceanu - Economie şi de Administrare a Afacerilor
Tel: +40-(0)256-592505
Gabriela Igna - Educaţie Fizică şi Sport
Tel: +40-(0)256-592129
Marioara Ciucanu - Fizică
Tel: +40-(0)256-592108
Ramona Miţiga - Litere, Istorie şi Teologie
Tel: +40-(0)256-592164
Anca Eduțanu - Matematică şi Informatică
Tel: +40-(0)256-592155
Diana Ivăşchescu - Muzică şi Teatru
Tel: +40-(0)256-592650
Alina Voideș - Sociologie şi Psihologie
Tel: +40-(0)256-592320
Mihaela Sabău - Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării
Tel: +40-(0)256-592307
Alina Ciuclea - Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic
Tel: +40-(0)256-592151
Victoriţa Vieru - Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic
Tel: +40-(0)256-592151

Sorina Torzan - Secretar
e-mail: sorina.torzan@e-uvt.ro
Tel: +40-(0)256-592365

Anca Caceu - Secretar
e-mail: anca.caceu@e-uvt.ro
Tel: +40-(0)256-592368


Birou Acte Studii
Nicoleta Trofim - Secretar acte de studii
e-mail: nicoleta.trofim@e-uvt.ro
Tel: +40-(0)256-592365
Mariana Oniță - Secretar acte de studii
e-mail:mariana.onita@e-uvt.ro
Tel: +40-(0)256-592133
Ramona Diu - Secretar acte de studii
e-mail: ramona.diu@e-uvt.ro
Tel: +40-(0)256-592133


Arhivă
Carmen Tudor - Arhivar
e-mail: carmen.tudor@e-uvt.ro
Tel: +40-(0)256-592107


Contact:

Adresa:
Secretariatul General UVT
Universitatea de Vest din Timișoara,
Bd. Vasile Pȃrvan, nr. 4, 300223, Timișoara, Romȃnia
Camera: 160
Tel: +40-(0)256-592169
Fax: +40-(0)256-592310

Serviciul IT&C | Tur virtual
UVT © 2020. Toate drepturile rezervate.
Blvd. V. Parvan 4, Timisoara 300223, Timis, Romania
Tel: +40-(0)256-592111    Fax: +40-(0)256-592310
Email: secretariat@e-uvt.ro