Meniu
 
»  Hotararea Comisiei Paritare a UVT cu privire la zilele de concediu de odihna suplimentar
»  Strategia de Dezvoltare Instituţională a UVT, în vederea aplicării unor proiecte prin Programul Operațional Competitivitate - POC 2014 – 2020. HS 60 din 28.06.2018
»  Codul de Etică și Deontologie Universitară al UVT .HS 58 din 07.06.2018
»  Contract Colectiv de Munca
»  Contract Colectiv de Munca la nivel de grup de unitati.
»  Carta Universitatii de Vest din Timisoara. HS 23 din 15.12.2016
»  Carta Universitatii de Vest din Timisoara. HS 63 din 28.07.2015
»  Carta Universitatii de Vest din Timisoara. HS din 26.01.2012
»  Planul strategic de dezvoltare instituţională a UVT 2016-2020. HS 11 din 16.06.2016
»  Declaraţii de avere/interese
»  Rapoarte instituţionale
»  Lista privind functiile personalului angajat UVT conform Art.33 Legea cadru 153 2017, 30.03.2018
»  Bugetul de venituri și cheltuieli
»  Documente financiar - contabile
»  Protectia datelor personale
»  Eliberare acte studii
»  Formular pentru depuneri taxe Banca Transilvania
»  Documente legislative
»  Carta Universitatii de Vest din Timisoara. HS 63 din 28.07.2015
»  Carta Universitatii de Vest din Timisoara. HS din 26.01.2012
»  Planul strategic de dezvoltare instituţională a UVT 2016-2020. HS 11 din 16.06.2016
»  Strategia de Dezvoltare Instituţională a Universităţii de Vest din Timişoara 2016-2020. HS 46 din 16.11.2017
»  Declaratii de avere/interese
»  Rapoarte instituţionale
»  Bugetul de venituri și cheltuieli
»  Documente financiar - contabile
»  Protectia datelor personale
»  Eliberare acte studii
»  Formular pentru depuneri taxe Banca Transilvania
»  Documente legislative
»  Vouchere de vacanta UVT

Eliberare acte studii

Program de lucru cu publicul:

Luni - Vineri: 10 - 13
B-dul Vasile Pârvan nr. 4, Timişoara, etaj 1, camera 153B
Telefon: +40 (0)256-592.365
E-mail: acte-studii@e-uvt.ro

SE ELIBEREAZĂ TOATE DIPLOMELE, INCLUSIV PROMOȚIA 2017

Diplomele MAI VECHI de 2013 NU SE ELIBEREAZĂ PE LOC, eliberarea acestora se face pe baza unei cereri (descarcă formularul AS4) care se depune la biroul Registratura sau se poate trimite pe email la adresa acte-studii@e-uvt.ro si pe fax la numărul 0256-592.310. Termenul de eliberare este de 5 ZILE LUCRĂTOARE de la depunerea cererii,TAXA DE ELIBERARE ESTE DE 100 LEI, incepand cu 03.05.2018

ATESTATELE DE ECHIVALARE se pot ridica personal sau prin intermediul unui împuternicit (cu procură notarială și cerere).

A) Documentele necesare eliberării atestatului sunt:

- BI/CI sau paşaport în original, valabile în ziua eliberării atestatului;
- copie după certificatul de naștere;
- dovada plății taxei de 200 lei (chitanța).

TAXĂ ELIBERARE ATESTAT = 200 LEI (1 bucată) care se achită în contul:

Cont IBAN: RO61BTRL0360160100703936 – COD FACULTATE - 11 DPPD (orice filiala Banca Transilvania).

B) Documentele necesare eliberării atestatului PRINTR-UN ÎMPUTERNICIT cu procură notarială sunt:

- BI/CI sau pasaportul împuternicitului în original, valabile în ziua eliberării actului de studii;
- cerere către Rector pentru eliberarea diplomei cu procură notarială (descarcă formularul AS5);
- procură autentificată la notariat în original care să menţioneze în mod expres faptul că împuternicitul poate ridica de la UVT atestate de echivalare (în cazul cetăţenilor români sau străini cu domiciliul/reşedinţa în străinătate, procura notarială va fi supralegalizată sau apostilată (apostila de la Haga) conform convenţiilor internaţionale, de către autorităţile competente din ţara respectivă). În cazul absolventelor căsătorite, în procura notarială trebuie să se specifice și numele avut ÎNAINTE de căsătorie (cel din certificatul de nastere).

Cererea împreună cu procura notarială SE TRIMIT SPRE VERIFICARE ȘI APROBARE scanate la adresa de e-mail:acte-studii@e-uvt.ro sau pe fax la numărul 0256-592.310 sau prin poştă la adresa: Timişoara, B-dul Vasile Pârvan nr. 4.

După aprobarea cererii (maxim 3 zile) imputernicitul se va prezenta la biroul Acte de Studii pentru ridicarea diplomei cu următoarele:

- BI/CI sau pasaportul împuternicitului în original, valabile în ziua eliberării atestatului;
- Procură notarială în original;
- Copie după certificatul de naștere;
- Dovada plății taxei de 200 lei (chitanță).

 • DOCUMENTELE NECESARE ELIBERĂRII DIPLOMEI (DE LICENȚĂ, MASTER, ABSOLVIRE COLEGIU, STUDII APROFUNDATE, POSTUNIVERSITARE, SISEC):
  • 2 fotografii color 3 x 4 cm, realizate recent, identice, mate, pe hârtie fotografică (facute intr-un studio foto);
  • BI/CI sau paşaport în original, valabile în ziua eliberării actului de studii.

 • DOCUMENTELE NECESARE ELIBERĂRII CERTIFICATELOR DE ABSOLVIRE DPPD:
  • Copie după diploma de licență;
  • BI/CI sau paşaport în original, valabile în ziua eliberării actului de studii;
  • copie certificat nastere.

 • DOCUMENTELE NECESARE ELIBERĂRII DIPLOMEI CU PROCURĂ NOTARIALĂ:

  • Cerere către Rector pentru eliberarea diplomei cu procură notarială (descarcă formularul AS1);
  • Procură autentificată la notariat în original care să menţioneze în mod expres faptul că împuternicitul poate ridica de la UVT acte de studii (în cazul cetăţenilor români sau străini cu domiciliul/reşedinţa în străinătate, procura notarială va fi supralegalizată sau apostilată (apostila de la Haga) conform convenţiilor internaţionale, de către autorităţile competente din ţara respectivă).Cererea împreună cu procura notarială se trimit spre verificare si aprobare scanate la adresa de e-mail:
   acte-studii@e-uvt.ro sau pe fax la numărul 0256-592.310 sau prin poştă la adresa: Timişoara, B-dul Vasile Pârvan nr. 4.
  • După aprobarea cererii (maxim 3 zile) imputernicitul se va prezenta la biroul Acte de Studii pentru ridicarea diplomei cu următoarele:
  • BI/CI sau pasaportul împuternicitului în original, valabile în ziua eliberării actului;
  • Procură notarială în original;
  • 2 fotografii ale titularului, color 3 x 4 cm, realizate recent, identice, mate, pe hârtie de studii fotografică (facute intr-un studio foto). În cazul certificatelor DPPD și a gradelor didactice nu sunt necesare fotografii;

 • În cazul absolventelor căsătorite, în procura notarială trebuie să se specifice și numele avut ÎNAINTE de căsătorie (cel din certificatul de nastere).
 • DOCUMENTELE NECESARE ELIBERĂRII UNUI DUPLICAT

   În cazul pierderii unui act de studii, UVT eliberează un duplicat al acestuia.Actele de studii sunt de tip DIPLOMĂ, CERTIFICAT, ATESTAT, FOAIE MATRICOLĂ și SUPLIMENT LA DIPLOMĂ.

   Actele ce trebuie depuse la Biroul Acte de Studii în vederea eliberării unui duplicat sunt:
  • Cerere către Rector pentru eliberarea duplicatului (descarcă formularul AS2);
  • Declaraţie de pierdere a actului de studii, autentificată la notariat (în care sunt cuprinse toate elementele necesare pentru identificarea actului – seria şi numărul - şi împrejurările in care actul a fost pierdut);
  • Dovada publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a pierderii actului de studii respectiv (exemplarul original din Monitorul Oficial pe care îl primeşte acasă, în care a fost anunţată pierderea*);
  • Copie legalizată a certificatului de naştere a titularului;
  • Două fotografii ,color, format 3 x 4 cm, realizate recent, identice, mate, pe hârtie fotografică (facute intr-un studio foto). În cazul certificatelor DPPD și a gradelor didactice nu sunt necesare fotografii;
  • Chitanță plată taxă de eliberare duplicat în valoare de 150 lei;
  • Dosar plic.

 • Dacă se solicită duplicate după mai multe acte de studii (diplomă – licenţă, master, certificat,atestat, foaie matricolă și supliment la diplomă), atunci, potrivit legii, solicitarea de duplicat se face separat pentru fiecare act (dosar separat).

  Titularul duplicatului unui act de studii îşi poate ridica duplicatul respectiv în termen de o lună de la depunerea dosarului.

  Dosarul cu documentele enumerate mai sus se prezintă la Biroul Acte de Studii (etaj 1, camera 153C) pentru verificare. Dosarele corect întocmite se depun apoi la Registratura universităţii (din cadrul Secretariatului General).

  Duplicatul unui act de studii se eliberează o singură dată.

 • DOCUMENTELE NECESARE ELIBERĂRII ADEVERINTEI DE AUTENTICITATE A DIPLOMEI:
  • cererea de eliberare a adeverinței de autenticitate către Rector înregistrată la Registratura universităţii (descarcă formularul AS3);
  • copie simplă a actului (actelor) de studii pentru care se solicită adeverința de autenticitate;
  • copie simplă după BI/CI sau pașaportul solicitantului.

   Documentele de mai sus se depun la Centrul de Resurse de Informare si Documentare et. 3, camera 316, de luni pana vineri intre 9 și 14 sau trimise pe adresa de e-mail anca.caceu@e-uvt.ro.

   Informații suplimentare se pot obține și prin telefon la numărul +40 (0) 256- 592.368.

   Notă: în cazul în care solicitatul nu poate ridica personal adeverința de autenticitate, atunci solicitantul poate desemna o altă persoană să o ridice. Persoana desemnată va prezenta o împuternicire notarială în acest sens. Dacă persoana desemnată este rudă de gradul I (frate, soră, tată, mamă, soț, soție) atunci aceasta nu trebuie să aducă o împuternicire notarială ci va prezenta o copie a dovezii de rudenie (certificate de naștere, certificat de casatorie și CI), în copie.>


 • CUI I SE ELIBEREAZĂ ACTELE DE STUDII?
  • Un act de studii se eliberează titularului/împuternicitului pe baza prezentării documentului de identitate (BI/CI) sau a paşaportului valabile în ziua eliberării actului de studii;
  • Actele de studii completate şi neridicate datorită decesului titularului pot fi eliberate unui membru al familiei (ascendent sau descendent de gradul I sau II), în baza unei cereri aprobate de conducerea instituţiei, însoţită de copie legalizată a certificatului de deces şi de o declaraţie pe propria răspundere privind motivele invocate pentru ridicarea acestor acte de studii.

 • CUM SE PLĂTESC TAXELE

  Taxele pentru ridicarea actelor de studii mai vechi de 5 ani, pentru eliberarea duplicatelor și pentru eliberarea actelor de studii în regim de urgență se achită la:

  - casieria Universității(parter, sala 008D)

  sau

  - BANCA TRANSILVANIA în contul IBAN:
  RO05 BTRL 0360 1202 6188 49XX*Pentru publicarea pierderii unui act de studii, titularul acestuia se adresează Regiei Autonome Monitorul Oficial, anunţul urmând să cuprindă următoarele date: denumirea actului de studii original; numele, iniţialele prenumelor tatălui (mamei), prenumele titularului, anul finalizării studiilor în cauză; seria şi numărul actului respectiv, numărul şi data la care a fost înregistrat în registrul de evidenţă a eliberării actelor de studii; denumirea instituţiei emitente.

Sericiul IT&C | Tur virtual | Sitemap
UVT © 2018. Toate drepturile rezervate.
Blvd. V. Parvan 4, Timisoara 300223, Timis, Romania
Tel: +40-(0)256-592111    Fax: +40-(0)256-592310
Email: secretariat@e-uvt.ro