EȘTI AICI:
Consiliul de Administrație

Consiliul de Administrație

Despre C.A.

Consiliul de Administraţie al UVT îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 şi ale Cartei Universităţii de Vest din Timişoara. Consiliul de Administraţie al UVT asigură, sub conducerea Rectorului UVT, conducerea operativă a universităţii şi aplică deciziile Senatului UVT.

I. ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

 • Consiliul de Administraţie este format din Rector, prorectori, decani, directorul general administrativ şi un reprezentant al studenţilor, desemnat de organizaţia studenţească reprezentativă la nivel de universitate.
 • Calitatea de membru al Consiliului de Administraţie se dobândeşte de drept odată cu funcţia prevăzută la alin. (1) şi încetează odată cu încetarea acestei funcţii. .
 • Un delegat al sindicatului reprezentativ la nivel de UVT are calitatea de invitat la şedinţele Consiliului de Administraţie în cazul în care sunt dezbătute probleme privind raporturile de muncă dintre UVT şi salariaţii acesteia. .
 • Structurile consultative comune se constituie în urma aprobării Consiliului de Administraţie şi a Senatului UVT. În aceste condiţii, se constituie următoarele consilii consultative: .
  1. Consiliul consultativ academic, format din personalităţi din mediul academic, cultural şi profesional;
  2. Consiliul consultativ economic şi social, format din reprezentanţi ai mediului economic şi social;
  3. Consiliul consultativ alumni, format din reprezentanţi ai absolvenţilor UVT.
 • Structurile consultative constituite sunt invitate de către Rectorul UVT la şedinţele Consiliului de administraţie şi sunt consultate în probleme care privesc strategiile şi politicile în domeniul lor de competenţă.


II. FUNCŢIONAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

 • Rectorul UVT conduce şedinţele Consiliului de Administraţie şi reprezintă acest organ în raporturile cu Senatul UVT. În cazul absenţei Rectorului UVT, ședinţa Consiliului de Administraţie este condusă de prorectorul desemnat de către acesta.
 • Consiliul de Administraţie se întruneşte în şedinţe ordinare, lunar, şi în şedinţe extraordinare.
 • Consiliul de Administraţie poate fi convocat de Rectorul UVT sau la cererea a cel puţin o treime din numărul membrilor săi.
 • Ordinea de zi este stabilită de Rectorul UVT sau de membrii care cer convocarea şi este transmisă membrilor Consiliului de Administraţie de Rectorul UVT, prin convocator.
 • Fiecare membru al Consiliului de Administraţie îi poate solicita Rectorului UVT introducerea unor puncte pe ordinea de zi, cu cel puţin 5 zile înainte de data ședinţei ordinare.
 • Convocatorul, împreună cu proiectele de hotărâri, se transmit membrilor Consiliului de Administraţie în formă electronică cu cel puţin 3 zile înainte de data ședinţei.
 • Hotărârile Consiliului de Administraţie se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi, în condiţiile prezenţei a cel puţin două treimi din numărul total al membrilor.
 • Toţi membrii Consiliului de Administraţie au drept egal de vot.
 • Dreptul de vot se exercită personal şi direct.
 • Dreptul de vot nu poate fi delegat unui alt membru al Consiliului de Administraţie.
 • Consiliul de Administraţie îşi desemnează un Comitet director care asigură funcţionarea sa între două şedinţe.
 • Comitetul director al Consiliului de Administraţie se constituie din: Rector, prorectori, directorul general administrativ şi reprezentantul studenţilor.
 • Comitetul director al Consiliului de Administraţie se întruneşte în şedinţe săptămânal.
 • Comitetul director al Consiliului de Administraţie adoptă măsuri de gestionare a activităţilor curente ale universităţii, pe care le supune validării în următoarea şedinţă a Consiliului de Administraţie.
 • Comitetul director al Consiliului de Administraţie stabileşte prioritatea introducerii pe ordinea de zi a punctelor solicitate de membrii Consiliului de Administraţie.
 • Consiliul de Administraţie poate delega soluţionarea unor probleme care intră în atribuţiile sale către Comitetul director al Consiliului de Administraţie.
  Gestionarea activităţii suport a Consiliului de Administraţie se realizează de către Cancelaria Rectorului UVT.
 • Consiliul de administraţie face publice deciziile sale prin intermediul website-ului UVT.
 • Consiliul de administraţie transmite Președintelui Senatului UVT şi președinţilor comisiilor de specialitate ale Senatului UVT informaţiile și documentele solicitate cu privire la activitatea Consiliului de administraţie.
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de administraţie al UVT poate fi modificat de către Senatul UVT.