Taxe admiteretaxa de înscriere: 150,00 lei
taxa de înmatriculare: 150,00 lei


 1. La Universitatea de Vest din Timișoara taxa de înscriere la concursul de admitere la studii universitare de master este 150,00 lei, iar taxa de înmatriculare este de 150,00 lei, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. În principiu, taxa de înscriere la admitere se plăteşte o singură dată pe facultate, indiferent de numărul programelor de master la care s-a înscris în cadrul aceleiaşi facultăţi. În cazul în care candidatul se înscrie şi doreşte să urmeze simultan două programe de master în cadrul aceleiaşi facultăţi, va depune câte un dosar pentru fiecare din aceste programe şi va achita taxa de înmatriculare aferentă pentru fiecare dintre acestea.
 2. Potrivit legii, sunt scutiți de plata taxelor de înscriere la admiterea în ciclul de studii universitare de master, precum și de plata taxelor percepute pentru eliberarea unor acte și documente școlare următoarele categorii de persoane: (a)copiii întregului personal din învăţământul preuniversitar sau pensionat; (b) copiii întregului personal din învățământul universitar (personal didactic, didactic auxiliar, nedidactic și din bibliotecile centrale universitare) aflat în activitate sau pensionat.
 3. Întregul personal din învăţământul superior și din bibliotecile centrale universitare este scutit de plata taxelor percepute pentru eliberarea unor acte şi documente.
 4. Scutirea de la plata acestor taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare prezentate de candidaţi şi prevăzute în metodologiile proprii de admitere. Aprobarea scutirii se face de către comisiile de admitere pe facultăţi.
 5. Candidaţii din state terţe UE plătesc o taxă de înscriere la concursul de admitere de 75 de EURO pentru procesarea dosarului în vederea organizării admiterii.
 6. La înmatriculare, candidații declarați admiși plătesc taxa de înmatriculare.
 7. În momentul înmatriculării, dar nu mai târziu de 7 zile calendaristice de la înmatriculare, studenții admiși cu taxă plătesc 20% din valoarea taxei de studiu. În caz de neplată în termenul stabilit, studentul își va pierde locul.
 8. În cazul în care studentul inițial declarat admis pe locurile cu taxă va trece pe locurile fără taxă, i se va restitui suma plătită, aferentă celor 20 procente din valoarea taxei de studiu.
 9. Studenţii înmatriculaţi concomitent la două programe de studii masterale diferite din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara beneficiază, la cerere și cu documente doveditoare, de o reducere de 50% la taxa de şcolarizare pentru programul de studii la care sunt înmatriculaţi cu taxă. În cazul în care ambele programe de studii sunt urmate în regim cu taxă, reducerea se va solicita în proporție de 25% de la fiecare facultate la care sunt înscriși. Aceeaşi reducere se aplică şi pentru studenţii care, la un interval de maxim nouă ani de la absolvirea Regulament privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de master Ediţia I Nr. anexe 5 Pagina 9 din 38 unui program de studii la Universitatea de Vest din Timișoara finanţat total sau parţial de la bugetul de stat, se înscriu la un alt program de studii ofertat de universitate. Reducerea se aplică o singură dată pentru un an de studiu, pe baza unei cereri însoțită de documente doveditoare și depusă în termen de 10 zile lucrătoare de la începerea anului universitar.
 10. Studenţii bursieri ai statului român nu plătesc taxe de şcolarizare.
 11. Contul in care se pot efectua platile prin banca pentru taxele de scolarizare si confirmare
    >> Universitatea de Vest
    >> CUI 4250670
    >> RO66RNCB0715049294710002
Pentru plata prin bancă a taxei de înscriere vezi aici iar pentru plata taxelor de confirmare sau avans la taxa de studiu vezi aici.

Rectorul, la propunerea decanilor, poate să acorde scutiri sau reduceri ale taxei de înscriere pentru angajații UVT sau copii acestora, sau pentru cazuri fundamentate de către conducerile facultăților.


NOTA

Pentru detalii privind taxele de admitere, calendarul, conţinutul dosarului ,bibliografia şi criteriile specifice şi cele de departajare, se vor consulta site-urile facultăţiilor.

Până la data admiterii, pot interveni modificări asupra datelor afișate.


Serviciul IT&C | Tur virtual
UVT © 2020. Toate drepturile rezervate.
Blvd. V. Parvan 4, Timisoara 300223, Timis, Romania
Tel: +40-(0)256-592111    Fax: +40-(0)256-592310
Email: secretariat@e-uvt.ro