Acte necesare pentru admitereDocumente necesare inscrierii pentru admitere:
 1. Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta precum şi diploma de absolvire în original sau copie pentru absolvenţii care doresc să urmeze o a doua specializare.
 2. Foaia matricolă, în original sau în copie;
 3. Diploma de licenţă, în copie (pentru candidaţii care au absolvit o facultate);
 4. Foaia matricolă/suplimentul la diplomă în copie(pentru candidaţii care au absolvit o facultate);
 5. Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student la o altă facultate şi statutul de student pe locurile finanţate de la bugetul de stat / cu taxă de şcolarizare;
 6. Certificatul de naştere în copie;
 7. Certificatul de căsătorie în copie (în cazul celor care prin căsătorie şi-au schimbat numele);
 8. Carte de identitate / buletin de identitate în copie, certificată de secretarul comisiei de admitere;
 9. Două fotografii tip buletin de identitate;
 10. Adeverinţa medicală tip, în original (emisă de către medicul de familie);
 11. Dovada plăţii taxei de înscriere sau actele doveditoare pentru candidaţii care solicită scutirea de plata taxei de înscriere .

Candidaţii care au promovat examenul de licenta în sesiunea 2017 pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de licenta sau a copiei a acesteia, adeverinţă eliberată de facultate, în care se menţioneaza rezultatele obţinute.

NOTA

Pentru detalii privind taxele de admitere, calendarul, conţinutul dosarului ,bibliografia şi criteriile specifice şi cele de departajare, se vor consulta site-urile facultăţiilor.

Până la data admiterii, pot interveni modificări asupra datelor afișate.

Dept. de Sisteme Informatice şi Comunicaţii Digitale | Tur virtual | Sitemap
UVT © 2017. Toate drepturile rezervate.
Blvd. V. Parvan 4, Timisoara 300223, Timis, Romania
Tel: +40-(0)256-592111    Fax: +40-(0)256-592310
Email: secretariat@e-uvt.ro