Acte necesare pentru admitereDocumente necesare inscrierii pentru admitere:
 • Cerere de înscriere, formular tip;
 • Diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată, cu următoarea precizare: neprezentarea diplomei de bacalaureat în etapa de confirmări programată imediat după afişarea rezultatelor, va conduce la descalificarea celor în cauză de la forma de învăţământ fără taxă;
 • Adeverinţă medicală în original conform solicitării tuturor facultăților;
 • 3 fotografii color tip buletin de identitate;
 • Certificatul de naştere în copie legalizată la notariat;
 • Foaie matricolă sau adeverinţă eliberată de liceu, din care să rezulte mediile generale obţinute in cei 4 (sau 5) ani de studii liceale, precum şi mediile anuale;
 • Acte doveditoare în original pentru cei care solicită scutirea de taxa de înscriere la admitere;
 • Diploma / diplomele în original pentru candidaţii care au obţinut premii la concursurile naţionale sau internaţionale sau concursuri interjudeţene de specialitate recunoscute de MECTS, respectiv olimpiadele judeţene de specialitate recunoscute de MECTS;
 • Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată, pentru absolvenţii care doresc să urmeze o a doua specializare;
 • Copie legalizată după foaia matricolă pentru absolvenţii cu diploma de licenţă, respectiv absolvire care doresc să urmeze o a doua specializare.
 • Adeverinţă de la prima facultate de unde să rezulte calitatea de student şi tipul de loc ocupat (buget/taxă);
 • Certificatul de căsătorie, în copie legalizată dacă este cazul

Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie - iulie 2015 pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de bacalaureat sau a copiei legalizată a acesteia, adeverinţă eliberată de liceu, în care se menţioneaza rezultatele obţinute la bacalaureat şi în timpul cursurilor liceale.

NOTA

Pentru detalii privind calendarul de admitere, conţinutul dosarului ,bibliografia şi criteriile specifice şi cele de departajare, se vor consulta site-urile facultăţiilor.

Până la data admiterii, pot interveni modificări asupra datelor afișate.


Serviciul IT&C | Tur virtual
UVT © 2020. Toate drepturile rezervate.
Blvd. V. Parvan 4, Timisoara 300223, Timis, Romania
Tel: +40-(0)256-592111    Fax: +40-(0)256-592310
Email: secretariat@e-uvt.ro