Acte necesare pentru admitereDocumente necesare inscrierii pentru admitere:
  • Cerere de înscriere, formular tip;
  • Diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată, cu următoarea precizare: neprezentarea diplomei de bacalaureat în etapa de confirmări programată imediat după afişarea rezultatelor, va conduce la descalificarea celor în cauză de la forma de învăţământ fără taxă;
  • Adeverinţă medicală în original conform solicitării tuturor facultăților;
  • 3 fotografii color tip buletin de identitate;
  • Certificatul de naştere în copie legalizată la notariat;
  • Foaie matricolă sau adeverinţă eliberată de liceu, din care să rezulte mediile generale obţinute in cei 4 (sau 5) ani de studii liceale, precum şi mediile anuale;
  • Acte doveditoare în original pentru cei care solicită scutirea de taxa de înscriere la admitere;
  • Diploma / diplomele în original pentru candidaţii care au obţinut premii la concursurile naţionale sau internaţionale sau concursuri interjudeţene de specialitate recunoscute de MECTS, respectiv olimpiadele judeţene de specialitate recunoscute de MECTS;
  • Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată, pentru absolvenţii care doresc să urmeze o a doua specializare;
  • Copie legalizată după foaia matricolă pentru absolvenţii cu diploma de licenţă, respectiv absolvire care doresc să urmeze o a doua specializare.

Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie - iulie 2014 pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de bacalaureat sau a copiei legalizată a acesteia, adeverinţă eliberată de liceu, în care se menţioneaza rezultatele obţinute la bacalaureat şi în timpul cursurilor liceale.


Dept. de Sisteme Informatice şi Comunicaţii Digitale | Tur virtual | Sitemap
UVT © 2017. Toate drepturile rezervate.
Blvd. V. Parvan 4, Timisoara 300223, Timis, Romania
Tel: +40-(0)256-592111    Fax: +40-(0)256-592310
Email: secretariat@e-uvt.ro