14 - 16
Mar
Seminar comun cu tema
„Cercetarea în programele doctorale și postdoctorale în urma raportării intermediare“ în cadrul proiectului strategic „Burse Universitare în România prin Sprijin
European pentru Doctoranzi și Post-doctoranzi (BURSE DOC-POSTDOC)” ( cod contract: POSDRU/159/1.5/S/133255)


Sâmbătă, 14 martie 2015, la Universitatea din București, începând cu ora 9.30, se desfășoară seminarul comun cu tema „Cercetarea în programele doctorale și postdoctorale în urma raportării intermediare“. Seminarul este parte a activităților ce se desfășoară în cadrul proiectului strategic „Burse Universitare în România prin Sprijin European pentru Doctoranzi si Post-doctoranzi (BURSE DOC-POSTDOC)”.

Participă reprezentanți ai partenerilor instituţionali ai proiectului: Universitatea din Craiova (în calitate de lider de proiect), Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea din Bucureşti şi Universitatea de Vest din Timișoara.

În cadrul seminarului vor fi abordate teme ce se circumscriu obiectivelor specifice și activităților propuse prin proiect, teme precum:
a) stadiul derulării proiectului la nivelul fiecărui partener;
b) cercetarea la nivelul cercetătorilor postdoctorali în urma raportarii intermediare;
c) îndeplinirea obligațiilor contractuale de către grupul țintă; stadiul mobilităților internaționale;
d) cercetarea la nivelul doctoranzilor în urma raportarii intermediare;
e) finanțarea programelor de cerecetare în faza intermediară a proiectului.

Proiectul strategic „Burse Universitare în România prin Sprijin European pentru Doctoranzi si Post-doctoranzi (BURSE DOC-POSTDOC)” a fost câştigat prin competiţie naţională în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară nr. 1 „Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.5. „Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării”.

Bugetul total eligibil al proiectului este de 12.990.217 lei, din care asistența financiară nerambursabilă aprobată este de 12.730.412,66 lei. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Durata de implementare a proiectului este de 18 luni, partenerii instituţionali în cadrul acestuia fiind Universitatea din Craiova (în calitate de lider de proiect), Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea din Bucureşti şi Universitatea de Vest din Timișoara.

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea programelor de cercetare doctorală și post-doctorală prin acordarea de sprijin financiar și instituțional pentru participarea doctoranzilor și cercetătorilor post-doctorat la astfel de programe, ca modalități de creștere a atractivității pentru inițierea și dezvoltarea unei cariere în cercetare.

Proiectul își propune două obiective specifice:
a) îmbunătățirea participării, creşterea atractivității și motivației pentru cariera în cercetare prin sprijinirea financiară, instituțională și științifică a doctoranzilor și cercetătorilor post-doctorat;
b) dezvoltarea rețelelor între universități, centre de cercetare și întreprinderi și consolidarea legăturilor dintre învățământul superior, cercetare și mediul de afaceri.

Grupul ţintă din cadrul proiectului este format din 80 de doctoranzi (din care 30 de doctoranzi ai Universității din Craiova) și 90 de cercetători postdoctorat (din care 40 de cercetători postdoctorat ai Universității din Craiova) de la nivelul celor patru parteneri instituţionali pentru următoarele domenii de cercetare: tehnologiile societății informaționale, energie, mediu, sănătate, agricultură, securitatea și siguranța alimentelor, bio-tehnologii, materiale, produse și procese inovative, spațiu și securitate și cercetări socio-economice și umaniste.

Pe durata proiectului doctoranzii și postdoctoranzii vor beneficia de sprijin financiar pentru cercetare, concretizat în burse lunare de 1.800 lei (pentru doctoranzi) și 3.700 lei (pentru postdoctoranzi), precum și de posibilitatea de a efectua stagii de mobilitate interna și internațională în institute de cercetare și universități din Uniunea Europeană. De asemenea, cercetătorii vor beneficia de sprijin financiar pentru participarea la conferințe, seminarii internaționale legate de obiectul cercetării, în spațiul UE sau în Romania.

Persoană de contact:
Conf. univ. dr. Cristian Stanciu, Responsabil informare și publicitate, Universitatea din Craiova
E-mail: docpostdoc2014@gmail.com
Telefon: 0744622061Serviciul IT&C | Tur virtual
UVT © 2020. Toate drepturile rezervate.
Blvd. V. Parvan 4, Timisoara 300223, Timis, Romania
Tel: +40-(0)256-592111    Fax: +40-(0)256-592310
Email: secretariat@e-uvt.ro