Taxe de studii

Conform articolului 9, alineatul (1) din Legea învățământului superior nr. 199/2023, cu modificările și completările ulterioare, „în instituţiile de învăţământ superior de stat învăţământul este gratuit, pentru cifra de şcolarizare aprobată anual prin hotărâre a Guvernului, şi cu taxă. Cuantumul taxei de şcolarizare este propus de consiliul de administraţie, aprobat de senatul universitar şi se aduce la cunoştinţa candidaţilor la data publicării ofertei educaţionale, conform metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat.”, iar alineatul (5) al aceluiași articol stabilește faptul că „instituţiile de învăţământ superior au autonomie în stabilirea cuantumului taxelor”.

Articolul 148, alineatul (3) din Legea învățământului superior nr. 199/2023, cu modificările și completările ulterioare, reglementează faptul că „în învăţământul superior de stat se pot percepe taxe pentru: depăşirea duratei de şcolarizare prevăzute de lege, înscrierea la concursuri de admitere, înmatriculare, reînmatriculare, repetarea examenelor, precum şi a altor forme de verificare care depăşesc prevederile regulamentului de studii. De asemenea se pot percepe taxe şi pentru activităţi neincluse în regulamentul de studii, conform metodologiei aprobate de senatul universitar”.

Astfel, în conformitate cu prevederile legale, Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) percepe taxe de studii pentru studenții ce nu ocupă un loc finanțat de la bugetul de stat, precum și diverse alte taxe universitate, pentru toți studenții, indiferent de forma de finanțare a studiilor acestora, pentru activitățile menționate la articolul 148, alineatul (3)  din Legea învățământului superior nr. 199/2023, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, studenții cazați în căminele UVT achită lunar o taxă de cazare.

Toate taxele pot fi achitate prin intermediul platformei online StudentWeb, accesând secțiunea Financiar -> Plăți.

Cuantumurile taxelor percepute de UVT, aferente anului universitar 2024-2025, aprobate de Senatul universitar, sunt disponibile aici:

 

Taxele de studiu pot fi achitate în mai multe tranșe, conform contractului de studii. Astfel, în anul universitar 2024-2025 tranșele pentru achitarea taxei de studiu sunt următoarele:

 • pentru studenții din anul I al ciclului de studii universitare de licență, respectiv de masterat
 •  
   1. prima tranșă, 30% din valoarea taxei de studiu, se achită până la data de 31.07.2024 pentru candidații admiși în sesiunea iulie 2024, respectiv 17.09.2024 pentru candidații admiși în sesiunea septembrie 2024;
   2. a doua tranșă, 40% din valoarea taxei de studiu, se achită până la data de 31 octombrie 2024;
   3. a treia tranșă, 30% din valoarea taxei de studiu din valoarea taxei de studiu se achită până la data de 15 ianuarie 2025.
 •  
  1.  
 • pentru studenții din anii II, III și IV ai ciclului de studii universitare de licență, respectiv anul II al ciclului de studii universitare de masterat
  1. prima tranșă, 50% din valoarea taxei de studiu, se achită până la data de 31 octombrie 2024;
  2. a doua tranșă, 50% din valoarea taxei de studiu, se achită până la data de 15 ianuarie 2025.


Termenele limită pentru achitarea taxelor universitare sunt stabilite în
Codul drepturilor și obligațiilor studentului și Regulamentul privind activitatea profesională a studenților de la ciclurile universitare de licență și de masterat din Universitatea de Vest din Timișoara. Astfel, termenele în vigoare sunt:

  • taxa de reexaminare – cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de începerea sesiunii de examene în care se dorește susținerea reexaminării (în cazul reînmatriculării / repetării / prelungirii de studii, caz în care taxele de reexaminare se achită în termen de 5 zile lucrătoare de la începerea anului universitar)
   • Prin excepție, în cazul sesiunii B-II pentru anii terminali, taxa de reexaminare poate fi achitată până cu cel puțin două zile lucrătoare înaintea datei stabilită pentru susținerea examenului.

  • taxa de recontractare – primele 5 zile lucrătoare de la începerea anului universitar;
  • taxa de prelungire a studiilor – 48 de ore de la primirea notificării conform căreia taxa a fost configurată;
  • taxa de repetare a studiilor – 3 zile lucrătoare de la primirea notificării conform căreia taxa a fost configurată.


Taxa de cazare se achită
lunar, până la data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face plata, conform Contractului de închiriere. După această dată, se vor aplica penalizări în de 1% pentru fiecare zi de întârziere, calculate la valoarea debitului înregistrat până la momentul înregistrării plății.