Taxe de studii

Conform articolului 119, alineatul (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, „în instituţiile de învăţământ superior de stat, învăţământul este gratuit pentru cifra de şcolarizare aprobată anual de Guvern şi cu taxă. Cuantumul taxei este stabilit de către senatul universitar, conform legii”, iar alineatul (3) al aceluiași articol stabilește faptul că „instituţiile de învăţământ superior au autonomie în stabilirea cuantumului taxelor”.

Articolul 222, alineatul (2) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, reglementează faptul că „în învăţământul universitar de stat gratuit se pot percepe taxe pentru: depăşirea duratei de şcolarizare prevăzute de lege, admiteri, înmatriculări, reînmatriculări, repetarea examenelor şi a altor forme de verificare, care depăşesc prevederile planului de învăţământ. De asemenea, se pot percepe taxe şi pentru activităţi neincluse în planul de învăţământ, conform metodologiei aprobate de senatul universitar”.

Astfel, în conformitate cu prevederile legale, Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) percepe taxe de studii pentru studenții ce nu ocupă un loc finanțat de la bugetul de stat, precum și diverse alte taxe universitate, pentru toți studenții, indiferent de forma de finanțare a studiilor acestora, pentru activitățile menționate la articolul 222, alineatul (2)  din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, studenții cazați în căminele UVT achită lunar o taxă de cazare.

Toate taxele pot fi achitate prin intermediul platformei online StudentWeb, accesând secțiunea Financiar -> Plăți.

Cuantumurile taxelor percepute de UVT, aferente anului universitar 2021-2022, aprobate de Senatul universitar, sunt disponibile aici:

 

Taxele de studiu pot fi achitate în mai multe tranșe, conform contractului de studii. Astfel, în anul universitar 2021-2022, tranșele pentru achitarea taxei de studiu sunt următoarele:

 • pentru studenții din anul I de studii
  • ciclul de studii universitare de licență
   1. prima tranșă, 30% din valoarea taxei de studiu, se achită până la data de 10.08.2021 pentru candidații admiși în sesiunea iulie 2021, respectiv 24.09.2021 pentru candidații admiși în sesiunea septembrie 2021;
   2. a doua tranșă, 20% (pentru studenții admiși exclusiv în baza rezultatelor examenului de bacalaureat), respectiv 40% (pentru studenții admiși în urma unei probe de admitere) din valoarea taxei de studiu, se achită până la data de 1 noiembrie 2021;
   3. a treia tranșă, 50% din valoarea taxei de studiu (pentru studenții admiși exclusiv în baza rezultatelor examenului de bacalaureat), se achită până la data de 15 martie 2022, respectiv 30% din valoarea taxei de studiu (pentru studenții admiși în urma unei probe de admitere) se achită până la data de 15 ianuarie 2022.
  • ciclul de studii universitare de masterat
   1. prima tranșă, 30% din valoarea taxei de studiu, se achităpână la data de 10.08.2021 pentru candidații admiși în sesiunea iulie 2021, respectiv 24.09.2021 pentru candidații admiși în sesiunea septembrie 2021;
   2. a doua tranșă, 40% din valoarea taxei de studiu, se achită până la data de 1 noiembrie;
   3. a treia tranșă, 30% din valoarea taxei de studiu, se achită până la data de 15 ianuarie.
 • pentru studenții din anii II, III și IV ai ciclului de studii universitare de licență, respectiv anul II al ciclului de studii universitare de masterat
  1. prima tranșă, 50% din valoarea taxei de studiu, se achită până la data de 31 octombrie;
  2. a doua tranșă, 50% din valoarea taxei de studiu, se achită până la data de 15 ianuarie.


Termenele limită pentru achitarea taxelor universitare sunt stabilite în
Codul drepturilor și obligațiilor studentului și Regulamentul privind activitatea profesională a studenților de la ciclurile universitare de licență și de masterat din Universitatea de Vest din Timișoara. Astfel, termenele în vigoare sunt:

  • taxa de reexaminare – cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de începerea sesiunii de examene în care se dorește susținerea reexaminării (excepție în cazul reînmatriculării / repetării / prelungirii de studii, caz în care taxele de reexaminare se achită în termen de 5 zile lucrătoare de la începerea anului universitar)
  • taxa de recontractare – primele 5 zile lucrătoare de la începerea anului universitar;
  • taxa de prelungire a studiilor – 48 de ore de la primirea notificării conform căreia taxa a fost configurată;
  • taxa de repetare a studiilor – 3 zile lucrătoare de la primirea notificării conform căreia taxa a fost configurată.


Taxa de cazare se achită
lunar, până la data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face plata, conform Contractului de închiriere. După această dată, se vor aplica penalizări în de 1% pentru fiecare zi de întârziere, calculate la valoarea debitului înregistrat până la momentul înregistrării plății.