EȘTI AICI:
Discipline complementare care formează competențe transversale

Discipline complementare care formează competențe transversale

Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) și asumă, prin Carta Universitară, misiunea de „formare inițială și continuă, la nivel universitar, în scopul dezvoltării personale, al inserției profesionale a individului și al satisfacerii nevoilor de competențe ale mediului socio-economic”, propunându-și să fie un „catalizator al dezvoltării societății românești prin crearea unui mediu inovativ și participativ de cercetare științifică, de învățare, de creație cultural-artistică și de performanță sportivă, transferând spre comunitate competențe și cunoștințe”. Astfel, printre obiectivele UVT se numără:

  • dezvoltarea gândirii critice și a potențialului creativ al membrilor comunității universitare;
  • crearea, tezaurizarea și răspândirea valorilor culturii și civilizației umane;
  • promovarea interferențelor multiculturale, plurilingvistice și interconfesionale;
  • afirmarea culturii și științei românești în circuitul mondial de valori; 
  • dezvoltarea societății românești în cadrul unui stat de drept, liber și democrat.

Pentru a-și îndeplini misiunea, UVT a implementat, printre altele, disciplinele complementare care urmăresc formarea unor competențe transversale, altele decât cele care vizează formarea competențelor profesionale explicite. 

Competențele transversale reprezintă achiziții valorice și atitudinile care depășesc un anumit domeniu / program de studii și se exprimă prin următorii descriptori: autonomie și responsabilitate, interacțiune socială, dezvoltare personală și profesională. Acestea, fără ca enumerarea să fie limitativă, asigură: abilități de lucru în echipă, abilități de comunicare orală și scrisă în limba maternă / străină; abilități de raționare / argumentare și gândire critică; utilizarea tehnologiei informației și comunicării – TIC; rezolvarea de probleme și luarea deciziilor; recunoașterea și respectul diversității și multiculturalității; autonomia învățării; inițiativă și spirit antreprenorial; deschiderea către învățarea pe tot parcursul vieții; respectarea și dezvoltarea valorilor și eticii profesionale; abilități de a opera într-o manieră interdisciplinară cu metodologii și concepte care provin din domeniul științelor exacte, științelor socio-umane și creației artistice etc.

Astfel, conform Codului drepturilor și obligațiilor studentului și Regulamentului privind activitatea profesională a studenților de la ciclurile de licență și de masterat din UVT, pentru a putea finaliza studiile universitare de licență, studenții de la programele de studii universitare de licență au obligația de a parcurge și promova cel puțin 3 discipline complementare care formează competențe transversale pe parcursul ciclului de studii, pentru care vor opta înainte de începerea anului universitar, ținând cont de oferta disciplinelor propusă anual de UVT și publicată pe site-ul www.dct.uvt.ro

Studenții care din anul 2 al ciclului de studii universitare de licență trebuie să parcurgă câte o disciplină complementară în fiecare semestru al anului universitar, iar studenții din anul 3 al ciclului de studii universitare de licență trebuie să parcurgă o disciplină complementară în semestrul 1 al anului universitar. Fiecare student va putea opta doar pentru discipline complementare din alt domeniu decât cel în care studiază.

Studenții care nu vor studia și nu vor promova cel puțin 3 discipline complementare pe parcursul ciclului de studii universitare de licență nu vor putea finaliza studiile universitare de licență.

Disciplinele complementare care formează competențe transversale sunt programate în orar miercuri și joi în intervalul orar 16:20-19:30. Orarul acestora pentru semestrul al doilea al anului universitar 2021-2022 este disponibil AICI.

Procedura de sistem privind organizarea, desfășurarea și monitorizarea în Universitatea de Vest din Timișoara a activității pentru disciplinele complementare opționale care formează competențe transversale poate fi accesată AICI.