EȘTI AICI:
Depunerea cererilor de prelungire de școlaritate, repetare de studii, reînmatriculare, întrerupere și realuare a studiilor

Depunerea cererilor de prelungire de școlaritate, repetare de studii, reînmatriculare, întrerupere și realuare a studiilor

În conformitate cu Codul drepturilor și obligațiilor studentului și Regulamentul privind activitatea profesională a studenților de la ciclurile de studii universitare de licență și de masterat din UVT, există o serie de cereri care se depun în perioada anterioară începerii anului universitar sau într-un anumit termen după începerea acestuia, în cazul în care studenții se regăsesc într-una dintre următoarele situații:

  • au finalizat ultimul an de studii, dar nu și-au îndeplinit toate obligațiile (promovarea examenelor) pentru finalizarea studiilor;
  • nu pot promova în anul terminal de studii din cauza numărului insuficient de credite obținute;
  • au fost exmatriculați cu drept de reînmatriculare;
  • doresc întreruperea studiilor;
  • se află în întrerupere de studii și doresc reluarea acestora.

Mai jos sunt disponibile detalii despre fiecare dintre aceste tipuri de cereri și perioada în care pot fi depuse.

Toate taxele se achită online, prin intermediul platformei StudentWeb (secțiunea Financiar -> Plăți), cu excepția celor de reînmatriculare și prelungire de studii, care se achită prin intermediul https://plationline.uvt.ro.

Prelungirea de școlaritate

Prelungirea de școlaritate se poate solicita la finalul studiilor, după parcurgerea numărului de semestre (ani de studii) prevăzute în planul de învățământ pentru durata normală a studiilor, dacă studentul nu și-a finalizat în totalitate obligațiile profesionale și are maximum 5 discipline restante și maximum 30 de credite neacumulate dintre cele obligatorii, dar are îndeplinite integral obligațiile financiare. Prelungirea poate fi acordată doar în următorii doi ani consecutivi după anul în care studentul ar fi trebuit să absolve.

Cererea de prelungire de studii se depune în format electronic la InfoCentrul Studențesc (prin intermediul ACESTUI FORMULAR) cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de începerea anului universitar (termen limită: 23 septembrie 2022). InfoCentrul Studențesc transmite cererea studentului, înregistrată, către Centrul de Gestiune a Școlarității în termen de cel mult o zi lucrătoare de la primirea acesteia. Centrul de Gestiune a Școlarității verifică eligibilitatea studentului pentru prelungire și configurează taxa de prelungire a studentului, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la primirea acesteia, iar studentul va fi notificat prin e-mail despre configurarea taxei, având termen de plată a taxei 3 zile lucrătoare de la primirea notificării.

Cuantumul taxei de prelungire a studiilor este 300 de lei.

Pentru fiecare disciplină restantă, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la începerea anului universitar (termen limită: 7 octombrie 2022), studentul trebuie să achite taxa de recontractare sau taxa de reexaminare, după caz, în cuantumul stabilit de Senatul UVT pentru acel an universitar. În cazul în care studentul nu achită taxele în termenele stabilite, cererea de prelungire rămâne fără efecte, studentul urmând a fi exmatriculat.

În cazul extinderii perioadei de prelungire cu încă două semestre, studentul va achita încă o dată taxa de prelungire de studii, în cuantumul stabilit de Senatul UVT pentru anul universitar în care se va derula extinderea, depunând o cerere în format electronic la InfoCentrul studențesc, respectând termenele și pașii menționați mai sus.

Studentul care este în prelungire de studii își păstrează traiectoria de la admitere, prin respectarea planului de învățământ aferent promoției cu care ar fi trebuit să finalizeze studiile.

Repetarea de studii

Dacă la finalul anului II de studii, pentru programele de studii universitare de licență care au în planul de învățământ prevăzut un total de cel puțin 180 de credite obligatorii, respectiv la finalul anului III pentru programele de studii universitare de licență care au în planul de învățământ prevăzut un total de cel puțin 240 de credite obligatorii, studentul a acumulat mai puțin de 90 de credite, respectiv mai puțin de 150 de credite, și are îndeplinite integral obligațiile financiare față de UVT, acesta poate solicita înscrierea la repetare de studii în anul universitar imediat următor anului de studii nepromovat, în condițiile în care la programul de studii respectiv capacitatea de școlarizare nu este ocupată în integralitate pentru acel an de studii.

Cererea pentru înscrierea la repetare de studii se depune cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de începerea anului universitar (termen limită: 23 septembrie 2022), prin intermediul ACESTUI FORMULAR

În cazul în care există locuri disponibile la programul de studii pentru care se solicită repetarea, conform capacității maxime de școlarizare, va fi configurată taxa de repetare, studentul fiind notificat prin e-mail cu privire la acest aspect și având la dispoziție 3 zile lucrătoare pentru achitarea taxei.

În caz contrar, dacă nu mai există locuri disponibile la programul de studii în cauză, studentul va fi notificat prin e-mail cu privire la respingerea solicitării sale.

Totodată, studentul înscris la repetare de studii trebuie să achite și taxe de recontractare sau reexaminare, după caz, pentru fiecare disciplină restantă. Toate taxele de reexaminare/recontractare, pentru disciplinele desfășurate în ambele semestre, se achită cel târziu în primele 5 zile lucrătoare de la începutul anului universitar (termen limită: 7 octombrie 2022). În cazul în care studentul nu achită taxele în termenele stabilite, cererea de repetare de studii rămâne fără efecte, studentul urmând a fi exmatriculat.

Disciplinele nou introduse în planul de învățământ al promoției la care se aliniază studentul vor fi contractate de acesta, cu achitarea, în același termen precizat mai sus, unei taxe stabilită în funcție de numărul de credite aferente acestora și taxa anuală de studiu pentru respectivul program de studii.

Cuantumul taxei de repetare a studiilor este 300 de lei.

Dacă la finalul anului universitar în care studentul a efectuat repetarea de studii acesta nu promovează în anul de studii superior, va fi exmatriculat, cu drept de reînmatriculare.

Reînmatricularea

În cazul studenților exmatriculați cu drept de reînmatriculare, reînmatricularea se face la cerere, cu plata taxei de reînmatriculare, echivalarea disciplinelor promovate de către comisia de recunoaștere și echivalare care funcționează la nivelul facultății și alinierea la planul de învățământ aferent promoției alături de care este reînmatriculat. Un examen promovat este recunoscut ca promovat, chiar dacă a fost modificat numărul de credite alocat disciplinei respective.

Solicitarea de reînmatriculare se depune cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de începerea anului universitar (termen limită: 23 septembrie 2022) la InfoCentrul Studențesc, prin intermediul ACESTUI FORMULAR. În cazul în care persoana care dorește să solicite reînmatricularea la studii nu mai are acces la adresa de e-mail @e-uvt.ro (necesară pentru completarea cererii prin intermediul formularului de mai sus), cererea poate fi trimisă la adresa de e-mail info@e-uvt.ro. În cazul configurării taxei de reînmatriculare, Centrul de Gestiune a Școlarității va informa InfoCentrul studențesc în aceeași zi, iar studentul va fi notificat prin e-mail de InfoCentrul studențesc în termen de cel mult o zi lucrătoare, având termen 3 zile lucrătoare pentru a o achita.

Cuantumul taxei de reînmatriculare este 300 de lei.

Pentru fiecare disciplină restantă, indiferent de semestrul în care se desfășoară aceasta, studentul va achita taxa de recontractare stabilită de Senatul UVT pentru anul universitar respectiv, în primele 5 zile lucrătoare de la începutul anului universitar (termen limită: 7 octombrie 2022).

Întreruperea studiilor

Activitatea profesională a studentului din învățământul universitar cu frecvență, frecvență redusă și învățământ la distanță trebuie sa fie, în mod normal, continuă pe întreg parcursul numărului de semestre și ani de studii stabilit prin planul de învățământ al programului de studii universitare. Studentul poate solicita întreruperea temporară a studiilor.

Cererea de întrerupere de studii se depune la InfoCentrul studențesc, prin intermediul ACESTUI FORMULAR, cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte de începerea anului universitar (termen limită: 18 septembrie 2022). Cererea de întrerupere de studii se depune anual și nu pentru mai mult de doi ani consecutivi. Întreruperea studiilor în anul I nu este permisă.

Întreruperea studiilor nu afectează obligația studentului de plată a taxelor de studiu scadente până la data depunerii cererii de întrerupere. În cazul în care studentul a plătit taxa de studii integral în avans, aceasta nu poate fi restituită dacă acesta optează pentru întreruperea studiilor.

În momentul întreruperii studiilor, se suspendă contractul de studii.

Reluarea studiilor

Pentru reluarea studiilor, studenții care se află în întrerupere de studii trebuie să depună o cerere la InfoCentrul studențesc (prin intermediul ACESTUI FORMULAR) cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte de începerea anului universitar (termen limită: 18 septembrie 2022).

Studentul poate relua studiile doar în limita capacității de școlarizare stabilite pentru programul de studii respectiv.

La reluarea studiilor, studentul din anul II, III sau IV intră în procedura de reclasificare, fiind luată în considerare media ponderată a anului universitar încheiat înainte de întrerupere.

La reluarea studiilor, studentul va contracta suplimentar disciplinele apărute prin eventuala modificare a planului de învățământ al programului de studii la care este înmatriculat.

Dacă un student nu solicită reluarea studiilor înainte de expirarea perioadei de întrerupere temporară a studiilor va fi exmatriculat.