EȘTI AICI:
Programul „Euro 200” privind acordarea unui ajutor financiar studenților în vederea stimulării achiziționării de calculatoare

Programul „Euro 200” privind acordarea unui ajutor financiar studenților în vederea stimulării achiziționării de calculatoare

Programul „Euro 200” privind acordarea unui ajutor financiar studenților în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, reglementat prin Legea nr. 269 din 16 iunie 2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, cu modificările și completările ulterioare, prin Hotărârea Guvernului României nr. 1294 din 13 august 2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, cu modificările și completările ulterioare, și prin Ordinul Ministrului Educației nr. 3851 din 27 mai 2021 privind aprobarea Calendarului pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziționării de calculatoare pentru anul 2021 se desfășoară și în anul 2021.

Beneficiarii acestui program sunt studenții în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu un venit brut lunar de maximum 250 lei/membru de familie[1].

Ajutorul financiar reprezintă echivalentul în lei a 200 de euro pentru un achiziționarea unui computer, calculat la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României pentru ultima zi a lunii precedente, fără a depăși valoarea computerului achiziționat. Ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii. Înstrăinarea calculatoarelor înainte de expirarea perioadei de 3 ani de la cumpărarea acestora este interzisă. Nerespectarea acestei prevederi atrage răspunderea celor vinovați și se sancționează cu restituirea echivalentului în lei al ajutorului financiar acordat, calculat la cursul de schimb de la data constatării.

Configurația minimă recomandată a calculatoarelor pentru achiziționarea cărora se acordă sprijinul financiar, ce trebuie să includă și software de bază licențiat, incluzând un sistem de operare și un program antivirus, este următoarea:

a) pentru desktop – procesor Dual Core sau echivalent; FSB minimum 800 MHz; frecvență procesor minimum 2.300 MHz; HDD minimum 250 GB; RAM tip DDR3 minimum 4 GB; unitate DVD; monitor LCD minimum 17“; tastatură, mouse optic;

b) pentru laptop – procesor minimum Dual Core sau echivalent; frecvență procesor minimum 2.000 MHz; RAM tip DDR3 minimum 4 GB; HDD minimum 250 GB; diagonală minimum 15“; rezoluție minimum 1.366 x 768; DVD;

c) pentru netbook sau echivalent – procesor Intel Atom sau echivalent; tip procesor minimum N450 sau echivalent; HDD SATA minimum 250 GB; RAM DDR3 minimum 1 GB; diagonală minimum 10“.

Pentru obținerea ajutorului aferent achiziționării unui calculator în baza Legii nr. 269/2004, studenții UVT vor depune o cerere-tip (model disponibil AICI), până la data de 15 iunie 2021, prin e-mail, la adresa euro200@e-uvt.ro, însoțită de următoarele documente:

a) copie a certificatului de naștere sau a actului de identitate al studentului;

b) copii ale certificatelor de naștere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalți membri ai familiei;

c) adeverință de la instituțiile/unitățile de învățământ din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalți frați/surori;

d) acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei.

e) declarație pe propria răspundere în sensul că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în plafonul de 250 lei/membru de familie și că dispun de diferența de bani pentru achiziționarea unui calculator cu o configurație minimă standard;

 f) adeverință eliberată de către instituția de învățământ din care să rezulte că studentul a obținut minimum 45 de credite în anul universitar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, pentru toți studenții, cu excepția studenților din anul I – se solicită prin e-mail de la InfoCentrul studențesc (info@e-uvt.ro).

Studenții care au depus unele dintre documentele justificative solicitate mai sus în dosarul pentru acordarea de bursă socială pentru anul universitar 2021-2022 pot solicita prin cererea depusă ca acestea să fie preluate din respectivul dosar pentru a fi utilizate în probarea eligibilității lor în vederea obținerii ajutorului aferent achiziționării unui calculator în baza Legii nr. 269/2004.

La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii, cu excepția: alocației de stat, alocației familiale complementare și a alocației de susținere pentru familia monoparentală, bugetului personal complementar acordat persoanelor cu handicap, burselor de studii și burselor sociale, precum și a tuturor drepturilor sociale care, potrivit legii, sunt exceptate de la stabilirea altor drepturi și obligații. În cazul în care familia are în proprietate bunuri mobile și imobile care ar putea fi valorificate, se iau în considerare veniturile potențiale provenite din valorificarea acestora, cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (2)-(4) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, și a categoriilor de bunuri și criteriilor prevăzute în anexele nr. 4-6 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.010/2006.

Beneficiarii Legii nr. 269/2004 se pot prezenta la oricare agent economic care comercializează calculatoare și pot achiziționa calculatoare în baza bonului valoric în original, achitând diferența de preț care depășește contravaloarea ajutorului financiar. În situația în care furnizorul acceptă, diferența de preț poate fi plătită de beneficiar și în rate. În aceste cazuri, bonul valoric obținut de către beneficiarii Legii nr. 269/2004 poate constitui avans pentru achiziționarea calculatoarelor. Este interzisă acordarea de către agentul economic a unui rest de bani la bonul valoric.

Calendarul pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziționării de calculatoare în anul 2021 este următorul:

Depunerea cererilorpână la 15 iunie 2021
Efectuarea anchetelor sociale și evaluarea cererilor de către comisia UVT împreună cu comisiile de anchetă socială16 – 25 iunie 2021
Centralizarea cererilor la Comisia centrală, prin intermediul portalului dedicat28 iunie – 2 iulie 2021
Afișarea pe portalul Ministerului Educației a listei beneficiarilor –  euro200.edu.ro, și pe site-ul UVT9 iulie 2021
Depunerea contestațiilor9 – 13 iulie 2021
Rezolvarea contestațiilor14 – 23 iulie 2021
Afișarea rezultatelor contestațiilor23 iulie 2021
Afișarea pe portalul Ministerului Educației – euro200.edu.ro, și pe site-ul UVT, a listei finale beneficiarilor, aprobată prin ordin de ministru30 iulie 2021
Eliberarea bonurilor valorice către beneficiari20 – 27 august 2021
Utilizarea bonurilor valorice în vederea achiziționării de calculatoare, de la orice furnizor de profil20 august – 15 octombrie 2021
Depunerea la UVT, de către studenți, a copiilor de pe facturi și de pe procesele-verbale de predare-primire20 august – 22 octombrie 2021

[1] Termenul familie desemnează soțul și soția sau soțul, soția și copiii lor necăsătoriți, care locuiesc și gospodăresc împreună. Este asimilată termenului „familie” și situația persoanei necăsătorite care locuiește împreună cu copiii aflați în întreținerea sa. În sensul definiției anterioare, se asimilează termenului „familie” bărbatul și femeia necăsătoriți, cu copiii lor și ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc și gospodăresc împreună. Prin termenul copil se înțelege copilul provenit din căsătoria soților, copilul unuia dintre soți, copilul adoptat, precum și copilul încredințat unuia sau ambilor soți ori dat în plasament familial ori pentru care s-a instituit tutela sau curatela potrivit legii.