EȘTI AICI:
Consiliul științific

Consiliul științific

Consiliului Științific al Cercetării și Creației Universitare (CSCCU) are misiunea de a contribui la dezvoltarea, promovarea și valorificarea activității de cercetare științifică și creație universitară din UVT. Reușește să îndeplineasca acest obiectiv prin elaborarea de strategii, regulamente, rapoarte și propuneri de măsuri concrete; prin elaborarea de criterii de evaluare și ierarhizare și prin emiterea de puncte de vedere cu privire la cercetarea științifică și creația universitară. De asemenea, CSCCU elaborează strategia în domeniul cercetării – dezvoltării – inovării și creației universitare și propune programe de implementare a acesteia.

CSCCU este coordonat de Biroul Consiliului Științific al Cercetării și Creației Universitare (BCSCCU).

Consiliului Științific al Cercetării și Creației Universitare colaborează cu Comisia pentru activitatea de cercetare ştiinţifică, creaţie artistică şi performanţă sportivă, precum şi de monitorizare a proiectelor cu finanţare naţională şi / sau europeană şi a activităţii editoriale, din cadrul Senatului UVT, la realizarea de analize și rapoarte cu privire la dezvoltarea și evaluarea cercetării și creației universitare în UVT.

Componența nominală a Consiliului Științific al Cercetării și Creației Universitare din UVT

Nr. crt.
Reprezentanți ai ramurilor de știință
Nume membru
1.
Matematică
Conf.univ.dr. Cornelia Vizman
2.
Informatică
Prof.univ.dr. Dana Petcu
3.
Fizică
Prof.univ.dr. Daniel Vizman
4.
Chimie și inginerie chimică
Prof.univ.dr. Titus Vlase
5.
Științele pământului și atmosferei
Prof.univ.dr. Lucian Drăguț
6.
Biologie
Conf.univ.dr. Lucian Pârvulescu
7.
Științe juridice
Conf.univ.dr. Raluca Bercea
8.
Științe ale comunicării
Lect.univ.dr. Laura Malița
9.
Sociologie
Conf.univ.dr. Bogdan Nadolu
10.
Științe politice
Conf.univ.dr. Lucian Vesalon
11.
Științe economice
Prof.univ.dr. Bogdan Dima
12.
Psihologie și științe comportamentale
Conf.univ.dr. Paul Sârbescu
13.
Filologie
Cercet.științ.dr. Mădălina Chitez
14.
Filosofie
Conf.univ.dr. Florin Lobonț
15.
Istorie
Conf.univ.dr. Mihaela Vlăsceanu
16.
Teologie
Conf.univ.dr. Remus Feraru
17.
Arte FAD
Prof.univ.dr. Daniela Constantin
18.
Arte FMT
Lect.univ.dr. Adrian Korek
19.
Știința sportului și educației fizice
Conf.univ.dr. Claudiu Avram
Nr. crt.
Membri de drept
20.
Prorector cercetare
Prof.univ.dr. Florin Alin Sava
21.
Prorector academic
Conf.univ.dr. Mădălin Bunoiu
22.
Prorector financiar
Prof.univ.dr. Cosmin Enache
23.
Director CSUD
Prof.univ.dr. Otilia Hedeșan
24.
Președinte comisie cercetare senat UVT
Prof.univ.dr. Luminița Sasu
25.
Director DCSCU
Lect.univ.dr. Dan Lucheș
Nr.crt.
Invitați permanenți fără drept de vot
26.
Secretar BCSCCU
Lect.univ.dr. Viorel Proteasa
27.
DPPD
Conf.univ.dr. Marius Mircea Crișan

Componența nominală a Biroului Consiliului Științific al Cercetării și Creației Universitare din UVT

Nr. crt.
Nume membru
Facultate
1.
Prof.univ.dr. Florin Alin Sava
Prorector cercetare
2.
Prof.univ.dr. Adina Luminița Sasu
Prof.univ.dr. Adina Luminița Sasu
3.
Lect.univ.dr. Daniel Lucheș
Director DCSCU
4.
Prof.univ.dr. Lucian Drăguț
Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie
5.
Prof.univ.dr. Bogdan Dima
Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor
6.
Prof.univ.dr. Daniel Vizman
Facultatea de Fizică
7.
Cercet.științ.dr. Mădălina Chitez
Facultatea de Litere, Istorie și Teologie
8.
Prof.univ.dr. Dana Petcu
Facultatea de Matematică și Informatică
9.
Conf.univ.dr. Paul Sârbescu
Facultatea de Sociologie și Psihologie
10.
Lect.univ.dr. Viorel Proteasa
Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării

Regulament de organizare și funcționare al consiliului științific al cercetării și creației universitare (CSCCU) din UVT

Elaborat / Modificat:

 • Departamentul de Cercetare Științifică și Creație Universitară – Lect. Univ. Dr. Daniel Lucheș
 • Prorector strategia de cercetare, dezvoltare, inovare, creație artistică și performanță sportivă – Prof. Univ. Dr. Florin Alin Sava

Verificat: Director DRU – Bogdan Aldea

Aviz juridic: Consilier juridic – Nadia Topai

Avizat: Consiliul de Administrație al UVT

Aprobat: Senatul UVT / HS 9 din 27.04.2020

Ediția a IV-a – intrat în vigoare la 27.04.2020

Cuprins document

Capitolul 1 - Dispoziții generale

Articolul 1

Consiliul Științific al Cercetării și Creației Universitare (CSCCU) este un organism consultativ al Consiliului de Administrație (CA) al UVT, constituit pe baza Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 şi a O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, precum și pe modificările și completările ulterioare ale acestora.

Articolul 2

Activitatea CSCCU se desfășoară în acord cu dispozițiile legale în vigoare, cu Carta Universitară și Regulamentele UVT.

Articolul 3

CSCCU este coordonat de Biroul Consiliului Științific al Cercetării și Creației Universitare (BCSCCU). La propunerea Prorectorului de Cercetare se pot înființa grupuri de lucru tematice constituite din membrii BCSCCU.

Articolul 4

CSCCU colaborează cu Comisia de resort din cadrul Senatului UVT la realizarea de analize și rapoarte cu privire la dezvoltarea și evaluarea cercetării și creației universitare în UVT.

Articolul 5

CSSCU poate propune către Consiliul de Administrație proiecte de hotărâri pentru buna desfășurare a activității de cercetare științifică și creație universitară.

Capitolul 2 - Misiune și atribuții

Articolul 6

CSCCU are misiunea de a contribui la dezvoltarea, promovarea și valorificarea activității de cercetare științifică și creație universitară din UVT prin: elaborarea de strategii, regulamente, rapoarte și propuneri de măsuri concrete; elaborarea de criterii de evaluare și ierarhizare; emiterea de puncte de vedere cu privire la cercetarea științifică și creația universitară.

Articolul 7

CSCCU elaborează strategia în domeniul cercetării – dezvoltării – inovării și creației universitare și propune programe de implementare a acesteia.

Articolul 8

CSCCU face recomandări Consiliului de Administrație al UVT cu privire la politicile de cercetare și creație universitară, la procedurile și inițiativele legate de cercetare și creație universitară, pentru a asigura eficiența în luarea deciziilor și în planificarea strategică, în concordanță cu programele naționale și internaționale de cercetare științifică și creație universitară.

Articolul 9

CSCCU stabilește direcțiile de cercetare prioritare, cu accent pe pluridisciplinaritate, în raport cu potențialul resursei umane implicate în activităţi de cercetare ştiinţifică și de creaţie universitară din UVT.

Articolul 10

CSCCU întocmește programele instituționale de cercetare ştiințifică și creație
universitară anuale şi pe termen mediu și propune recomandări pentru creșterea performanței
și vizibilității activității de cercetare și creație universitară.

Articolul 11

11.1. CSCCU contribuie la elaborarea strategiei, criteriilor și a condițiilor de ocupare a posturilor didactice și de cercetare, pentru consolidarea UVT ca universitate de cercetare avansată și educație.

11.2. Împreună cu CSUD – UVT, CSCCU stabilește criterii de performanță cu privire la evaluarea activității de cercetare și creație universitară a asistenților de cercetare și a doctoranzilor.

Articolul 12

CSCCU elaborează proceduri şi criterii pentru evaluarea activității centrelor de cercetare și creație universitară din cadrul UVT.

Articolul 13

CSCCU contribuie la stimularea dezvoltării resurselor umane implicate în activitatea de cercetare științifică și creație universitară prin elaborarea de recomandări cu privire la procedurile de premiere a activității remarcabile a personalului de cercetare și creație.

Articolul 14

CSCCU coordonează activitățile legate de: atribuirea premiilor pentru cele mai valoroase rezultate de cercetare științifică și creație universitară ale cadrelor didactice, cercetătorilor, cercetătorilor post doctoranzi, doctoranzilor (împreună cu CSUD – UVT) și studenților implicați în activitatea de cercetare şi creaţie universitară, respectiv ale echipelor / centrelor de cercetare științifică și creaţie universitară; atribuirea diplomelor de excelență; atribuirea burselor de performanță în cercetare pentru studenți; atribuirea altor modalități de stimulare pentru activitățile de cercetare științifică și creație universitară.

Articolul 15

CSCCU cu sprijinul DCSCCU participă la elaborarea raportului anual al activității de cercetare și creație universitară al UVT și elaborează, în urma analizei, recomandări pentru îmbunătățirea activității în anul următor.

Capitolul 3 - Organizare și funcționare

Articolul 16

Componența CSCCU respectă principiul pluridisciplinarității și al competenței profesionale. În componența sa, CSCCU include un număr de 25 de membri, dintre care 6 membri de drept și 19 reprezentanți ai ramurilor de știință existente în UVT, menționate în anexa prezentului regulament, astfel încât să existe câte un reprezentant pentru fiecare ramură de știință din UVT și câte un reprezentant al fiecărei facultăți din UVT. Cei 19 reprezentanți sunt desemnați de către decanii facultăților în urma consultărilor cu directorii de departament, dintre cadrele didactice sau cercetătorii cu performanțe științifice, vizibilitate internațională și cu experiență în managementul cercetării și care aparțin ramurii de știință respective. La aceștia, se adaugă un număr de șase membri de drept ai CSCCU: prorectorul responsabil cu strategia de cercetare, dezvoltare, inovare, creație artistică și performanță sportivă; prorectorul responsabil cu strategia academică și relația cu studenții; prorectorul responsabil cu strategia financiară și de digitalizare a universității; directorul CSUD – UVT; președintele comisiei pentru activitatea de cercetare științifică, creație artistică și performanță sportivă a Senatului UVT și directorul departamentului pentru cercetare științifică și creație universitară.

Articolul 17

BCSCCU este format din nouă membri, dintre care: trei membri de drept – prorectorul responsabil cu strategia de cercetare, dezvoltare, inovare, creație artistică și performanță sportivă, președintele comisiei pentru activitatea de cercetare științifică, creație artistică și performanță sportivă a Senatului UVT, directorul departamentului pentru cercetare științifică și creație universitară și șase cadre didactice sau cercetători ai universității. Numirea acestora se face prin vot deschis, dintre membrii CSCCU, în urma propunerilor făcute de către Prorectorul responsabil cu strategia de cercetare, dezvoltare, inovare, creație artistică și performanță sportivă, cu păstrarea reprezentativității celor trei arii științifice majore: (i) științe exacte / științe naturale; (ii) științe economice și sociale; (iii) științe umaniste și vocaționale. Activitatea BCSCCU este sprijinită de un secretar, fără drept de vot, numit de către Rector din rândul cadrelor didactice sau de cercetare din UVT.

Articolul 18

CSCCU poate avea în componență și membri onorifici, fără drept de vot. În această categorie sunt incluse personalități cu activități științifice și de creație marcante, din universitate sau din afara universității, a căror opinii pot sprijini activitatea de cercetare și creație universitară din UVT.

Articolul 19

CSCCU poate invita la ședințe, în scop consultativ, persoane care sunt experți în problemele discutate în ședință, fără drept de vot. Prezența lor este limitată la punctele de pe ordinea de zi pentru care sunt invitați.

Articolul 20

Activitatea CSCCU este coordonată de Prorectorul responsabil cu strategia de cercetare, dezvoltare, inovare, creație artistică și performanță sportivă a UVT.

Articolul 21

21.1. CSCCU se întrunește lunar în ședințe ordinare și ori de câte ori este necesar în ședințe extraordinare, la convocarea Prorectorului responsabil cu strategia de cercetare, dezvoltare, inovare, creație artistică și performanță sportivă a UVT sau la solicitarea unei treimi din numărul membrilor consiliului. Ședințele pot avea loc online sau față în față.

21. 2. BCSCCU se întrunește o dată la două săptămâni în ședințe ordinare și ori de câte ori este necesar în ședințe extraordinare, la convocarea Prorectorului responsabil cu strategia de cercetare, dezvoltare, inovare, creație artistică și performanță sportivă a UVT. Ședințele pot avea loc online sau față în față.

Articolul 22

Cvorumul CSCCU este asigurat de prezența a cel puțin jumătate plus unu din numărul total de membri, iar deciziile CSCCU se iau cu majoritatea simplă a celor prezenți. Deciziile CSCCU sunt consemnate în procesul verbal elaborat cu ocazia derulării fiecărei întâlniri.

Articolul 23

Hotărârile CSCCU nu sunt acte administrative generatoare de drepturi și obligații, acestea având doar caracter de recomandări pentru conducerea executivă a UVT. Studiile, rapoartele, recomandările şi propunerile elaborate de CSCCU sunt prezentate Consiliului de Administrație pentru analiză şi avizare.

Articolul 24

Anual, CSCCU elaborează un raport de activitate și contribuie la raportul Consiliului de Administrație al UVT.

Articolul 25

În cazul în care un membru CSCCU își întrerupe activitatea, va fi nominalizat un nou membru din aceeași ramură de știință, respectând exigențele procesului de nominalizare.

Articolul 26

Suportul logistic şi informațional necesar CSCCU pentru realizarea misiunii şi atribuțiilor sale este asigurat de Departamentul pentru cercetare științifică și creație universitară (DCSCU), care asigură comunicarea cu membrii CSCCU, redactarea proceselor verbale, consemnarea şi arhivarea documentelor CSCCU, suport organizatoric pentru activitățile curente ale CSCCU.

Articolul 27

Mandatul de membru al CSCCU este de maxim patru ani și coincide cu perioada mandatului Consiliului de Administrație al UVT.

Capitolul 4 - Dispoziții finale

Articolul 28

Prezentul regulament a fost avizat în ședința Consiliului de Administrație din 16.04.2020 și aprobat în ședința Senatului UVT din 27.04.2020

Anexa cu ramurile de știință prezente la UVT

 1. Matematică
 2. Informatică
 3. Fizică
 4. Chimie și inginerie chimică
 5. Științele pământului și atmosferei
 6. Biologie
 7. Științe juridice
 8. Științe ale comunicării
 9. Sociologie
 10. Științe politice
 11. Științe economice
 12. Psihologie și științe comportamentale
 13. Filologie
 14. Filosofie
 15. Istorie
 16. Teologie
 17. Arte
 18. Știința sportului și educației fizice