HRS4R – STRATEGIA DE RESURSE UMANE PENTRU CERCETATORI

HRS4R - Strategia de resurse umane pentru cercetători

#HRS4R
Despre HRS4R
#HRS4R
Strategia de recrutare deschisă, transparentă și bazată pe merit (OTM-R Checklist)
#HRS4R
Analiza decalajelor
#HRS4R
Planul de acțiune
#HRS4R
Raport de consultare internă cu privire la implementarea HRS4R Governance
#HRS4R
Link-uri utile/ documente de interes

Sumar al activităților UVT care susțin excelența în cercetare – 2023

Măsuri de stimulare a științei deschise și a comunicãrii rezultatelor științifice în 2023:

 • Continuarea oferirii de sprijin financiar pentru articolele publicate în regim gold open access în reviste WoS din zona roșie (Q1) și, în limita bugetului disponibil, din zona galbenă (Q2);
 • Participarea activă a UVT la inițiativa națională RO-NOSCI;
 • Sesiuni de informare pe tema științei deschise;
 • Stimularea promovării rezultatelor științifice sub afiliere UVT în social media (Facebook, Twitter, Instagram) si a altor modalități de popularizare a științei (ex.: Noaptea Cercetätorilor).

 

Popularizarea stiintei prin inițiative tematice, precum Luna Verde 2023, respectiv Noaptea Cercetătorilor 2023, Maratonul Cercetătorilor. 

 • În 2023, Universitatea de Vest din Timișoara a desfășurat un eveniment propriu de promovare a științei, în cadrul proiectului UNight, implementat în colaborare cu alianța UNITA. Evenimentul a reunit 7 întâlniri ale publicului larg cu știința în 4 zile diferite, peste 65 de cercetători și peste 30 de ore de manifestări științifice accesibile comunității.
 • În vederea popularizării științei, CeCOCe – Vest a organizat evenimente de tip Cafeneaua Științei în domeniile Chimie, Fizică și Arte, având ca invitați speciali cercetători străini cu rezultate remarcabile în cariera de cercetare. Evenimentele au adus alături cercetători din comunitatea științifică regional și studenți, masteranzi și doctoranzi interesați dezvoltarea unei cariere în aceste domenii.

 

Măsuri în vederea atragerii de cercetători valoroși și extinderii personalului din UVT în 2023

 • Implementarea unui pachet atractiv de atragere de personal didactic și de cercetare, prin intermediul programului START Grant, care a înregistrat 11 contracte în 2023 și alte 5 în primele 2 luni din 2024.

 

Centre suport pentru cercetători

 • Centrul de Inovare și Transfer Tehnologic al UVT (CITT) a primit acreditarea ca entitate ReNITT. De asemenea, acest centru oferă sprijin pentru cercetători în diverse arii: proprietate intelectuală, comunicarea și diseminarea rezultatelor cercetării, transfer tehnologic, crearea de spin-offs și start-ups, proiecte/finanțare europeană.
 • Centrul de consiliere și orientare în cariera de cercetător Vest (CeCOCe) a derulat activități permanente de consiliere, mentorat și coaching pentru cercetători. De asemenea, a dezvoltat platforma Citizen Science Vest, pentru a sprijini demersurile de știință participativă la nivelul regiunii de vest. 
 • Centrul SupportTM a derulat workshop-uri și sesiuni de lucru aplicative pentru dobandirea/ îmbunătățirea competentelor privind scrierea cererilor de finanțare Orizont Europa.

 

Evenimente CDI/ Dezvoltare profesională continuă 

 • Parteneriat cu EIT Deep Tech Initiatives, care oferă training și dezvoltare profesională pentru cercetători
 • Games of science – un eveniment anual care își propune să aducă în prim-plan cercetările inovatoare ale tinerilor din diverse domenii, sub forma unei competiții unice de prezentare a cercetării într-un mod concis, clar și captivant, destinată promovării comunicării științifice eficiente. Evenimentul, desfășurat sub forma unui concurs, oferă o platformă unde pasionații de știință își pot prezenta lucrările, pot interacționa cu alți cercetători și pot câștiga recunoaștere pentru eforturile lor inovative. Cu ediții desfășurate în mai multe orașe, Games of Science încurajează dialogul academic și diseminarea cunoștințelor, punând un accent deosebit pe aplicabilitatea practică și pe beneficiile sociale ale cercetării.
 • Conferința Rețelei de Antreprenoriat și Inovare (CRAI) 2023 – Scopul acestui eveniment a fost acela de a reuni Centrele de Inovare și Transfer Tehnologic din universitățile din România, Societățile Antreprenoriale Studențești și comunitatea de Alumni Fulbright Scholars, precum și actorii ecosistemului de start-upuri și inovare din România, care sprijină mediul academic și de cercetare, cu misiunea de a contura un plan de acțiune comun pentru inovare și transfer tehnologic, respectiv pentru societățile antreprenoriale studențești, care să întărească rolul universităților în specializarea inteligentă și sustenabilă a României.
 • Innovation and Tech Transfer week – un maraton de cunoaștere și schimb de idei, care a adunat comunitatea academică, cercetătorii, studenții și partenerii din mediul socio-economic în jurul temelor esențiale pentru transfer tehnologic și inovație. Fiecare zi a săptămânii a fost dedicată unui subiect principal, având invitați speciali care au împărtășit din experiența și cunoștințele lor valoroase: 
  • Inovare deschisă și laboratoare vii – invitat special Andrei Son (Continental)
  • Dezvoltare durabilă și inovare sustenabilă – invitați speciali Andreea Nicolae (PIVOT-C) și Mircea Stoian (FEPRA)
  • Drepturi de proprietate intelectuală și valorificarea rezultatelor CDI – invitați speciali Nicoleta Cherciu (Cherciu&CO) și Marius Niculae (ADR Vest)
  • Promovarea științei pentru creșterea acceptanței soci(et)ale – invitați speciali Corina Negrea (Radio România Cultural) și Marius Matache (Universitatea din București)
  • Oportunități de colaborare între mediul academic și cel socio-economic, cu focus pe proiectele europene de CDI – invitați speciali Elena Ungureanu (UEFISCDI) și Corina Georgeta Barna (USVT).
 • Vizite ale elevilor la Institutul de Cercetări Avansate de Mediu, cu scopul promovării carierelor de cercetare

 

Gender balance

 • GEP (Gender Equality Plan) al UVT a fost revizuit și adaptat contextului actual.

Summary of UVT activities that promote excellence in research – 2023

Measures to Promote Open Science and the Communication of Scientific Results in 2023:

 • Continued financial support for articles published in gold open access in WoS red zone (Q1) journals and, within the available budget, in the yellow zone (Q2).
 • Active participation of UVT in the national RO-NOSCI initiative.
 • Information sessions on open science.
 • Encouragement of promoting scientific results affiliated with UVT on social media (Facebook, Twitter, Instagram) and other science popularization methods (e.g., Researchers’ Night).

 

Science Popularization Through Thematic Initiatives:

 • Thematic initiatives such as Green Month 2023, Researchers’ Night 2023, and Researchers’ Marathon.
 • In 2023, the West University of Timișoara organized its own science promotion event within the UNight project, implemented in collaboration with the UNITA alliance. The event included seven public meetings with science over four different days, involving more than 65 researchers and over 30 hours of accessible scientific activities for the community.
 • To popularize science, CeCOCe – Vest organized Science Café events in the fields of Chemistry, Physics, and Arts, with special guest researchers with outstanding research careers. These events brought together researchers from the regional scientific community and students, master’s students, and doctoral candidates interested in developing careers in these fields.

 

Measures to Attract Valuable Researchers and Expand UVT Staff in 2023:

 • Implementation of an attractive package to attract teaching and research staff through the START Grant program, which recorded 11 contracts in 2023 and another 5 in the first two months of 2024.

 

Support Centers for Researchers:

 • The UVT Innovation and Technology Transfer Center (CITT) received accreditation as a ReNITT entity. This center also provides support for researchers in various areas: intellectual property, communication and dissemination of research results, technology transfer, creation of spin-offs and start-ups, and European projects/funding.
 • The Career Counseling and Guidance Center for Researchers – West (CeCOCe) conducted ongoing activities in counseling, mentoring, and coaching for researchers. It also developed the Citizen Science West platform to support participatory science initiatives in the western region.
 • The SupportTM Center conducted workshops and practical sessions to acquire/improve skills in writing Horizon Europe funding applications.

 

RDI Events/Continuing Professional Development:

 • Partnership with EIT Deep Tech Initiatives, offering training and professional development for researchers.
 • Games of Science – An annual event aimed at showcasing the innovative research of young individuals from various fields in a unique competition format. Participants present their research in a concise, clear, and engaging manner, promoting effective scientific communication. The event, conducted as a contest, provides a platform for science enthusiasts to present their work, interact with other researchers, and gain recognition for their innovative efforts. With editions held in multiple cities, Games of Science encourages academic dialogue and knowledge dissemination, with a special emphasis on the practical applicability and social benefits of research.
 • Entrepreneurship and Innovation Network Conference (CRAI) 2023 – The goal of this event was to bring together Innovation and Technology Transfer Centers from universities in Romania, Student Entrepreneurial Societies, the community of Fulbright Scholars alumni, and actors from Romania’s startup and innovation ecosystem. The mission was to outline a common action plan for innovation and technology transfer, as well as for student entrepreneurial societies, to strengthen the role of universities in the smart and sustainable specialization of Romania.
 • Innovation and Tech Transfer Week – a knowledge and idea exchange marathon, bringing together the academic community, researchers, students, and socio-economic partners around essential topics for technology transfer and innovation. Each day of the week was dedicated to a main topic, with special guests sharing their valuable experiences and knowledge:
  • Open innovation and living labs – special guest Andrei Son (Continental).
  • Sustainable development and sustainable innovation – special guests Andreea Nicolae (PIVOT-C) and Mircea Stoian (FEPRA).
  • Intellectual property rights and valorization of RDI results – special guests Nicoleta Cherciu (Cherciu&CO) and Marius Niculae (ADR Vest).
  • Promoting science for increasing social acceptance – special guests Corina Negrea (Radio Romania Cultural) and Marius Matache (University of Bucharest).
  • Collaboration opportunities between academia and the socio-economic environment, with a focus on European RDI projects – special guests Elena Ungureanu (UEFISCDI) and Corina Georgeta Barna (USVT).
 • Student visits to the Advanced Environmental Research Institute to promote research careers.

 

Gender Balance:

 • The UVT Gender Equality Plan (GEP) was revised and adapted to the current context.