EȘTI AICI:
Regulament DCSCU

Regulament DCSCU

Regulament de Organizare și Funcționare – Departamentul pentru Cercetare Științifică și Creație Universitară (DCSCU)

Elaborat / modificat: Lect. univ. dr. Daniel Lucheș, Director DCSCU
Verificat: Bogdan Aldea, Director DRU
Aviz juridic: Nadia Topai, Consilier juridic
Aviz conformitate
P.S.-UVT-CCI-03: Daniela Haș, Director CCI
Avizat: Consiliul de Administrație al UVT (Hotărâre nr. 4/13.05.2020)
Aprobat: Senatul UVT (Hotărâre nr. 11/29.05.2020)

Ediția II – Intrat în vigoare la data de 29.05.2020

Cuprins document

Capitolul 1 - Dispoziții generale

Articolul 1

Departamentul pentru Cercetare Științifică și Creație Universitară, numit în continuare DCSCU, este o structură organizatorică care facilitează managementul activităților de cercetare științifică, creație artistică și performanță sportivă, precum și a proiectelor de cercetare derulate de personalul Universității de Vest din Timișoara (UVT), fiind un departament executiv subordonat direct Prorectorului responsabil cu strategia de cercetare, dezvoltare, inovare, creație artistică și performanță sportivă.

Articolul 2

DCSCU are misiunea de a contribui la implementarea planului strategic al UVT prin susținerea activităților de cercetare științifică, creație artistică și performanță sportivă din instituție, prin crearea contextului organizatoric și informarea întregii comunități academice a UVT cu privire la oportunitățile de accesare și implementare a proiectelor de cercetare, astfel încât să fie asigurat cadrul favorabil pentru stimularea dezvoltării și a inovării științifice.

Articolul 3

Prin activitatea sa, DCSCU asigură suport, asistență, consiliere și sprijină, din punct de vedere logistic, întreaga comunitate academică a Universității în vederea accesării surselor de finanțare prin depunerea de proiecte și implementarea acestora.

Articolul 4

Pentru îndeplinirea misiunii sale, DCSCU și-a stabilit următoarele obiective:

 • Organizarea cadrului de desfășurare a activității de cercetare științifică, creație artistică și performanță sportivă, la nivelul UVT, contribuind la asigurarea unui context atractiv, stabil și propice performanței;
 • Stimularea excelenței în cercetare, dezvoltare și inovare, precum și încurajarea creației universitare și a performanței sportive;
 • Identificarea și implementarea unor mecanisme de protecție a rezultatelor cercetării și creației universitare;
 • Dezvoltarea relației cu mediul socio-economic prin prisma transferului de cunoaștere științifică și a creșterii nivelului de aplicabilitate a rezultatelor obținute ca urmare a derulării activităților de cercetare științifică, creație artistică și performanță sportivă;
 • Creșterea capacității de cercetare științifică, creație artistică și performanță sportivă și îmbunătățirea rezultatelor de cercetare ale doctoranzilor și ale persoanelor care au obținut de curând titlul de doctor în științe;
 • Susținerea și promovarea rezultatelor obținute ca urmare a derulării proiectelor de cercetare, a activităților de creație artistică și a performanței sportive prin intermediul publicațiilor universității atât prin diseminarea acestora la nivelul întregii comunități academice, cât și la nivel extern;
 • Monitorizarea proiectelor de cercetare, a activității de cercetare-dezvoltare-inovare, a creației artistice și a performanței sportive de la nivelul universității și în structurile de cercetare existente;
 • Accederea între universitățile de elită, prin consolidarea activității de cercetare științifică, creație și inovare având drept consecință creșterea rezultatelor asociate cercetării membrilor comunității academice a Universității, contribuind astfel la îmbunătățirea indicatorilor de performanță ai ranking-urilor internaționale specifici activității de cercetare.

Capitolul 2 - Documente de referință*

*Se referă la baza legală de funcționare.

Articolul 5

Legislație primară:

a. Legea nr. 1/2011 a Educației Naționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18/10.01.2011, cu modificările și completările ulterioare;
b. Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530/23.07.2003, cu modificările și completările ulterioare;
c. Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643/30.08.2002, cu modificările și completările ulterioare;
d. Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 387/07.05.2018.

Articolul 6

Reglementări interne:

a. Carta Universității de Vest din Timișoara;
b. Hotărârea Senatului Universității de Vest din Timișoara nr. 5/19.03.2020 privind
aprobarea modificărilor organigramei de structură a UVT;
c. Planul strategic de dezvoltare instituțională a Universității de Vest din Timișoara;

Capitolul 3 - Structură și organizare

Articolul 7

DCSCU este condus de un Director. Funcția de director este ocupată ca urmare a derulării unui concurs public. Mandatul de Director este de 4 ani.

Articolul 8

DCSCU este structurat pe trei birouri, subordonate Directorului DCSCU:

9.1. Biroul pentru Cercetare Științifică și Creație Universitară (BCS&CU) care derulează în mod constant următoarele activități:
• organizarea și gestionarea procesului de raportare a activității de cercetare științifică, creație artistică și performanță sportivă derulat anual, care include elemente specifice de raportare de către toți membrii comunității academice, precum și de către centrele de
cercetare existente în Universitate; datele colectate de la fiecare facultate se centralizează, ulterior se validează informațiile conform normelor ministerului, urmând ca la final să rezulte diverse raportări pe baza acestora;
• actualizarea permanentă a informațiilor despre profilurile scientometrice ale cadrelor didactice din UVT;
• inventarierea, centralizarea și monitorizarea proiectelor de cercetare științifică, creație artistică și performanță artistică derulate de cercetătorii afiliați UVT, precum și asigurarea suportului logistic și tehnic pentru depunerea de noi proiecte de cercetare.

9.2. Biroul pentru Clasificări – Ierarhizări Academice și Benchmarking (BCIA&B) își propune să contribuie semnificativ la creșterea vizibilității Universității pe plan național și internațional. Prin activitatea desfășurată, BCIA asigură raportarea periodică a datelor solicitate de către instituțiile organizatoare de clasificări sau ierarhizări internaționale, prelucrarea, analiza și diseminarea rezultatelor obținute, precum și menținerea evidenței la zi a prezenței Universității în toate clasificările sau ierarhizările naționale și internaționale.

9.3. Oficiul pentru Inovare, Transfer Tehnologic și Proprietate Intelectuală (InT2IP) are ca obiectiv principal consolidarea și dezvoltarea de parteneriate cu rețele profesionale, precum și cu mediul economic în vederea implementării și transferului de know-how tehnico-științific, diseminării rezultatelor cercetării; monitorizarea transferului rezultatelor cercetării centrelor și colectivelor de cercetare spre mediul privat; coordonarea activităților biroului cu alte structuri pentru sprijinirea activităților de cercetare științifică, creație artistică, inovare și transfer tehnologic; gestionarea activităților de transfer tehnologic al produselor cunoștințelor și informațiilor provenite ca urmare a activităților de cercetare din universitatea către mediul socio economic local, național și internațional; participare activă în definirea, încheierea și derularea contractelor care implică activități de inovare și transfer tehnologic, îndeosebi cele încheiate de UVT cu parteneri din mediul de afaceri prin parteneriate public-privat, inițierea, dezvoltare și gestionarea de proiecte în zona inovării, transferului tehnologic și proprietății intelectuale.

Articolul 9

Activitățile derulate la nivelul DCSCU sunt:

 • inventariază și monitorizează depunerile de noi aplicații în vederea atragerii de noi resurse de finanțare a activităților de cercetare-dezvoltare-inovare, a creației artistice și a performanței sportive;
 • informează operativ conducerea UVT, respectiv prorectorul responsabil cu strategia de cercetare, dezvoltare, inovare, creație artistică și performanță sportivă din UVT cu privire la proiectele depuse spre finanțare, proiectele în implementare, rezultatele obținute la diverse competiții de atragere de finanțare în aria de competență;
 • consiliază membrii comunității academice a UVT în vedere accesării programelor de finanțare a cercetării științifice, creației artistice și a performanței sportive ofertate de organisme naționale sau internaționale;
 • asigură suport logistic și tehnic pentru depunerea noilor propuneri de proiecte de cercetare științifică, creație artistică și performanță sportivă și pentru organizarea celor aflate în derulare;
 • asigură suport logistic și tehnic pentru activitatea Consiliului Științific al Cercetării și Creației Universitare (CSCCU);
 • organizează și asigură actualizarea permanentă a unei baze de date privitoare la activitatea de cercetare științifică și creație artistică din UVT și la rezultatele acesteia, care va cuprinde evidența contractelor de cercetare și transfer tehnologic, a propunerilor de proiecte de cercetare științifică depuse de către membri comunității academice, precum și rezultatele activității de cercetare științifică și transfer tehnologic (publicații, brevete);
 • contribuie la creșterea continuă a vizibilității instituționale, la nivel național și internațional, a activității de cercetare științifică și transfer tehnologic din cadrul UVT, precum și la promovarea și valorificarea realizărilor și rezultatelor acesteia și informează conducerea universității asupra gradului de valorificare a acestor realizări și rezultate;
 • diseminează pe site-ul DCSCU sau pe alte căi specifice informații legate de: programe de finanțare active; competiții de proiecte lansate în cadrul acestor programe; contractarea și derularea proiectelor de cercetare științifică naționale și internaționale; organizarea de manifestări științifice, târguri, expoziții, prezentări de anvergură națională și/sau internațională oportune pentru prezentarea și valorificarea realizărilor și rezultatelor din activitatea de cercetare științifică; articole, studii, noutăți în materie de cercetare și inovare; sfaturi utile în activitatea de cercetare; prezentări de baze de date, platforme și alte mecanisme care pot ușura și îmbunătăți activitatea de cercetare;
 • publică pe site-ul DCSCU realizările și rezultatele activității de cercetare științifică desfășurată în cadrul UVT și urmărește actualizarea permanentă a informațiilor postate;
 • cooperează cu alte departamente de suport din universitate care au activități specifice în vederea derulării proiectelor aflate în implementare (DRU, DEF, DEPAMI etc.);
 • asigură comunicarea cu structurile academice și administrative ale UVT în vederea obținerii informațiilor necesare completării platformelor specifice clasificărilor și ierarhizărilor;
 • colectează, sintetizează și completează informațiile solicitate în cadrul procesului de clasificare și ierarhizare internațională a universităților;
 • monitorizează și diseminează intern rezultatele ranking-urilor naționale și internaționale în care UVT este prezentă;
 • întocmește rapoarte de sinteză privind poziționarea UVT, dar și a altor universități din țară în diversele clasificări și ierarhizări;
 • realizează raportul anual cu privire la prezența UVT în ranking-urile naționale și internaționale;
 • inițiază demersuri pentru înscrierea UVT în cât mai multe clasificări internaționale în vederea creșterii vizibilității instituționale la nivel mondial;
 • contribuie la asigurarea cadrului organizatoric, procedural și informațional necesar dezvoltării activității de transfer tehnologic a rezultatelor activității de cercetare și inovare în scopul beneficiului public și al creșterii economice la nivel local, regional și național;
 • gestionează întreg procesul de raportare a activității de cercetare științifică, creație artistică și performanță sportivă derulată de către membri comunității academice, precum și de către centrele de cercetare existente în universitate și realizează anual un inventar al întregii activități;
 • implementează activități specifice pentru stimularea excelenței în cercetarea științifică, creația artistică și performanța sportivă la nivelul UVT.

Capitolul 4 - Dispoziții finale

Articolul 10

Prezentul Regulament (ediția II) a fost aprobat în Ședința Senatului UVT din data de 29.05.2020. Ediția I a fost aprobată în Ședința Senatului UVT din 09.02.2018.