Proprietate intelectuală in UVT

Universitatea de Vest din Timișoara, ca instituție de învățământ superior, își asumă un rol activ în cercetarea avansată și educație și depune eforturi în activitatea de cercetare. Acestea sunt promovate pe cele trei paliere de cercetare-dezvoltare-inovare și contribuie la conturarea unui cadru general care are ca scop clarificarea și facilitarea activității de transfer tehnologic și cognitiv realizată în cadrul universității.

Acest cadru este Regulamentul privind protejarea proprietății intelectuale în UVT aprobat prin Hotărâre a Senatului UVT prin HS nr. 83/23.02.2023 și care are ca principal scop reglementarea activității de protejare a proprietății intelectuale în cadrul UVT, prin intermediul Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic, și valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală aparținând universității și membrilor comunității academice și de cercetare. 

 • Completați formularul de solicitare a asistenței, pe care îl puteți regăsi AICI.
 • Un membru al echipei va lua legătura cu dumneavoastră.
 • Vi se vor prezenta rutele de protejare a drepturilor de proprietate intelectuală.

Proprietatea intelectuală se referă la drepturile acordate creatorilor pentru operele și inovațiile intelectuale ale acestora. Scopul pentru care este important să protejăm proprietatea intelectuală este acela de a proteja drepturile asupra creațiilor intelectuale și artistice.

Există mai multe forme principale de proprietate intelectuală, deoarece noțiunea de proprietate intelectuală este un „termen umbrelă pentru mai multe concepte juridice”:

 1. Drepturile de autor (Copyrights)
 2. Brevete
 3. Mărci comerciale
 4. Desene și modele industriale
 5. Baze de date
 6. Indicații geografice
 7. Secretele comerciale

Protejarea drepturilor de proprietate intelectuală implică înregistrarea acestor drepturi, atunci când este cazul, în fața autorităților naționale sau europene relevante (i.e. Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, Oficiul Român de Drepturi de Autor, Oficiul european al Proprietății Intelectuale, Oficiu European de Patente). 

Unele drepturi de proprietate intelectuală nu trebuie înregistrate, ci ele se află sub protecție chiar din momentul realizării creației artistice. Astfel, vorbim aici despre drepturile de autor, care aparțin autorului operei de creație intelectuală sau artistică din momentul în care acestea încep să aibe o dimensiune „fizică”.

Ghid pentru comunitatea academică și de cercetare a Universității de Vest din Timișoara privind utilizarea adecvată a licențelor publice (open access)

Utilizarea licențelor publice sau licențierea open access a drepturilor de autor oferă posibilitatea autorilor operelor intelectuale să permită accesul publicului larg la operele de creație intelectuală, dar, în același timp, să păstreze anumite drepturi și un anumit nivel de control asupra drepturilor de proprietate intelectuală ce survin din procesul creativ. 

Ce este licențierea open access? Aceasta se referă la practica oferirii accesului nerestricționat și gratuit la cercetare incrementală, literatură și alte opere de creație. Permite oricărei persoane care beneficiază de acces la internet să citească, să descarce, să copieze, să distribuie și, uneori, chiar și să modifice creații intelectuale sub licențiere publică.

Păstrarea anumitor drepturi de autor și drepturi conexe. Atunci când autorii își publică lucrările sub o licență publică, aceștia păstrează în continuare anumite drepturi de autor privind opera de creație intelectuală. Licențierea open access nu reprezintă renunțarea la drepturile de autor, în schimb, permite autorilor să ofere permisiune unor terți să le folosească operele în moduri specifice.

Licențele copyleft. Licențele copyleft sunt o modalitate de licențiere open source care are ca scop oferirea utilizatorilor acces gratuit și perpetuu la software sau lucrări creative, cu condiția ca orice alte lucrări derivate sau modificări aduse lucrării originale să fie făcute în regim deschis, sub imperiul aceluiași tip de licență. Nu toate licențele open access au și caracter de licențe copyleft, astfel că decizia de a folosi una dintre aceste tipuri de licențiere trebuie determinată de obiectivele specifice și preferințele creatorului sau a titularului dreptului.

Licențele Creative Commons. Una dintre cele mai comune metode de licențiere open access este folosirea licențelor Creative Commons. Acestea permit o varietate largă de tipuri de licențe de care autorii operelor de creație intelectuală pot face uz pentru a indica modalitatea în care terții pot utiliza operele.

Licențele Creative Commons oferă mai multe combinații de permisiuni și condiții. Spre exemplu, cea mai permisivă licență este CC-BY (Creative Commons Attribution) care permite terților să folosească, să distribuie, să modifice și să construiască pe baza operelor de creație intelectuală, atât timp cât se oferă recunoaștere autorului original al operei. Alte tipuri de licențe Creative Commons pot prezenta condiții suplimentare, precum interzicerea folosirii operei în scop comercial (CC-BY-NC) sau necesitatea respectării condiției de share alike, și anume ca orice refolosire, modificare, sau operă derivată din opera originală să existe sub aceiași termeni și condiții precum cea originală (CC-BY-SA).

Pentru mai multe informații, accesați site-ul Creative Commons.

Licența GNU General Public License (GPL). Licența GPL este o licență copyleft de tip open source pentru software-uri care permite utilizatorilor să folosească în mod gratuit, să modifice și să distribuie software. Licența asigură caracterul deschis al codului sursă, dar și pentru orice modificări sau lucrări derivate de la acesta, care sunt realizate implicit tot sub licența GPL. Acest tip de licențiere promovează colaborarea pentru inovarea de software și nu restricționează uzul software-ului în scop comercial.

Pentru mai multe detalii, accesați site-ul GNU General Public License.

Free Art License (FAL). Licența FAL este o licență de tip copyleft folosită în mod specific pentru lucrări de artă, în mod similar folosirii licenței GPL pentru software-uri. FAL permite uzul gratuit, modificarea și distribuirea operelor de artă cu condiția ca orice modificări sau lucrări derivate de la acestea să fie făcute disponibile publicului sub aceeași licență.

Licența FAL poate fi aplicată unei varietăți mari de lucrări artistice precum în domeniul artelor vizuale (picturi, desene, sculpturi, instalații, fotografii, artă digitală), în design grafic (logo-uri, postere, coperte de cărți, ilustrații), în literatură (pentru textele care sunt considerate opere de artă și nu texte informative sau funcționale) și în artă multimedia (artă interactivă, instalații audio).

Pentru mai multe detalii, accesați site-ul Free Art License.

Licența Open Database License (ODbL). Licența ODbL este o licență copyleft folosită în mod specific pentru baze de date. Aceasta permite uzul, distribuirea și modificarea bazelor de date, precum și crearea unor lucrări derivate din acestea. Asigură faptul că baza de date va rămâne în regim deschis și că orice modificări sau adăugiri vor suporta același regim, sub licența ODbL.

Pentru mai multe detalii, accesați site-ul Open Data Commons Open Database License

Avantajele licențierii open access. Prin alegerea licențierii în regim open access, autorii/creatorii de conținut cresc vizibilitatea, întinderea și impactul muncii lor. În general lucrările open access, fie ele articole științifice, linii de cod, lucrări artistice, sunt mult mai ușor de găsit și accesat de membrii comunității academice și științifice relevante, de către studenți și de către publicul general. De asemenea, licențierea open access promovează colaborarea, inovarea și transferul tehnologic și cognitiv.

Ghid pentru comunitatea academică și de cercetare a UVT privind limitele drepturilor de autor și utilizarea echitabilă (the fair use doctrine)

Conform legii, sunt permise, fără consimţământul autorului şi fără plata vreunei remuneraţii, următoarele utilizări ale unei opere aduse anterior la cunoştinţa publică, cu condiţia ca acestea să fie conforme bunelor uzanţe, să nu contravină exploatării normale a operei şi să nu îl prejudicieze pe autor sau pe titularii drepturilor de utilizare: 

 • reproducerea unei opere în cadrul procedurilor judiciare, parlamentare sau administrative ori pentru scopuri de siguranţă publică;
 • utilizarea de scurte citate dintr-o operă, în scop de analiză, comentariu sau critică ori cu titlu de exemplificare, în măsura în care folosirea lor justifică întinderea citatului;
 • utilizarea de articole izolate sau de scurte extrase din opere în publicaţii, în emisiuni de radio sau de televiziune ori în înregistrări sonore sau audiovizuale, destinate exclusiv învăţământului, precum şi reproducerea pentru învăţământ, în cadrul instituţiilor de învăţământ sau de ocrotire socială, de articole izolate sau de scurte extrase din opere, în măsura justificată de scopul urmărit;
 • reproducerea pentru informare şi cercetare de scurte extrase din opere, în cadrul bibliotecilor, muzeelor, filmotecilor, fonotecilor, arhivelor instituţiilor publice culturale sau ştiinţifice, care funcţionează fără scop lucrativ; reproducerea integrală a exemplarului unei opere este permisă, pentru înlocuirea acestuia, în cazul distrugerii, al deteriorării grave sau al pierderii exemplarului unic din colecţia permanentă a bibliotecii sau a arhivei respective;
 • reproducerile specifice realizate de bibliotecile accesibile publicului, de instituţiile de învăţământ sau de muzee ori de către arhive, care nu sunt realizate în scopul obţinerii unui avantaj comercial sau economic, direct ori indirect;
 • reproducerea, cu excluderea oricăror mijloace care vin în contact direct cu opera, distribuirea sau comunicarea către public a imaginii unei opere de arhitectură, artă plastică, fotografică sau artă aplicată, amplasată permanent în locuri publice, în afara cazurilor în care imaginea operei este subiectul principal al unei astfel de reproduceri, distribuiri sau comunicări şi dacă este utilizată în scopuri comerciale;
 • reprezentarea şi executarea unei opere în cadrul activităţilor instituţiilor de învăţământ, exclusiv în scopuri specifice şi cu condiţia ca atât reprezentarea sau executarea, cât şi accesul publicului să fie fără plată;
 • utilizarea operelor în timpul celebrărilor religioase sau al ceremoniilor oficiale organizate de o autoritate publică;
 • utilizarea, în scopuri publicitare, a imaginilor operelor prezentate în cadrul expoziţiilor cu acces public sau cu vânzare, al târgurilor, licitaţiilor publice de opere de artă, ca mijloc de promovare a evenimentului, excluzând orice utilizare comercială.
 

De asemenea, sunt permise reproducerea, distribuirea, radiodifuzarea sau comunicarea către public, fără un avantaj direct sau indirect, comercial sau economic:

 • de scurte extrase din articole de presă şi reportaje radiofonice sau televizate, în scopul informării asupra problemelor de actualitate, cu excepţia celor pentru care o astfel de utilizare este, în mod expres, rezervată;
 • de scurte fragmente ale conferinţelor, alocuţiunilor, pledoariilor şi ale altor opere de acelaşi fel, care au fost exprimate oral în public, cu condiţia ca aceste utilizări să aibă ca unic scop informarea privind actualitatea;
 • de scurte fragmente ale operelor, în cadrul informaţiilor privind evenimentele de actualitate, dar numai în măsura justificată de scopul informării;
 • de opere, utilizate în scopul unic de ilustrare didactică sau de cercetare ştiinţifică.
 

Sunt permise, fără consimţământul titularului oricărui drept de autor sau al oricărui drept conex şi fără plata vreunei remuneraţii, reproducerea, distribuirea, comunicarea către public, punerea la dispoziţia publicului, radiodifuzarea, închirierea şi împrumutul unei opere sau altui obiect protejat, cu condiţia ca acestea să nu contravină exploatării normale a operei şi să nu îl prejudicieze pe autor sau pe titularii drepturilor, în scopul:

 • realizării, de către o persoană beneficiară sau o persoană care acţionează în numele acesteia, a unui exemplar în format accesibil al unei opere sau al unui alt obiect protejat prin drept de autor sau drepturi conexe, la care persoana beneficiară are acces în mod legal, pentru uzul exclusiv al persoanei beneficiare;
 • realizării, de către o entitate autorizată, a unui exemplar în format accesibil al unei opere sau al unui alt obiect protejat prin drept de autor sau drepturi conexe, la care persoana beneficiară are acces în mod legal sau comunicarea publică, punerea la dispoziţie, distribuirea sau împrumutul, fără scop lucrativ, al unui exemplar în format accesibil către o persoană beneficiară sau o altă entitate autorizată în scopul utilizării exclusive de către o persoană beneficiară.
 

Nu constituie o încălcare a dreptului de autor, în sensul legii, reproducerea unei opere fără consimţământul autorului, pentru uz personal sau pentru cercul normal al unei familii, cu condiţia ca opera să fi fost adusă anterior la cunoştinţa publică, iar reproducerea să nu contravină utilizării normale a operei şi să nu îl prejudicieze pe autor sau pe titularul drepturilor de utilizare.

BIP: European Blue Economy
Green Mobilities Challenge
Dendochronology session
Pan European Seal Young Professionals Programme
Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

"One's property is only what he can defend." -

"Cultivate your knowledge; to knowledge add temperance. To temperance add patience. To patience add godliness. To godliness add brotherly kindness. And to brotherly kindness add charity. With these qualities in abundance, you will not be useless. They will keep you from being unproductive and unfruitful in your pursuit of knowledge."

Newsletter

Contact

Fă parte din comunitatea ITT și fii la curent cu noutățile din domeniu

Dorești să ne contactezi ? Scrie-ne un mesaj chiar acum !

©2023 All rights reserved to the West University of Timișoara and the authors of the content of the site.

©2023 Toate drepturile rezervate Universității de Vest din Timișoara și autorilor conținutului de pe site.