Inovare și Transfer Tehnologic

Noutăți si evenimente

Conferința Aqua Circular 2023

Centrul de Inovare și Transfer Tehnologic adresează comunității de cercetători UVT, implicată în proiecte de educație și cercetare în domeniul economiei albastre (și circulare), invitația

Mai multe »

Newsletter

GEOINNO 2024: Apel pentru abstract

Se lansează apelul de depunere de abstract in cadrul sesiunii speciale “Perspective interregionale privind sistemele de inovare orientate către provocări pentru tranzițiile de durabilitate”, în

Mai multe »

Premiul Deep Tech Talent Training

Pentru a acorda și a recunoaște contribuțiile existente în implementarea celor mai eficiente programe de formare, EIT lansează Premiul Deep Tech Talent Training. Formatorii, angajatorii,

Mai multe »

Despre CTT-UVT

Centrul de Transfer Tehnologic și Inovare (CTT-UVT), înființat în cadrul Institutului de Cercetări Avansate de Mediu (ICAM) al Universității de Vest din Timișoara (UVT), are ca scop principal coordonarea activității de valorificare a cercetării științifice prin transferul tehnologic al rezultatelor acesteia la operatori economici cu capital de stat sau privat. CTT-UVT își propune eficientizarea procesului de transformare a progresului științific în produse tangibile și servicii cu un impact profund asupra comunității și societății civile, a operatorilor economici și comunității academice și de cercetare.

Mai mult, misiunea CTT-UVT este de a stimula colaborarea UVT cu alte universități, institute de cercetare și agenți economici în vederea facilitării schimbului de experiență, de bune practici și transfer economic în domenii prioritare precum Tehnologia Informației și Comunicațiilor, Eficiență Energetică și Mediu, respectiv Sănătate și Calitatea Vieții. În acest sens, CTT-UVT este privit ca un mecanism de sprijinire și dezvoltare a inovării și transferului tehnologic, dar și un mecanism de diseminare, propagare și valorificare a rezultatelor cercetărilor științifice din domeniile de interes, în vederea producerii, transmiterii și valorificării cunoașterii. CTT-UVT își propune încurajarea și sprijinirea înființării de start-up-uri și spin-off-uri care să integreze rezultatele cercetării și să faciliteze activitatea de transfer tehnologic.

Alături de obiectivele supra menționate, CTT-UVT își propune dezvoltarea culturii instituționale în domeniul cercetării, inovării și transferului tehnologic, atât în rândul personalului academic și administrativ, dar și a studenților de la ciclurile de licență, masterat și doctorat, creșterea vizibilității activităților de cercetare a UVT în mediul socio-economic local, regional, național și european, precum și consultarea comunității academice pentru punerea în practică a misiunii centrului și a strategiei de inovare și transfer tehnologic.

The Technology Transfer and Innovation Centre (TTC-WUT), founded under the Advanced Environmental Research Institute (AERI) of West University of Timișoara (WUT), bears the primary purpose of coordinating the valorization of scientific research through the technology transfer of research results towards economic operators with either state or private capital. TTC-WUT aims to bring more efficiency into the process of transformation of scientific progress into tangible products and services, with authentic impact on the community, the economic operators, and the academic and research community.

Even more, the TTC-WUT mission is to stimulate WUT’s collaboration with other universities, institutes of research and economic agents in order to facilitate experience exchanges, good practices and technological transfer in priority fields such as Technology Information and Communications, Environment and Energy Efficiency, Health and Life Quality. Therefore, TTC-WUT can be seen as a mechanism of support and development of innovation and technology transfer, as well as a mechanism of dissemination, propagation and valorization of scientific research results from the preferred fields. This is completed in order to produce, transmit and capitalize knowledge. TTC-WUT supports the founding of start-ups and spin-offs that integrate research results and facilitate technology transfer.

Along with the above mentioned objectives, TTC-WUT aims to develop a more grounded institutional culture in the field of research, innovation and technology transfer, both for the academic and administrative personnel, as well as for the students of WUT, increasing the visibility of research activities in the local, regional, national and european socio-economic environment. The center also consults the academic community in regard to the application of its mission, objectives, and innovation and technology transfer strategy.Echipa CTT-UVT

Dr. Alexandra Petcu

 Coordonator Centrul de Transfer Tehnologic și Inovare
 LinkedInalexandra.petcu@e-uvt.ro

Drd. Andra Oxana Cenan-Glăvan 

 Specialist proprietate intelectuală
 LinkedInandra.cenan@e-uvt.ro

Lect. dr. Sebastian Ștefănigă

 Delegat pentru transfer tehnologic, Computer Science
 LinkedInsebastian.stefaniga@e-uvt.ro

Contact