EȘTI AICI:
Anunț privind scoaterea la concurs a postului de referent specialitate

Anunț privind scoaterea la concurs a postului de referent specialitate

Data concursului: 11 iunie, 2021
Ora concursului: 10:00
Locația concursului: Sediul central al U.V.T., Timişoara, Bd. Vasile Pârvan, nr. 4, sala 103
 1. Comisia de concurs:
 • Conf.univ.dr. Năchescu Miruna Lucia – Președinte;
 • Prof.univ.dr. Barna Flavia Mirela – Membru;
 • Prof.univ.dr. Popovici Vasile – Membru;
 • Dicso Vanessa– Secretar.
 1. Comisia de contestaţie:
 • Aldea Bogdan – Președinte;
 • Munteanu Anca – Membru;
 • Țiplea Lavinia Diana – Membru;
 • Dicso Vanessa– Secretar.
 1. Membru supleant comisie concurs:
 • Băcanu Horea George.
 1. Membru supleant secretar comisie de concurs:
 • Botineștean Livia, Departamentul Resurse Umane.
Detalii suplimentare

După afișarea rezultatelor finale obținute, după caz, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului final.

Comunicarea rezultatele comisiei de soluționare a contestațiilor, se afișează în maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

 

Informaţii suplimentare se obţin la Departamentul Resurse Umane, tel. 0256/592159.

 

Departament Resurse Umane

Dicso Vanessa

 • Probe & bibliografie
 • Dosarul de concurs
 • Informații privind postul
 • Condiții participare
 • Fișa postului

Probele de concurs:

Concursul pentru ocuparea postului vacant constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

 1. selecția dosarelor de înscriere;
 2. proba scrisă – ora 10:00;
 3. interviu – ora 14:00.

Fiecare probă este eliminatorie.

Bibliografia concursului:

 • Legea Educației Naționale (Legea 1/2011), actualizată;
 • Carta Universității de Vest din Timișoara;
 • Legea 319/2006 a securității și sănătații în muncă, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordinul nr. 2193/2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a așezămintelor culturale;
 • Ordonanța nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

 

Dosarele de concurs se vor depune până în data de 03.06.2021, ora 15:00 la Registratura UVT (cu mențiunea “În atenția Departamentului Resurse Umane, dosar candidatura post ”Denumirea postului”), sediul central al UVT sau la adresele de e-mail vanessa.dicso@e-uvt.ro, resurseumane@e-uvt.ro şi vor conţine obligatoriu următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare (Anexa 1);
 2. copia certificatului de naştere, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 4. copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 5. cazierul judiciar eliberat cu cel mult 6 luni anterior datei derulării concursului (original);
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (original);
 7. curriculum vitae;
 8. declarație privind autenticitatea documentelor (Anexa 2).

-    Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şj calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Actele prevăzute la pct. IV lit. 2), 3), 4), vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea, de către o persoană desemnată din cadrul Departamentului Resurse Umane anterior sau în ziua stabilită pentru concurs.

Informaţii privind postul de referent de specialitate din cadrul Cabinetului Rectorului:

 • Postul de referent de specialitate este subordonat directorului Cabinetului Rectorului;
 • Durata şi condiţiile muncii: postul este pe perioadă determinată – 1 an, cu posibilitate de prelungire, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână în condiţii normale de lucru;
 • Salariul brut de încadrare a postului: minimum 3178 – maximum 5074 lei, în funcție de vechimea în muncă și specialitate.
 • Perioada de probă este de 30 zile conform legii;
 • Concediul de odihnă şi durata acestuia: se acordă anual în conformitate cu prevederile Codului Muncii-republicat, şi a legilor speciale (dacă este cazul).

 

Condiții generale:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. care vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiții specifice:

 • Studii superioare (studii doctorale în domeniul filologie constituie un avantaj)
 • Experiența în domeniul organizării de evenimente culturale și educaționale constituie un avantaj;
 • Cunoașterea și înțelegere a limbii engleze la nivel avansat și a limbii franceze cel puțin la nivel mediu.
 • Cunoștințe utilizare PC, cunoștințe utilizare navigatoare (browsere) internet, cunoștințe de utilizare a programelor din pachetul Microsoft Office sau echivalent (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point), cunoștințe de utilizare Adobe Reader, cunoștințe de utilizare GMail, Google Drive & instrumentele subsecvente;
 • Cunoștințe în Jurnalism și comunicare;
 • Alte cerințe specifice:
  • capacitate de analiză și sinteză, adaptare dinamică la sarcinile de serviciu, rezistență la stres;
  • spirit de inițiativă;
  • persoană responsabilă și organizată;
  • abilități de comunicare;
  • abilități de lucru în echipă.
 • Contribuie la realizarea și gestionarea corespondențelor Cabinetului Rectorului UVT cu alte instituţii culturale sau/și cu diverse persoane din acest domeniu;
 • Asigură suport în stabilirea și consolidarea relațiilor instituționale ale Rectorului UVT cu mediul cultural și artistic;
 • Asigură pregătirea participării UVT la diverse evenimente cu caracter cultural-artistic;
 • Asigură suportul logistic, material și uman, în organizarea de evenimente specifice zonei culturale;
 • Asigură Cabinetului Rectorului UVT consultanță și documentare cu privire la diverse evenimente sau subiecte de interes din sfera culturală;
 • Contribuie la gestionarea invitațiilor transmise/primite de Cabinetul Rectorului UVT către/de la terți din mediul cultural-artistic și/sau în legătură cu evenimentele culturale organizate de UVT;
 • Colaborează cu Departamentul de Comunicare, Imagine și Marketing Instituțional pentru realizarea materialelor legate de imaginea și comunicarea aferentă evenimentelor culturale și artistice;
 • Exercită alte atribuții stabilite de către Directorul Cabinetului Rectorului UVT, cu respectarea prevederilor legale;
 • Asigură confidențialitatea datelor personale pe care le prelucrează pe toată durata contractului individual de muncă și după încetarea acestuia, pe termen nelimitat, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679, a altor dispoziții de drept al Uniunii Europene sau de drept intern, aplicabile;
 • Constituie obligație de serviciu verificarea zilnică (cu excepția concediului legal) a corespondenței electronice sosite pe adresa instituțională de e-mail;
 • Pregătește și răspunde de predarea la arhivă a documentelor;
 • Constituie obligație de serviciu și sarcinile date de șeful ierarhic superior, legate de specificul postului cu respectarea repartizării echitabile a sarcinilor între posturi;
 • Se obligă să respecte prevederile Cartei, Regulamentelor și celorlalte reglementări în vigoare.

UVT utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru.

Te informam ca ne-am actualizat politicile pentru a integra in acestea si in activitatea curenta a UVT cele mai recente modificari propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrareadatelor cu caracter personal si pentru a citi si intelee continutul Politicii Cookie.

Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.

Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmand instructiunile din Politica de Cookie.