EȘTI AICI:
Anunț privind scoaterea la concurs a postului de administrator imobil

Anunț privind scoaterea la concurs a postului de administrator imobil

Data concursului: 8 iunie, 2021
Ora concursului: 10:00
Locația concursului: Sediul central al U.V.T., Timişoara, Bd. Vasile Pârvan, nr. 4, sala 103
 1. Comisia de concurs:
 • Conf.univ.dr. Macsinga Irina – Președinte
 • Prof.univ.dr. Sava Alin – Membru
 • Morar Gabriel – Membru
 • Dicso Vanessa, Departamentul Resurse Umane – Secretar.
 1. Comisia de contestaţie:
 • Petcu Vlad – Președinte
 • Pârjol V. Cristian – Membru
 • Muntean Anca – Membru
 • Dicso Vanessa, Departamentul Resurse Umane- Secretar
 1. Membru supleant comisie concurs:
 • Mihoc Iuliana.
 1. Membru supleant secretar comisie de concurs:
 • Botineștean Livia, Departament Resurse Umane.
Detalii suplimentare

După afișarea rezultatelor finale obținute, după caz, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului final.

Comunicarea rezultatele comisiei de soluționare a contestațiilor, se afișează în maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

 

Informaţii suplimentare se obţin la Departamentul Resurse Umane, cam. 151, tel. 0256/592159.

 

Departament Resurse Umane

Dicso Vanessa

 • Probe & bibliografie
 • Dosarul de concurs
 • Informații privind postul
 • Condiții participare
 • Fișa postului

Probele de concurs:

Concursul pentru ocuparea postului vacant constă în 4 etape succesive, după cum urmează:

 1. selecția dosarelor de înscriere;
 2. proba scrisă din tematica bibliografiei – ora 10:00;
 3. proba prcatică – ora 13:00;
 4. interviu – ora 14:00.

Fiecare probă este eliminatorie.

 

Bibliografia concursului:

 • Carta Universității de Vest din Timișoara;
 • Legea educației naționale nr. 1 din 5 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare;
 • Codul de etică și deontologie universitară a UVT.

 

Dosarele de concurs se vor depune până în data de 27.05.2021, ora 15:00 la Registratura UVT (cu mențiunea “În atenția Departamentului Resurse Umane, dosar candidatura post Denumirea postului”), sediul central al UVT sau la adresele de e-mail vanessa.dicso@e-uvt.ro, resurseumane@e-uvt.ro şi vor conţine obligatoriu următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare (Anexa 1);
 2. copia certificatului de naştere, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 4. copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 5. cazierul judiciar eliberat cu cel mult 6 luni anterior datei derulării concursului (original);
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (original);
 7. curriculum vitae;
 8. declarație privind autenticitatea documentelor (Anexa 2).

 

-    Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şj calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Actele prevăzute la pct. IV lit. 2), 3), 4), vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea, de către o persoană desemnată din cadrul Departamentului Resurse Umane anterior sau în ziua stabilită pentru concurs.

Informaţii privind postul de administrator imobil, în cadrul Serviciului Administrativ:

 • Postul de administrator imobil este subordonat șefului Serviciului Administrativ;
 • Durata şi condiţiile muncii: postul este pe perioadă determinată, cu posibilitate de prelungire, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână în condiţii normale de lucru;
 • Salariul brut de încadrare a postului: minimum 2350 – maximum 4831 lei, în funcție de vechimea în muncă și specialitate.
 • Perioada de probă este de 30 zile conform legii;
 • Concediul de odihnă şi durata acestuia: se acordă anual în conformitate cu prevederile Codului Muncii-republicat, şi a legilor speciale (dacă este cazul).

Condiții generale:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice:

 • Studii superioare;
 • Vechimea specifică postului (Experiență într-un post similar): fără experiență;
 • Experiența într-un domeniu similar constituie un avantaj;
 • Cunoştinţe calculator: Microsoft Office;
 • Alte cerințe specifice:
  • capacitate de analiză și sinteză, adaptare dinamică la sarcinile de serviciu, rezistență la stres;
  • spirit de inițiativă;
  • persoană responsabilă și organizată;
  • abilități de comunicare;
  • abilități de lucru în echipă.
 • asigură funcționarea echipamentelor și aparaturii din laboratoarele facultății pe durata desfășurării activităților didactice: ore de curs, semănării, laborator, practică, elaborări de licențe;
 • gestionează mijloacele fixe, obiectele de inventar, cărțile de specialitate şi materialele primite în inventar pentru toată facultatea;
 • urmăreşte permanent starea de funcţionare a calculatoarelor, a echipamentelor video şi a fotocopiatoarelor (evidenţă, defecţiuni şi reparaţii, sesizarea service-ului, recepţionarea reparaţiilor, etc.);
 • răspunde de păstrarea în condiţii de funcţionare a echipamentelor tehnice din dotarea facultăţii - participă în cadrul comisiei de recepţie, la recepţionarea echipamentelor;
 • întocmeşte documente necesare pentru activitatea laboratoarelor facultăţii, în conformitate cu dispoziţiile primite;
 • urmăreşte şi răspunde de modul în care se realizează printările în laboratoare: cooperează cu persoana desemnată drept administrator de reţea, rezolvând problemele ce-i intră în competenţă;
 • întocmește documentațiile pentru achiziții și urmărește derularea eficientă a acestora, răspunzând de calitatea lucrărilor întocmite;
 • răspunde de asigurarea bazei tehnice necesare desfăşurării întâlnirilor de lucru pe proiecte,etc.;
 • îndeplinește prompt și operativ sarcinile legate de buna derulare din punct de vedere administrativ a programelor de cercetare în care este implicată facultatea;
 • operează în programul SAP inventarierea mijloacelor fixe/obiecte cu toate operațiunile anexe, propunerile de casare a mijloacelor fixe și obiecte de inventar, propunerile de achiziții/referate de necesitate pe facultate, pe proiecte, pe studii postuniversitare, generează bonuri de consum pentru fiecare unitate logistică;
 • întocmește notele de transfer la terți;
 • întocmeşte cererea de suplimentare/transferare buget pentru articolul bugetar propus de Decan pentru achiziţie  cu deficit financiar;
 • efectuează decontarea abonamentelor studenților prelucrând documentele și statele de plată, ordonanțarea de plată;
 • răspunde solicitărilor legate de baza materială, logistică, spații aferente facultății cu ocazia auditului anual, punând la dispoziție datele solicitate;
 • sprijină activitatea de depunere de proiecte prin transmiterea informaţiei despre apeluri în mod adecvat şi pregătirea documentelor pentru depunerea acestora;
 • sprijină activitatea de derulare a proiectelor de cercetare și dezvoltare;
 • sprijină activitatea de cercetare și dezvoltare, în general;
 • îndeplineşte orice sarcină, în caz de nevoie, legat de secretariat: xeroxat, participare la înscrieri admitere, licenţe, etc.;
 • se obligă să respecte secretul de serviciu;
 • asigură confidențialitatea datelor personale pe care le prelucrează pe toată durata contractului individual de muncă și după încetarea acestuia, pe termen nelimitat, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679, a altor dispoziții de drept al Uniunii Europene sau de drept intern, aplicabile.
 • constituie obligație de serviciu verificarea zilnică (cu excepția concediului legal) a corespondenței electronice sosite pe adresa instituțională de e-mail.
 • constituie obligație de serviciu și sarcinile date de șeful ierarhic superior, legate de specificul postului cu respectarea repartizării echitabile a sarcinilor între posturi.
 • se obligă să respecte prevederile Cartei, Regulamentelor și celorlalte reglementări în vigoare.

UVT utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru.

Te informam ca ne-am actualizat politicile pentru a integra in acestea si in activitatea curenta a UVT cele mai recente modificari propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrareadatelor cu caracter personal si pentru a citi si intelee continutul Politicii Cookie.

Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.

Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmand instructiunile din Politica de Cookie.