EȘTI AICI:
Anunţ privind ocuparea unui post de referent de specialitate învățământ

Anunţ privind ocuparea unui post de referent de specialitate învățământ

Data concursului: 15 martie, 2023
Ora concursului: 10:00
Locația concursului: Sediul central al U.V.T., Timişoara, Bd. Vasile Pârvan, nr. 4.

1. Comisia de concurs:

 • Anton LICZ – Președinte;
 • Dr. Ing. Robert SZABO – Membru 1;
 • Cristian PELE – Membru 2;
 • Diana DAVID – Secretar comisie

2. Comisia de contestaţie:

 • Dr. Vlad PETCU – Președinte;
 • Vasile MANDA – Membru 1;
 • Jur. Anca CICIOU – Membru 2;
 • Diana DAVID – Secretar comisie.

3. Membru supleant comisie concurs:

 • Radu MANEA
 • Emil MIUTESCU

4. Membru supleant secretar comisie de concurs:

 • Dicso Vanessa, Departament Resurse Umane.

 

Detalii suplimentare

După afișarea rezultatelor finale obținute, după caz, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului final.

Comunicarea rezultatele comisiei de soluționare a contestațiilor, se afișează în maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

 

Informaţii suplimentare se obţin la Departamentul Resurse Umane, tel. 0256/592159.

 

Departament Resurse Umane

Diana David

Probele de concurs:

Concursul pentru ocuparea postului vacant constă în  3 etape succesive, după cum urmează:

 1. Selecția dosarelor de înscriere;
 2. Proba scrisă - ora 10:00
 3. Interviu – ora 13:00.

Fiecare probă este eliminatorie.

Bibliografia concursului:

 

 • Rich Seifert, The Switch Book, Wiley 2000;
 • Tom Kenyon, Data Networks, Routing, Security, and Performance Optimization, Digital Press 2002;
 • Harold F. Tipton, Micki Krause Nozaki, Information Security Management Handbook, Sixth Edition, CRC Press 2012;
 • S. Tanenbaum, Computer Networks, Pearson, 2010;
 • S. Tanenbaum, T. Austin, Structure Computer Organization, Pearson, 2012;
 • Wendell Odom, CCNA Routing and Switching, Editura Ciscopress;
 • Omar Santos, John Stuppi, CCNA Security, Editura Ciscopress;
 • Dave Hucaby, Raymond Lacoste, CCNP Routing and Switching, Editura Cisco Press;
 • John Kelbley, Mike Sterling, Windows Server 2008 R2 Hyper-V, Editura Sybex

Dosarele de concurs se vor depune până în data de 07.03.2023, ora 15:00 la Registratura UVT (cu mențiunea “În atenția Departamentului Resurse Umane, dosar candidatura post ”Denumirea postului”), sediul central al UVT sau la adresele de e-mail vanessa.dicso@e-uvt.ro, resurseumane@e-uvt.ro şi vor conţine obligatoriu următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare (Anexa 1);
 2. copia certificatului de naştere, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 4. copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 5. cazierul judiciar eliberat cu cel mult 6 luni anterior datei derulării concursului (original);
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (original);
 7. curriculum vitae;
 8. scrisoare de recomandare;
 9. declarație privind autenticitatea documentelor (Anexa 2).

-    Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şj calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Actele prevăzute la pct. IV lit. 2), 3), 4), vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea, de către o persoană desemnată din cadrul Departamentului Resurse Umane anterior sau în ziua stabilită pentru concurs.

Informaţii privind postul de referent de specialitate învățământ din cadrul Serviciului IT&C:

 • Postul de referent de specialitate este subordonat Directorului Departament;
 • Durata şi condiţiile muncii: postul este pe perioadă determinată – 1 an, cu posibilitate de prelungire, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână în condiţii normale de lucru;
 • Salariul minim brut a postului este de 3921 lei;
 • Indemnizatia de hrană este de 347 lei brut;
 • Perioada de probă este de 30 zile conform legii;
 • Concediul de odihnă şi durata acestuia: se acordă anual în conformitate cu prevederile Codului Muncii-republicat, şi a legilor speciale (dacă este cazul).

 

 

Condiții generale:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 Condiții specifice:

 • Studii superioare;
 • Vechimea specifică postului (Experiența minimă în ani corelată cu încadrarea salarială): fără experiență;
 • Calificări: minim diplomă de licență;
 • Certificări: Cisco CCNA / CCNP constituie avantaj
 • Condiții specifice:- competențe de administrare a rețelelor de calculatoare;- cunoştinţe administrare Windows;- cunoştinţe generale despre sisteme de stocare date;

  - cunoştinţe configurare switch, router, firewall şi acces point;

  - cunoştinţe de securitate IT;

  - persoană organizată şi motivată;

  - gândire logică, bune abilități organizatorice, mod de lucru sistematic, atentie la detaliu;

  - capacitate de a învăţa şi asimila noi cunoştinţe în domeniul IT;

  - abilităţi de analiză şi diagnosticare;

  - atitudine pozitivă.

 • Monitorizează și asigură suportul tehnic în ceea ce privește infrastructura de calcul utilizată în activitatea didactică, activitatea de cercetare și cea administrativă;
 • Participă la întreținerea și actualizarea bazelor de date și a serviciilor oferite în cadrul UVTNet: pagini Internet/Intranet, scheme de subretele, modificări ale topologiilor rețelelor etc.;
 • Are responsabilităţi în programarea switch-urilor şi a reţelelor virtuale (VPN) din reţeaua U.V.T.;
 • Asigură întreţinerea, monitorizarea şi buna funcţionare a serverelor (inclusiv de backup şi mail), routerelor şi firewall-urilor şi reţelei de calculatoare şi intervine în cazul funcţionării defectuoase a acestora;
 • Urmărește funcționarea rețelei de calculatoare care deservește laboratoarele, cabinetele și departamentele administrative și colaborează cu Biroul Asistență și Suport IT&C în remedierea problemelor și extinderea funcționalităților infrastructurii;
 • Urmărește starea de funcționarea a echipamentelor aflate în garanţie şi postgaranţie și asigură comunicarea cu furnizorul;
 • Elaborează politicile si programele de management al riscului;
 • Identifică si evaluează potențialele riscuri pdin rețea;
 • Propune metode de intampinare a situatiilor critice;
 • Oferă suport personalului didactic, didactic auxiliar și personalului administrativ în instalarea și întreținerea dispozitivelor hardware și a aplicațiilor informatice;
 • Urmărește evoluția în domeniul tehnicii de calcul, identifică echipamentele perimate și propune soluţii de upgrade/extindere a infrastructurii de calcul și comunicații;
 • Participă la activități de recepție și inventariere a echipamentelor de calcul;
 • Cunoaște modul în care sunt arhivate documentele în cadrul biroului în care își desfășoară activitatea și poate pune la dispoziția conducerii orice document existent în cadrul biroului;
 • Răspunde de corectitudinea datelor și a informațiilor pe care le transmite;
 • Adoptă în permanență un comportament în măsură să promoveze imaginea și interesele U.V.T.;
 • Coordonează activitatea echipei de tehnicieni echipamente de calcul și rețele ;
 • Se obligă să respecte secretul de serviciu;
 • Asigură confidențialitatea datelor personale pe care le prelucrează pe toată durata contractului individual de muncă și după încetarea acestuia, pe termen nelimitat, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679, a altor dispoziții de drept al Uniunii Europene sau de drept intern, aplicabile.
 • Constituie obligație de serviciu verificarea zilnică (cu excepția concediului legal) a corespondenței electronice sosite pe adresa instituțională de e-mail.
 • Pregătește și răspunde de predarea la arhivă a documentelor.
 • Constituie obligație de serviciu și sarcinile date de șeful ierarhic superior, legate de specificul postului cu respectarea repartizării echitabile a sarcinilor între posturi.
 • Se obligă să respecte prevederile Cartei, Regulamentelor și celorlalte reglementări în vigoare.

UVT utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru.

Te informam ca ne-am actualizat politicile pentru a integra in acestea si in activitatea curenta a UVT cele mai recente modificari propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrareadatelor cu caracter personal si pentru a citi si intelee continutul Politicii Cookie.

Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.

Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmand instructiunile din Politica de Cookie.