EȘTI AICI:
Anunţ privind ocuparea unui post de laborant învățământ

Anunţ privind ocuparea unui post de laborant învățământ

Data concursului: 30 martie, 2023
Ora concursului: 10:00
Locația concursului: UVT, str. Pestalozzi, nr. 16.

1. Comisia de concurs:

 • Lect. dr. Adrian Sinitean – Președinte;
 • Prof. dr. Adriana Isvoran – Membru 1;
 • Lect. dr. Daniela Dascalu – Membru 2;
 • Diana David – Secretar comisie

2. Comisia de contestaţie:

 • Lect. dr. Laura Pitulice – Președinte;
 • Lect. dr. Beatrice Vlad-Oros – Membru 1;
 • Lect. dr. Vasile Simulescu – Membru 2;
 • Diana David – Secretar comisie.

3. Membru supleant comisie concurs:

 • Lect. dr. Bianca Maranescu
 • Lect. dr. Corina Seiman

4. Membru supleant secretar comisie de concurs:

 • Vanessa Dicso, Departament Resurse Umane.

 

Detalii suplimentare

După afișarea rezultatelor finale obținute, după caz, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului final.

Comunicarea rezultatele comisiei de soluționare a contestațiilor, se afișează în maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

 

Informaţii suplimentare se obţin la Departamentul Resurse Umane, tel. 0256/592159.

 

Departament Resurse Umane

Diana David

 • Probe & bibliografie
 • Dosarul de concurs
 • Informații privind postul
 • Condiții participare
 • Fișa postului

Probele de concurs:

Concursul pentru ocuparea postului vacant constă în  3 etape succesive, după cum urmează:

 1. selecţia dosarelor de înscriere;
 2. proba practică – ora 10:00;
 3. interviul – ora 13:00.

Fiecare probă este eliminatorie.

Bibliografia concursului:

 • Chiriac, V. Chiriac, M. Andoni, D. Cîrcioban, V.A. Chiriac, T. Vlase, Chimie generală. Ghid de seminar și laborator, Ed. Mirton, Timişoara, 1998;
 • C. Luca, V. Magearu, M.E. Nedea, C. Nedea, Tehnici de laborator în chimie, Ed. Didactică și Pedagogică; București, 1978;
 • S. Raduly, A. Isvoran, Manual de lucrări practice de chimie fizică și biofizică, Tipografia UVT, 2004;
 • R. Ardelean, E. Reisz, C.M. Davidescu, Lucrări practice de Chimie fizică, Ed. Politehnica, Timișoara, 2018.

Dosarele de concurs se vor depune până în data de 22.03.2023, ora 15:00 la Registratura UVT (cu mențiunea “În atenția Departamentului Resurse Umane, dosar candidatura post ”Denumirea postului”), sediul central al UVT sau la adresele de e-mail vanessa.dicso@e-uvt.ro, resurseumane@e-uvt.ro şi vor conţine obligatoriu următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare (Anexa 1);
 2. copia certificatului de naştere, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 4. copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 5. cazierul judiciar eliberat cu cel mult 6 luni anterior datei derulării concursului (original);
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (original);
 7. curriculum vitae;
 8. scrisoare de recomandare;
 9. declarație privind autenticitatea documentelor (Anexa 2).

-    Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şj calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Actele prevăzute la pct. IV lit. 2), 3), 4), vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea, de către o persoană desemnată din cadrul Departamentului Resurse Umane anterior sau în ziua stabilită pentru concurs.

Informaţii privind postul de laborant învățământ, din cadrul Departamentului/Serviciului Biologie-Chimie:

 • Postul de laborant învățământ este subordonat directorului departament;
 • Durata şi condiţiile muncii: postul este pe perioadă determinată – 1 an, cu posibilitate de prelungire, durata timpului de lucru fiind de 4 ore/zi, respectiv 20 ore/săptămână în condiţii normale de lucru;
 • Salariul minim brut a postului este de 1960 lei.
 • Indemnizatia de hrană este de 174 lei.
 • Perioada de probă este de 30 zile conform legii;
 • Concediul de odihnă şi durata acestuia: se acordă anual în conformitate cu prevederile Codului Muncii-republicat, şi a legilor speciale (dacă este cazul).

 

 

Condiții generale:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 Condiții specifice:

 • Absolvent studii licență în domeniul Chimie;
 • Fără experiență;
 • Vechimea specifică postului (Experiența minimă în ani corelată cu încadrarea salarială): fara experiență;
 • Cunoştinţe de nivel mediu privind utilizarea calculatorului;
 • Competențe de comunicare în relații publice, inclusiv conceperea documentelor oficiale (adrese, rapoarte);
 • Alte cerințe specifice:- capacitate de analiză și sinteză, adaptare dinamică la sarcinile de serviciu, rezistență la stres;- spirit de inițiativă;

  - persoană responsabilă și organizată;

  - abilități de comunicare;

  - abilități de lucru în echipă.

 • participarea în cadrul unor comisii pentru care îndeplinește criteriile de competență.
 • asumarea de activități complementare, în afara celor din sfera didactică, care se desfășoară în cadrul departamentului.
 • urmăreşte păstrarea bunurilor din dotare în condiţii bune, în cazul producerii unei deteriorări informează superiorul ierarhic în vederea dispunerii măsurilor necesare privind recuperarea prejudiciului;
 • urmăreşte ca instalaţiile anexe ale laboratoarelor dispuse la parterul sediului din Pestalozzi 16, aferente disciplinelor de chimie fizică, biofizica, chimie instrumentală etc, să fie în stare de funcţionare, iar în caz contrar informează structurile abilitate;
 • prepară reactivii specifici necesari în cadrul lucrărilor de laborator din domeniul laboratoarelor de chimie fizică, biofizica, chimie instrumentală, etc;
 • pregăteşte reactivii, trusele de laborator şi materialele auxiliare necesare desfăşurării lucrărilor de laborator realizate de studenţi şi masteranzi din laboratoarele de chimie fizică, biofizica, chimie instrumentală etc;
 • identifică şi propune pentru casare materialul didactic, reactivi și echipamente a căror utilizare este imposibilă, aferente domeniului chimie;
 • răspunde de păstrarea în condiţii corespunzătoare, conform legislaţiei în vigoare, a bunurilor aflate în subgestiune,
 • sprijină demersurile de realizare și finalizare a solicitărilor din referatele de necesitate pentru achiziţiile de produse, servicii şi lucrări de reparaţii a bunurilor aflate în laboratoarele dispuse la parterul sediului din Pestalozzi 16;
 • răspunde de depozitarea reactivilor și materialelor în bune condiţii pentru a se evita degradarea acestora, respectându-se şi normele de protecţia muncii şi P.S.I.,
 • participă la întocmirea propunerilor din planul de achiziţii pentru produse, servicii, lucrări necesare desfăşurării activităţilor curente laboratoarelor de chimie fizică, biofizica, chimie instrumentală;
 • participă la efectuarea inventarierii bunurilor materiale, la termenele şi în condiţiile prevăzute de lege, împreună cu comisia de inventariere,
 • constituie obligație de serviciu și sarcinile date de șeful ierarhic superior, legate de specificul postului cu respectarea repartizării echitabile a sarcinilor între posturi;
 • asigură confidențialitatea datelor personale pe care le prelucrează pe toată durata contractului individual de muncă și după încetarea acestuia, pe termen nelimitat, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679, a altor dispoziții de drept al Uniunii Europene sau de drept intern, aplicabile.
 • se obligă să respecte prevederile Cartei, Regulamentelor şi celorlalte reglementări în vigoare.

UVT utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru.

Te informam ca ne-am actualizat politicile pentru a integra in acestea si in activitatea curenta a UVT cele mai recente modificari propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrareadatelor cu caracter personal si pentru a citi si intelee continutul Politicii Cookie.

Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.

Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmand instructiunile din Politica de Cookie.