EȘTI AICI:
Anunţ privind ocuparea unui post de inspector în domeniul securității și sănătății în muncă

Anunţ privind ocuparea unui post de inspector în domeniul securității și sănătății în muncă

Data concursului: 6 aprilie, 2023
Ora concursului: 10:00
Locația concursului: Sediul central al U.V.T., Timişoara, Bd. Vasile Pârvan, nr. 4.

1. Comisia de concurs:

 • Aldea Bogdan – Președinte;
 • Meliș Mihaela – Membru;
 • Dicso Vanessa – Membru;
 • David Diana, Departamentul Resurse Umane – Secretar.

2. Comisia de contestaţie:

 • Prof.univ.dr. Enache Cosmin – Președinte;
 • Timofte Petronela– Membru;
 • Topai Nadia – Membru;
 • David Diana, Departamentul Resurse Umane- Secretar.

3. Membru supleant comisie concurs:

 • Popescu Iulian;
 • Dărăbanți Marius.

4. Membru supleant secretar comisie de concurs:

 • Dicso Vanessa, Departament Resurse Umane.

 

Detalii suplimentare

După afișarea rezultatelor finale obținute, după caz, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului final.

Comunicarea rezultatele comisiei de soluționare a contestațiilor, se afișează în maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

 

Informaţii suplimentare se obţin la Departamentul Resurse Umane, tel. 0256/592159.

 

Departament Resurse Umane

Diana David

 • Probe & bibliografie
 • Dosarul de concurs
 • Informații privind postul
 • Condiții participare
 • Fișa postului

Probele de concurs:

Concursul pentru ocuparea postului vacant constă în  4 etape succesive, după cum urmează:

 1. selecția dosarelor de înscriere;
 2. proba scrisă din tematica bibliografiei – ora 10:00;
 3. interviu – ora 13:00.

Fiecare probă este eliminatorie.

Bibliografia concursului:

 • Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 a securității și sănătății în muncă;
 • Hotărârea nr. 1425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității şi sănătății în muncă nr. 319/2006;
 • Hotărârea de Guvern nr. 1146 din 2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;
 • Hotărârea de Guvern nr. 1091 din 16 august 2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă;
 • U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice;
 • Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
 • Ordinul nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
 • Ordinul nr. 712 din 23 iunie 2005 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență;
 • Ordinul nr. 786 din 2 septembrie 2005 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență;
 • Ordin nr. 3946/2001 norme de prevenire și stingere a incendiilor specifice unităților cu profil de învățământ și educație;
 • Legea nr. 481 din 8 noiembrie 2004 privind protecția civilă;
 • Legea nr. 53 din 2003 - Codul muncii republicat;
 • Hotărârea nr. 355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor;
 • Hotărârea de Guvern nr. 1048 din 2006- Cerințe minime de securitate și sănătate,pentru utilizarea de către lucrători a echipamentului individual de protecție la locul de muncă.

Dosarele de concurs se vor depune până în data de 29.03.2023, ora 15:00 la Registratura UVT (cu mențiunea “În atenția Departamentului Resurse Umane, dosar candidatura post Denumirea postului”), sediul central al UVT sau la adresele de e-mail vanessa.dicso@e-uvt.ro, resurseumane@e-uvt.ro şi vor conţine obligatoriu următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare (Anexa 1);
 2. copia certificatului de naştere, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 4. copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 5. cazierul judiciar eliberat cu cel mult 6 luni anterior datei derulării concursului (original);
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (original);
 7. curriculum vitae;
 8. declarație privind autenticitatea documentelor (Anexa 2).

-    Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şj calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Actele prevăzute la pct. IV lit. 2), 3), 4), vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea, de către o persoană desemnată din cadrul Departamentului Resurse Umane anterior sau în ziua stabilită pentru concurs.

Informaţii privind postul de inspector în domeniul securității și sănătății în muncă, în cadrul Departamentului Resurse Umane

 • Postul de inspector în domeniul securității și sănătății în muncă este subordonat Șefului de birou;
 • Durata şi condiţiile muncii: postul este pe perioadă determinată, cu posibilitate de prelungire, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână în condiţii normale de lucru;
 • Salariul minim brut a postului este de 3544 lei.
 • Indemnizația de hrană este de 347 lei.
 • Perioada de probă este de 30 zile conform legii;
 • Concediul de odihnă şi durata acestuia: se acordă anual în conformitate cu prevederile Codului Muncii-republicat, şi a legilor speciale (dacă este cazul).

 

 

Condiții generale:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 Condiții specifice:

 • Studii superioare în domenii relevante postului;
 • Certificat de calificare: Inspector în domeniu securității și sănătății în muncă;
 • Vechimea specifică postului (Experiența minimă în ani corelată cu încadrarea salarială): 5 ani;
 • Cunoştinţe de nivel mediu privind utilizarea calculatorului : MsOffice – Excel, Word, PowerPoint, Acces
 • Competențe de comunicare în relații publice, inclusiv conceperea documentelor oficiale (adrese, rapoarte)
 • Alte cerințe specifice:
  • capacitate de analiză și sinteză, adaptare dinamică la sarcinile de serviciu, rezistență la stres;
  • spirit de inițiativă;
  • persoană responsabilă și organizată;
  • abilități de comunicare;
  • abilități de lucru în echipă.
 • Să asigure îndeplinirea tuturor obligaţiilor angajatorului în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă (S.S.M) tuturor lucrărilor din U.V.T., conform actelor normative în vigoare ( Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, actualizată şi HG nr. 1425/2006 privind Normele metodologice de aplicare a legii nr. 319/2006, actualizată );
 • Să ia măsuri pentru asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii angajaților;
 • Să identifice locurile cu riscuri profesionale şi să ia măsuri pentru prevenirea acestora;
 • Să informeze şi să instruiască angajații şi şefii punctelor de lucru cu privire la normele de securitate în muncă;
 • Să solicite angajatorului, asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare asigurării securităţii în muncă a angajaților;
 • Să asigure în mod prioritar măsurile de protecţie colectivă faţă de măsurile de protecţie individuale;
 • Să evalueze riscurile pentru securitatea şi sănătatea lucrărilor, inclusiv la alegerea echipamentelor de muncă, a substanţelor sau preparaţiilor chimice utilizate, şi la angajarea la locurile de muncă;
 • Să stabilească legăturile necesare cu serviciile specializate, în ceea ce priveşte primul ajutor, serviciul medical de urgenţă, salvarea şi pompierii;
 • Să țină evidenţa accidentelor de muncă ce au ca urmare o incapacitate de muncă mai mare de 3 zile de lucru, a accidentelor uşoare, a bolilor profesionale, a incidentelor periculoase etc;
 • Să elaboreze pentru autorităţile competente şi în conformitate cu reglementările legale, rapoarte privind accidentele de muncă suferite de angajații instituției;
 • Să stabilească pentru angajați, prin fişa postului, atribuţiile şi răspunderile ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, corespunzător funcţiilor exercitate;
 • Să asigure şi să verifice cunoaşterea şi aplicarea de către toţi angajații a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi de protecţie stabilit, precum şi a prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, prin propria competenţă, sau prin servicii externe;
 • Să asigure informarea fiecărei persoane, anterior angajării în muncă, asupra riscurilor la care aceasta este expusă la locul de muncă, precum şi asupra măsurilor de prevenire şi de protecţie necesare;
 • Veghează să fie angajate numai persoane care, în urma examenului medical şi, după caz, a testării psihologice a aptitudinilor, corespund sarcinii de muncă pe care urmează să o execute şi să asigure controlul medical periodic, şi după caz, controlul psihologic periodic, ulterior angajării;
 • Să prezinte documentele solicitate de inspectorii de muncă în timpul controlului sau al efectuării cercetării evenimentelor;
 • Să solicite conducerii unităţii, realizarea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor;
 • Să participe alături de inspectorii de muncă, la efectuarea controlului sau la cercetarea evenimentelor;
 • Să solicite conducerii unităţii, asigurarea echipamentelor de muncă necesare pentru securitatea şi sănătatea angajaților;
 • Să solicite conducerii unităţii, asigurarea echipamentului individual de protecţie;
 • Să solicite conducerii unităţii, asigurarea în mod obligatoriu şi gratuit a materialelor igienico-sanitare la locurile de muncă ce impun asigurarea acestora;
 • Să solicite conducerii unităţii, măsurile prin care se asigură supravegherea corespunzătoare a sănătăţii tuturor angajaților, la intervale regulate prin medicii de medicină a muncii;
 • Să întocmească documentele legale în vederea desfăşurării unei activităţi normale în domeniul protecţiei muncii, reprezentând interesele universităţii pe această linie relaţiile cu obiectivele (spaţii de învăţământ şi spaţii de cazare) specifice domeniului de activitate luând măsurile ce se impun conform cerinţelor pe fiecare loc de muncă asigurând cunoaşterea de către fiecare salariat, a obligaţiilor ce-i revin în domeniul sănătăţii și securităţii muncii;
 • Să asigure însuşirea şi respectarea de către angajații universităţii a instrucţiunilor de protecţie a muncii şi măsurile de aplicare a acestora;
 • Să asigure prin instrucţiuni proprii elaborate, utilizarea corectă a echipamentelor tehnice, utilajelor, substanţelor toxice, substanţelor periculoase şi a celorlalte mijloace tehnice de studiu şi producţie;
 • Să aducă la cunoştinţa conducerii în cel mai scurt timp posibil accidentele de muncă petrecute în obiectivele universităţii, cauzele, efectele, numărul de accidentaţi şi măsurile luate ce se impun a fi luate pentru eliminarea urmărilor accidentului şi eliminarea lor pe viitor;
 • Să avizeze necesitatea acordării conform legislaţiei a echipamentului individual de protecţie salariaţilor, corespunzător scopului pentru care este acordat;
 • Să elaboreze cu angajatorul şi/sau cu angajaţii atribuţii specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, pentru a da angajatorului posibilitatea să asigure toate condiţiile de muncă corespunzătoare la locurile de muncă;
 • Să participe la cercetarea tuturor evenimentelor sau accidentelor de muncă care au loc în universitate;
 • Să asigure supravegherea medicală şi de prim ajutor a angajaţilor împreună cu medicul de medicina muncii;
 • Să asigure supravegherea corespunzătoare a sănătăţii angajaților în funcţie de riscurile privind securitatea şi sănătatea în muncă se stabilesc potrivit reglementărilor legale; măsurile prevăzute vor fi stabilite astfel încât fiecare lucrător să poată beneficia de supravegherea sănătăţii la intervale regulate.
 • Să asigure organizarea punct cu punct a activităţilor de prevenire şi protecţie în concordanţa cu Legea nr. 319/2006 şi HG 1425/2006;
 • Răspunde de prelucrarea periodică a legislaţiei în vigoare şi aduce la cunoştinţa salariaţilor modificările legislative apărute în domeniu;
 • Să întocmească la timp situaţiile şi rapoartele solicitate de autoritatea de control de la ITM;
 • Să asigure împreună cu Comitetul de Securitate şi Sănătate în Muncă informarea, consultarea şi participarea privind activităţile din unitate şi probleme privind securitatea şi sănătatea în muncă;
 • Să efectueaze controale în cadrul sectoarelor de muncă şi aduce la cunoştinţa conducătorului locului de muncă deficienţele semnalate şi modul de rezolvare a acestora;
 • Răspunde de luarea celor mai eficiente măsuri în vederea amenajării locurilor pentru fumat;
 • Să acţioneze permanent pentru asigurarea condiţiilor de muncă şi de viaţă pentru personalul din universitate;
 • Să propună conducerii sancţiuni pentru cei care încalcă normele de protecţia muncii;
 • Răspunde de aprovizionarea cu materiale publicitare de atenţionare ca: pericol de moarte, fumatul interzis, pericol explozie, interzis consumul de băuturi alcoolice la locul de muncă;
 • Întocmește propunerile de plan pentru achizițiile aferente biroului, precum și referatele de necesitate aferente, întocmind toate documentele necesare precum și recepția produselor/serviciilor aferente acestuia;
 • Face instructajul SSM personalului care se angajează ( instructaj introductiv general) precum şi instructajul conducătorului punctelor de lucru, de asemenea:
 • La schimbarea locului de muncă sau la transfer;
 • La executarea unor lucrări speciale, la apariţia unor noi riscuri şi/sau periodic şi ori de câte ori este necesar;
 • La nivelul universităţii verifică felul cum sunt întocmite fişele PSI de către coordonatorii locurilor de muncă;
 • Îndeplineşte orice alte atribuţiuni date de conducerea universităţii;
 • Este Secretarul Comisiei Tehnice P.S.I. conform prevederilor Legii 307/2006 art. 27 alin. a,b,c,d e,f,g;
 • Urmăreşte împreună cu coordonatorii punctelor de muncă starea de funcţionare a hidranţilor şi termenele de valabilitate a extinctoarelor din incinta obiectivelor;
 • Răspunde de întocmirea planului de evacuare în caz de incendiu;
 • Să participe direct alături de Inspectorul de teren în control la obiectivele universităţii şi întocmesc împreună nota de constatare;
 • Să urmărească echiparea şi dotarea corespunzătoare contra incendiilor la obiectivele universităţii;
 • Să păstreze documentele comisiei tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor, procesele verbale de control tehnic de specialitate a activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor întocmite de instituţiile de specialitate, hotărârile, ordinele, deciziile şi programele de măsuri referitoare la prevenirea şi stingerea incendiilor adoptate de conducerea obiectivului sau de autorităţi precum şi materialele tematice de instruire a personalului încadrat în muncă privind cunoaşterea normelor PSI, copiile după organizarea prevenirii şi stingerii incendiilor de muncă şi după schemele de intervenţie în caz de incendiu şi explozie, lista aprobată cu locurile de fumat, tabelul cu personalul autorizat să execute lucrări cu focul deschis, rapoartele şi informaţiilor privind activitatea PSI, copiile după permisele de lucru cu foc emise, corespondenţa;
 • Să verifice respectarea normelor şi îndeplinirea la termen şi de calitate a măsurilor de apărare împotriva incendiilor pe întreg teritoriu universităţii şi acordă asistenţa tehnică de specialitate în aplicarea şi realizarea acestora;
 • Să transmită membrilor Comisiei Tehnice şi altor persoane interesate sarcinile şi măsurile repartizate şi controlează propunerile făcute de aceştia;
 • Să stabilească împreună cu serviciul tehnic măsurile de protecţie împotriva incendiilor ce trebuie luate pe timpul probelor, precum şi la repunerea şi punerea în funcţiune a instalaţiilor tehnologice şi verifică realizarea lor;
 • Să ia măsurile necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea angajaților, adaptate naturii activităţilor şi mărimii întreprinderii şi/sau unităţii, ţinând seama de alte persoane prezente;
 • Să verifice includerea măsurilor de protecţie împotriva incendiilor ce trebuiesc asigurate la noile investiţii;
 • Să verifice cuprinderea în documentaţiile tehnice elaborate de serviciul tehnic, investiţii a măsurilor de prevenire şi stingerea incendiilor conform actelor normative;
 • Să acţioneze pentru executarea la termen a tuturor lucrărilor şi măsurilor de protecţie împotriva incendiilor prevăzute în documentaţiile tehnice;
 • Să urmărească aprovizionarea la timp de către furnizor a tuturor mijloacelor de protecţie împotriva incendiilor aferente obiectivelor;
 • Să comunice şefului ierarhic orice aspect ce ar putea pune în pericol siguranţa obiectivelor şi a factorului uman;
 • Să asigure obținerea autorizației de funcționare din punctul de vedere al SSM înainte de începerea oricărei activități;
 • Să asigure formarea și funcționarea Comitetului de securitate și sănătate în muncă (în societățile care au cel puțin 50 de angajați);
 • Să elaboreze, să îndeplinească, să monitorizeze și să actualizeze planul de prevenire și protecție compus din măsuri tehnice, sanitare, organizatorice și de altă natură, bazat pe evaluarea riscurilor;
 • Să elaboreze instrucțiuni proprii pentru completarea și/sau aplicarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă, ținând seama de particularitățile activităților și ale unității, precum și ale locurilor de muncă/posturilor de lucru, și difuzează aceste instrucțiuni în unitate numai după ce au fost aprobate de către angajator;
 • Să verifice însușirea și aplicarea de către toți angajații a măsurilor prevăzute în planul de prevenire și protecție, a instrucțiunilor proprii, precum și a atribuțiilor și responsabilităților ce le revin în domeniul SSM stabilite prin fișa postului;
 • Să elaboreze tematici pentru toate fazele de instruire, stabilite, în scris, periodicitatea instruirii adecvate pentru fiecare loc de muncă în instrucțiunile proprii, asigură informarea și instruirea angajaților în domeniul securității și sănătății în muncă și verifică însușirea și aplicarea de către angajați a informațiilor primite;
 • Să întocmească programul anual de PM, organizează și amenajează punctele de prim-ajutor din interiorul întregii unități;
 • Să asigure controlul și respectarea reglementărilor legislative în vigoare privind Securitatea și Sănătatea în Muncă, Prevenirea și Stingerea Incendiilor și Protecția Mediului de către toți angajații, conform Legii nr. 319/2006;
 • Să asigure identificarea pericolelor și evaluarea riscurilor pentru securitatea și sănătatea angajaților, inclusiv la alegerea echipamentelor de muncă, a substanțelor sau preparatelor chimice utilizate și la amenajarea locurilor de muncă, ținând seama de natura activităților universității;
 • Să asigure luarea măsurilor stabilite de angajator pentru protecția grupurilor sensibile la riscuri (femei gravide, lehuze/lăuze sau care alăptează, tineri, persoane cu dizabilități);
 • Să asigure întocmirea planului de acțiune în caz de pericol grav și iminent și instruirea tuturor angajaților pentru aplicarea lui;
 • Să țină evidența zonelor cu risc ridicat și specific;
 • Să stabilească zonele care necesită semnalizare de SSM precum și tipul de semnalizare necesar și amplasarea conform prevederilor legale;
 • Să țină evidența meseriilor și a profesiilor prevazute de legislația specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;
 • Să țină evidența posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare;
 • Să țină evidența posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina a muncii, necesită testarea aptitudinilor și/sau control psihologic periodic;
 • Să monitorizeze funcționarea sistemelor și dispozitivelor de protecție, a aparaturii de măsură și control, precum și a instalațiilor de ventilare sau a altor instalații pentru controlul noxelor în mediul de munca;
 • Să verifice starea de funcționare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgență, precum și a sistemelor de siguranță;
 • Să efectueze controalele interne la locurile de muncă, cu informarea, în scris, a angajatorului asupra deficiențelor constatate și asupra măsurilor propuse pentru remedierea acestora;
 • Să ia măsurile corespunzătoare pentru ca, în zonele cu risc ridicat și specific, accesul să fie permis numai angajaților care au primit și și-au însușit instrucțiunile adecvate;
 • Să asigure condiții pentru ca fiecare lucrător să primească o instruire suficientă și adecvată în domeniul SSM în special sub forma de informații și instrucțiuni de lucru, specifice locului de muncă și postului său;
 • Să întocmească necesarul de documentații cu caracter tehnic de informare și instruire a angajaților în domeniul SSM;
 • Să elaboreze programul de instruire-testare la nivelul unității;
 • Să acorde consultanță coordonatorilor diferitelor departamente din cadrul organizației cu privire la reglementările legislative în vigoare și la normele privitoare la SSM PSI și Protecția Mediului;
 • Să asigure efectuarea instruirii și informării personalului în probleme de PM, PSI și Protectia Mediului;
 • Să participe la comunicarea și cercetarea evenimentelor, înregistrarea și evidența accidentelor de muncă și a incidentelor periculoase, semnalarea, cercetarea, declararea și raportarea bolilor profesionale;
 • Să întocmească Registrul unic de evidență a accidentaților în muncă; Registrul unic de evidență a incidentelor periculoase; Registrul unic de evidență a accidentelor usoare; Registrul unic de evidență a accidentaților în muncă ce au ca urmare incapacitate de muncă mai mare de 3 zile de lucru;
 • Să controleze continuu modul de respectare / aplicare a normelor de securitate și sănătate în muncă;
 • Să identifice echipamentele individuale de protecție necesare și să întocmească necesarul de dotare a angajaților cu echipament individual de protecție;
 • Să țină evidența echipamentelor de muncă și să urmărească ca verificările periodice și, dacă este cazul, încercările periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate de persoane competente;
 • Să întocmească planul de intervenție în vederea Prevenirii și Stingerii Incendiilor pentru toate punctele de lucru din firmă;
 • Să coordoneze activitățile de intervenție și evacuare în situații de pericol iminent, dezastre, situații de accident și să efectueze primele cercetări privind cauzele și împrejurările producerii acestora;
 • Să alerteze factorii de intervenție, oferind informațiile necesare într-un mod clar, precis și la obiect;
 • Să analizeze frecvența accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale și întocmește documente de raportare;
 • Să întocmească întreaga documentație cu privire la obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor de mediu, precum și a documentației de mediu necesare obținerii formelor de punere în practică a diferitelor activități ale organizației;
 • Să asigure evidența echipamentelor, zonarea corespunzătoare, efectuarea la timp și de către persoane competențe a verificărilor și/sau încercărilor periodice ale echipamentelor de muncă, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.058/2006 privind cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății angajaților care pot fi expuși unui potențial risc datorat atmosferelor explozive;
 • Să se informeze permanent cu privire la modificările legislative, procedurile și metodologiile interne, specifice domeniului său de activitate și să facă propuneri în concordanță cu modificările apărute;
 • Să informeze permanent structurile implicate, cu privire la modificările legislative, procedurile și metodologiile interne, specifice domeniului său de activitate și să facă propuneri în concordanță cu modificările apărute;
 • În realizarea sarcinilor de serviciu are obligaţia de a respecta Normele de tehnica securităţii muncii şi P.S.I.;
 • Se obligă să respecte secretul de serviciu;
 • Să monitorizeze activitatea de colectare selectivă a deşeurilor conform prevederilor Legii nr. 132/2010;
 • Să asigure confidenţialitatea datelor personale pe care le prelucrează pe toată durata contractului individual de muncă și după încetarea acestuia, pe termen nelimitat, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679, a altor dispoziții de drept al Uniunii Europene sau de drept intern, aplicabile;
 • Să asigure păstrarea și arhivarea tuturor documentelor ce sunt gestionate în secretariat, conform nomenclatorului de arhivare în vigoare;
 • Constituie obligație de serviciu și sarcinile date de șeful ierarhic superior, legate de specificul postului cu respectarea repartizării echitabile a sarcinilor între posturi;
 • Nerealizarea corectă a sarcinilor și atribuțiilor stabilite și nerespectarea limitelor de competență, atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă sau penală după caz;
 • Se obligă să respecte prevederile Cartei, Regulamentelor şi celorlalte reglementări interne în vigoare în Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Constituie obligație de serviciu verificarea zilnică (cu excepţia concediului legal) a corespondenţei electronice sosite pe adresa instituţională de e-mail.

UVT utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru.

Te informam ca ne-am actualizat politicile pentru a integra in acestea si in activitatea curenta a UVT cele mai recente modificari propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrareadatelor cu caracter personal si pentru a citi si intelee continutul Politicii Cookie.

Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.

Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmand instructiunile din Politica de Cookie.