EȘTI AICI:
Anunţ privind ocuparea unui post de administrator imobil

Anunţ privind ocuparea unui post de administrator imobil

Data concursului: 19 iunie, 2023
Ora concursului: 10:00
Locația concursului: Sediul central al U.V.T., Timişoara, Bd. Vasile Pârvan, nr. 4.

1. Comisia de concurs:

 • Schwarz Valentin – Președinte;
 • Ilea Ioan-Mirel – Membru 1;
 • Dicso Vanessa  – Membru 2;
 • David Diana – Secretar comisie

2. Comisia de contestaţie:

 • Morar Gabriel – Președinte;
 • Armășelu-Popescu Vasile-Cosmin – Membru 1;
 • Pârjol Cristian – Membru 2;
 • David Diana – Secretar comisie.

3. Membru supleant comisie concurs:

 • Coicea Liviu
 • Gaiță Nicolae

4. Membru supleant secretar comisie de concurs:

 • Dicso Vanessa, Departament Resurse Umane.

 

Detalii suplimentare

După afișarea rezultatelor finale obținute, după caz, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului final.

Comunicarea rezultatele comisiei de soluționare a contestațiilor, se afișează în maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

 

Informaţii suplimentare se obţin la Departamentul Resurse Umane, tel. 0256/592159.

 

Departament Resurse Umane

Diana David

Probele de concurs:

Concursul pentru ocuparea postului vacant constă în  4 etape succesive, după cum urmează:

 1. selecția dosarelor de înscriere;
 2.  proba scrisă– ora 10:00;
 3. proba practică – ora 13:00;
 4.  interviu – ora 14:00.

Fiecare probă este eliminatorie.

Bibliografia concursului:

 • Carta Universității de Vest din Timișoara;
 • Legea educației naționale nr. 1 din 5 ianuarie 2011, cu modificările și completarile ulterioare;
 • Codul de etică și deontologie universitară a UVT;
 • Legea 319/2006 – privind securitatea și sănătatea în muncă;
 • Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor;
 • Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2861/2009 – Normele privind organizarea și efectuarea inventarierii;
 • Regulamentul de cazare în căminele UVT.

Dosarele de concurs se vor depune până în data de 09.06.2023, ora 15:00 la Registratura UVT (cu mențiunea “În atenția Departamentului Resurse Umane, dosar candidatura post ”Denumirea postului”), sediul central al UVT sau la adresele de e-mail vanessa.dicso@e-uvt.ro, resurseumane@e-uvt.ro şi vor conţine obligatoriu următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare (Anexa 1);
 2. copia certificatului de naştere, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 4. copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 5. cazierul judiciar eliberat cu cel mult 6 luni anterior datei derulării concursului (original);
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (original);
 7. curriculum vitae;
 8. scrisoare de recomandare;
 9. declarație privind autenticitatea documentelor (Anexa 2).

-    Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şj calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Actele prevăzute la pct. IV lit. 2), 3), 4), vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea, de către o persoană desemnată din cadrul Departamentului Resurse Umane anterior sau în ziua stabilită pentru concurs.

Informaţii privind postul de administrator imobil, în cadrul Serviciului Social:

 • Postul de administrator imobil este subordonat Șefului Serviciu;
 • Durata şi condiţiile muncii: postul este pe perioadă determinată, cu posibilitate de prelungire, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână în condiţii normale de lucru;
 • Salariul minim brut de încadrare a postului este de 3610 lei.
 • Indemnizatia de hrana: 347 lei.
 • Perioada de probă este de 30 zile conform legii;
 • Concediul de odihnă şi durata acestuia: se acordă anual în conformitate cu prevederile Codului Muncii-republicat, şi a legilor speciale (dacă este cazul).

 

 

Condiții generale:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 Condiții specifice:

 • Studii superioare în curs de finalizare;
 • Vechimea specifică postului (Experiență într-un post similar): fără experiență;
 • Experiența într-un domeniu similar constituie un avantaj;
 • Cunoştinţe - calculator: Microsoft Office și Google Drive;
 • Limbi străine (necesitate şi grad de cunoaştere): engleza;
 • Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:
  • Iniţiativă în găsirea celor mai eficiente mijloace de realizare a obiectivelor
  • Abilităţi de comunicare
  • Capacitatea de a lucra în echipă
  • Capacitatea de analiză şi sinteză
  • Asumarea responsabilităţii
  • Aptitudinea de a desfăşura activităţi complexe
  • Promptitudine şi eficienţă în efectuarea lucrărilor
  • Păstrarea confidenţialităţii
  • Corectitudine şi fidelitate
  • Abilităţi de comunicare: scrisă şi orală
  • Preocupare pentru ridicarea nivelului profesional individual.
  • Disponibilitate pentru lucrul în program prelungit, în anumite condiții.
 • Reprezintă conducerea UVT în Contractul de închiriere încheiat cu locatarii cazați în căminele studențești UVT;
 • Răspunde de respectarea ordinii și disciplinei conform prevederilor din Contractul de închiriere încheiat între UVT și locatarii cazați;
 • Manifestă un comportament corect și responsabil față de locatarii căminului;
 • Răspunde de păstrarea în condiții corespunzătoare, conform legislației în vigoare, a bunurilor mobile și imobile aflate în gestiune;
 • Răspunde de efectuarea și întreținerea curățeniei în spațiile de folosință comună din cămin și urmărește calitatea muncii îngrijitoarelor;
 • Răspunde de funcționarea în condiții optime a instalațiilor electrice, sanitare, termice, cablu TV și internet, aparatura electronică și electrocasnică verificând zilnic registrul de sesizări al căminului;
 • Intervine telefonic, adresă scrisă, e-mail la dispeceratele furnizorilor de utilități și servicii ori de câte ori sesizează întreruperi sau funcționarea anormală a instalațiilor electrice, sanitare, de gaze naturale, apă, căldură, canal, semnal TV, internet, aparatură electronică și electrocasnică;
 • Întocmește lunar machete statistice din care rezultă cantitativ și valoric costurile de funcționare ale căminului: energie electrică, apă rece, apă caldă, gaze naturale, deșeuri menajere, salarii, și alte servicii;
 • Întocmește referatele de necesitate pentru executarea lucrărilor de întreținere și reparații aferente imobilului;
 • Răspunde prin semnătură de exactitatea și realitatea materialelor decontate prin Referatul de necesitate, pentru executarea lucrărilor de întreținere și reparații solicitate;
 • Răspunde prin semnătură, de exactitatea și realitatea înscrisurilor din Bonurile de consum și Bonurile de transfer emise de gestionarul magaziei centrale;
 • Sesizează superiorul ierarhic de problemele pe care nu le poate rezolva, prin adresă scrisă, e-mail sau telefonic;
 • Realizează cazarea studenților la începutul anului universitar, conform prevederilor;
 • Regulamentului de cazare, predând camera, inventarul acesteia și obiectele de inventar (lenjerie) pe baza unei anexe la Contractul de închiriere;
 • Urmărește împreună cu comitetul de cămin, respectarea prevederilor Contractului de închiriere.
 • Întocmește documentația aferentă (mustrare, avertisment, excludere din cămin) pentru locatarii ce nu respectă obligațiile asumate prin Contractul de închiriere;
 • Răspunde de completarea la zi a Cărții de imobil;
 • Răspunde de obținerea Autorizației de funcționare a imobilului de la autoritățile competente;
 • Întocmește Propuneri de plan de achiziții pentru produse, servicii, lucrări necesare desfășurării activităților;
 • Este membru în Comisia de recepție a lucrărilor de reparații curente, capitale, modernizări, reabilitări;
 • Efectuează Inventarierea bunurilor materiale, la termenele și în condițiile prevăzute de lege, împreună cu comisia de inventariere-în calitate de gestionar sau membru al comisiei;
 • Face propuneri pentru casarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar din gestiunea căminului, conform actelor normative în vigoare;
 • Răspunde ca și utilizator, de corectitudinea informațiilor referitoare la studenții cazați, în sistemul informatic UMS;
 • Folosește sistemul informatic UMS, pentru generarea unor documente de tip Raport, documente ce folosesc la evidența studenților din cămin, la urmărirea încasării taxelor de cămin, statistici etc. ;
 • Actualizează baza de date UMS privind schimbări în evidența studenților, evidența taxelor de cămin, subvenții acordate, reduceri de taxe;
 • Stabilește graficul de livrare și urmărește colectarea deșeurilor menajere în regim selectivconform actelor normative în vigoare;
 • Organizează activitatea în cămin pentru realizarea serviciilor de dezinsecție și deratizare;
 • Asigură confidenţialitatea datelor personale pe care le prelucrează pe toată durata contractului individual de muncă și după încetarea acestuia, pe termen nelimitat, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679, a altor dispoziții de drept al Uniunii Europene sau de drept intern, aplicabile;
 • Constituie obligație de serviciu verificarea zilnică (cu excepția concediului legal) a corespondenţei electronice sosite pe adresa instituţională de e-mail;
 • Constituie obligație de serviciu și alte sarcini date de șeful ierarhic superior, legate de specificul postului cu respectarea repartizării echitabile a sarcinilor între posturi;
 • Se obligă să respecte prevederile Cartei UVT, Regulamentelor şi celorlalte reglementări interne în vigoare.

UVT utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru.

Te informam ca ne-am actualizat politicile pentru a integra in acestea si in activitatea curenta a UVT cele mai recente modificari propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrareadatelor cu caracter personal si pentru a citi si intelee continutul Politicii Cookie.

Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.

Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmand instructiunile din Politica de Cookie.