EȘTI AICI:
Anunţ privind ocuparea unui post de administrator imobil

Anunţ privind ocuparea unui post de administrator imobil

Data concursului: 11 aprilie, 2023
Ora concursului: 10:00
Locația concursului: Sediul central al U.V.T., Timişoara, Bd. Vasile Pârvan, nr. 4.

1. Comisia de concurs:

 • Morar Gabriel  – Președinte;
 • Parjol Cristian – Membru 1;
 • Dicso Vanessa  – Membru 2;
 • David Diana – Secretar comisie

2. Comisia de contestaţie:

 • Georgescu Laurențiu – Președinte;
 • Petcu Vlad  – Membru 1;
 • Schwarz Valentin – Membru 2;
 • David Diana – Secretar comisie.

3. Membru supleant comisie concurs:

 • Coicea Liviu
 • Stoican Adrian

4. Membru supleant secretar comisie de concurs:

 • Dicso Vanessa, Departament Resurse Umane.

 

Detalii suplimentare

După afișarea rezultatelor finale obținute, după caz, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului final.

Comunicarea rezultatele comisiei de soluționare a contestațiilor, se afișează în maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

 

Informaţii suplimentare se obţin la Departamentul Resurse Umane, tel. 0256/592159.

 

Departament Resurse Umane

Diana David

Probele de concurs:

Concursul pentru ocuparea postului vacant constă în  3 etape succesive, după cum urmează:

 1. Selecția dosarelor de înscriere;
 2. Proba scrisă - ora 10:00
 3. Interviu – ora 13:00.

Fiecare probă este eliminatorie.

Bibliografia concursului:

 • Carta Universității de Vest din Timișoara;
 • Legea educației naționale nr. 1 din 5 ianuarie 2011, cu modificările și completarile ulterioare;
 • Codul de etică și deontologie universitară a UVT.

Dosarele de concurs se vor depune până în data de 03.04.2023, ora 15:00 la Registratura UVT (cu mențiunea “În atenția Departamentului Resurse Umane, dosar candidatura post ”Denumirea postului”), sediul central al UVT sau la adresele de e-mail vanessa.dicso@e-uvt.ro, resurseumane@e-uvt.ro şi vor conţine obligatoriu următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare (Anexa 1);
 2. copia certificatului de naştere, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 4. copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 5. cazierul judiciar eliberat cu cel mult 6 luni anterior datei derulării concursului (original);
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (original);
 7. curriculum vitae;
 8. scrisoare de recomandare;
 9. declarație privind autenticitatea documentelor (Anexa 2).

-    Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şj calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Actele prevăzute la pct. IV lit. 2), 3), 4), vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea, de către o persoană desemnată din cadrul Departamentului Resurse Umane anterior sau în ziua stabilită pentru concurs.

Informaţii privind postul de administrator imobil, în cadrul Serviciului Administrativ:

 • Postul de administrator imobil este subordonat Șefului Serviciu;
 • Durata şi condiţiile muncii: postul este pe perioadă determinată, cu posibilitate de prelungire, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână în condiţii normale de lucru;
 • Salariul minim brut de încadrare a postului este de 3921 lei.
 • Indemnizatia de hrana: 347 lei.
 • Perioada de probă este de 30 zile conform legii;
 • Concediul de odihnă şi durata acestuia: se acordă anual în conformitate cu prevederile Codului Muncii-republicat, şi a legilor speciale (dacă este cazul).

 

 

Condiții generale:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 Condiții specifice:

 • Studii superioare;
 • Vechimea specifică postului (Experiență într-un post similar): minim 5 ani;
 • Cunoştinţe calculator: Microsoft Office;
 • Capacitate de analiză și sinteză, adaptare dinamică la sarcinile de serviciu, rezistență la stres;
 • Spirit de inițiativă;
 • Persoană responsabilă și organizată;
 • Abilități de comunicare;
 • Abilități de lucru în echipă.
 • responsabil cu urmărirea curentă a comportării în situ/ la fața locului a clădirilor ce fac parte din patrimoniul UVT-spații de învățământ, cercetare, practică studențească, cazare.
 • monitorizează în situ/ la fața locului clădirile ce fac parte din patrimoniul UVT.
 • propune intervenții, de natura consolidărilor, reparații capitale, reparații curente, modernizări la clădirile ce fac parte din patrimoniul UVT.
 • constatările făcute și măsurile propuse pentru menținerea în stare de funcționare a clădirilor, se vor înscrie în Cartea tehnică a construcției printr-un Proces Verbal.
 • în mod obligatoriu, după trecerea unor calamități naturale (furtuni, căderi masive de zăpadă, inundații, incendii, alunecări de teren, etc.) constatările făcute, se consemnează în Cartea tehnică a construcției printr-un Proces Verbal.
 • controlează și verifică executarea măsurilor de intervenție prescrise la fiecare clădire în parte și consemnează faptele în Cartea tehnică a construcției, printr-un Proces verbal.
 • centralizează și evidențiază toate Referatele de reparații întocmite de administratorii de clădiri sau administratorii de facultăți.
 • răspunde de evidențierea și centralizarea consumurilor de materiale, aferente reparațiilor solicitate de către administratorii de clădiri și de facultăți și aprobate de conducerea UVT prin Referatele de reparații.
 • asigură confidenţialitatea datelor personale pe care le prelucrează pe toată durata contractului individual de muncă și după încetarea acestuia, pe termen nelimitat, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679, a altor dispoziții de drept al Uniunii Europene sau de drept intern, aplicabile.
 • să participe la cursurile de instruire aprobate de conducerea departamentului;
 • constituie obligație de serviciu verificarea zilnică (cu excepția concediului legal) a corespondenţei electronice sosite pe adresa instituţională de e-mail;
 • constituie obligație de serviciu și alte sarcini date de șeful ierarhic superior, legate de specificul postului cu respectarea repartizării echitabile a sarcinilor între posturi;
 • se obligă să respecte prevederile Cartei UVT, Regulamentelor şi celorlalte reglementări interne în vigoare.

UVT utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru.

Te informam ca ne-am actualizat politicile pentru a integra in acestea si in activitatea curenta a UVT cele mai recente modificari propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrareadatelor cu caracter personal si pentru a citi si intelee continutul Politicii Cookie.

Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.

Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmand instructiunile din Politica de Cookie.