EȘTI AICI:
Anunţ privind ocuparea postului de Director Club Sportiv, al Clubului Sportiv Universitar „Universitatea de Vest din Timișoara”

Anunţ privind ocuparea postului de Director Club Sportiv, al Clubului Sportiv Universitar „Universitatea de Vest din Timișoara”

Data concursului: 6 iulie, 2021
Ora concursului: 10:00
Locația concursului: Sediul central al U.V.T., Timişoara, Bd. Vasile Pârvan, nr. 4, sala 103
 1. Comisia de concurs:
 • Conf. univ. dr. Gabriel Bîzoi – Președinte;
 • Conf. univ. dr. Adrian Nagel – Membru;
 • C.J. Nadia Topai – Membru;
 • Dicso Vanessa– Secretar.
 1. Comisia de contestaţie:
 • Conf. univ. dr. Eugen Bota – Președinte;
 • Conf. univ. dr. Carmen Băbăiță – Membru;
 • Vlad Petcu – Membru;
 • Dicso Vanessa– Secretar.
 1. Membru supleant comisie concurs:
 • Prof. univ. dr. Florin Moțiu.
 1. Membru supleant secretar comisie de concurs:
 • Botineștean Livia, Departamentul Resurse Umane.
Detalii suplimentare

După afișarea rezultatelor finale obținute, după caz, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului final.

Comunicarea rezultatele comisiei de soluționare a contestațiilor, se afișează în maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

 

Informaţii suplimentare se obţin la Departamentul Resurse Umane, tel. 0256/592159.

 

Departament Resurse Umane

Dicso Vanessa

Probele de concurs:

Concursul pentru ocuparea postului vacant constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

 1. selecția dosarelor de înscriere;
 2. proba scrisă – ora 10:00;
 3. interviu – ora 14:00.

Fiecare probă este eliminatorie.

 

Bibliografia concursului:

 • Regulamentul de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Universitar „Universitatea de Vest din Timișoara”;
 • Carta Universității de Vest din Timișoara;
 • Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 3126/2020 rpivind aprobarea Regulamentul – cadru de organizare și funcționare a cluburilor sportive universitare din subordinea instituțiilor de învățământ superior de stat, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordin nr. 5.473/2017 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea anuală a activităţii cluburilor sportive universitare şi a fluxurilor aferente procesului de alocare a subvenţiilor de la bugetul de stat pentru cluburile sportive studenţeşti din subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale şi din subordinea instituţiilor de învăţământ superior de stat.

Dosarele de concurs se vor depune până în data de 28.06.2021, ora 15:00 la Registratura UVT (cu mențiunea “În atenția Departamentului Resurse Umane, dosar candidatura post ”Denumirea postului”), sediul central al UVT sau la adresele de e-mail vanessa.dicso@e-uvt.ro, resurseumane@e-uvt.ro şi vor conţine obligatoriu următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare (Anexa 1);
 2. copia certificatului de naştere, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 4. copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 5. cazierul judiciar eliberat cu cel mult 6 luni anterior datei derulării concursului (original);
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (original);
 7. curriculum vitae;
 8. declarație privind autenticitatea documentelor (Anexa 2).

-    Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şj calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Actele prevăzute la pct. IV lit. 2), 3), 4), vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea, de către o persoană desemnată din cadrul Departamentului Resurse Umane anterior sau în ziua stabilită pentru concurs.

Informaţii privind postul de Director Club Sportiv din cadrul Clubului Sportiv Universitar „Universitatea de Vest din Timișoara”:

 • Postul de Director Club Sportiv este subordonat directorului Clubului Sportiv Universitar „Universitatea de Vest din Timișoara”;
 • Durata şi condiţiile muncii: postul este pe perioadă nedeterminată, cu posibilitate de prelungire, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână în condiţii normale de lucru;
 • Salariul brut de încadrare a postului este de 7019 lei.
 • Perioada de probă este de 30 zile conform legii;
 • Concediul de odihnă şi durata acestuia: se acordă anual în conformitate cu prevederile Codului Muncii-republicat, şi a legilor speciale (dacă este cazul).

 

Condiții generale:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiții specifice:

 • Studii superioare e lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă
 • Experiența în domeniul management, min. 3 ani;
 • Cunoașterea și înțelegere a limbii engleze la nivel avansat;
 • Cunoștințe utilizare PC, cunoștințe utilizare navigatoare (browsere) internet, cunoștințe de utilizare a programelor din pachetul Microsoft Office sau echivalent (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point), cunoștințe de utilizare Adobe Reader, cunoștințe de utilizare GMail, Google Drive & instrumentele subsecvente;
 • Alte cerințe specifice:
  • capacitate de analiză și sinteză, adaptare dinamică la sarcinile de serviciu, rezistență la stres;
  • spirit de inițiativă;
  • gândire critică;
  • abilități dezvoltate de management al timpului;
  • persoană responsabilă și organizată;
  • abilități de comunicare;
  • abilități de lucru în echipă.
 • răspunde de conducerea operativă a clubului sportiv universitar;
 • propune consiliului de administrație Regulamentul de organizare și funcționare al CSU-UVT, care ulterior este trimis spre aprobare conducerii universității;
 • elaborează și propune spre aprobare consiliului de administrație Regulamentul de ordine interioară al clubului sportiv universitar și asigură respectarea acestuia;
 • propune spre avizare consiliului de administrație proiectul de buget și raportul privind execuția bugetară;
 • elaborează raportul anual de activitate;
 • îndeplinește alte atribuții stabilite de conducerea universității, în conformitate cu legislația în vigoare.
 • în vederea asigurării conducerii operative a CSU-UVT:
  • îndeplinește toate atribuțiile ce îi revin, în calitate de ordonator terțiar de credite, conform dispozițiilor legale în vigoare, și răspunde potrivit legii de:
   • utilizarea creditelor bugetare;
   • realizarea veniturilor;
   • folosirea cu eficiență și eficacitate a veniturilor proprii;
   • integritatea bunurilor încredințate clubului;
   • organizarea și ținerea la zi a contabilității;
   • prezentarea la termen a dărilor de seamă contabile asupra execuției bugetare;
  • coordonează și controlează activitatea desfășurată în cadrul secțiilor pe ramură de sport din cadrul CSU-UVT, în vederea realizării scopului și obiectului de activitate ale acestuia;
  • asigură aplicarea și respectarea dispozițiilor legale în vigoare;
  • stabilește și deleagă atribuții pe trepte ierarhice și funcții, având în vedere regulamentul de organizare și funcționare propriu, regulamentul de ordine interioară și structura organizatorică;
  • răspunde, potrivit reglementărilor legale în vigoare, de încadrarea personalului salariat din subordine;
  • organizează controlul îndeplinirii sarcinilor de către personalul din subordine și urmărește aplicarea măsurilor pe care le dispune; organizează sistemul de control managerial intern;
  • aplică, în condițiile legii, sancțiuni disciplinare, în cazul săvârșirii de abateri disciplinare, și dispune repararea prejudiciilor produse;
  • aprobă planurile de pregătire prezentate de antrenorii CSU-UVT;
  • analizează, periodic, împreună cu antrenorii, stadiul îndeplinirii obiectivelor stabilite și rezultatele realizate de sportivii legitimați ai clubului sportiv universitar;
  • urmărește pregătirea și participarea sportivilor în competițiile prevăzute în calendarul competițional intern și internațional al CSU-UVT, precum și organizarea competițiilor proprii și acțiunilor de selecție;
  • participă la principalele competiții interne și internaționale ale clubului sportiv universitar;
  • stabilește pentru fiecare antrenor, prin fișa postului, numărul de grupe de sportivi pe niveluri valorice și numărul minim de sportivi cuprinși în pregătire;
 • asigură constituirea și actualizarea permanentă a fondului documentar și a băncii de date ale CSU-UVT, respectiv:
  • actele normative în vigoare privind activitatea sportivă;
  • Regulamentul de Organizare și Funcționare propriu;
  • Regulamentul de Ordine Interioară;
  • ordinele ministrului educației și cercetării cu incidență în activitatea clubului;
  • statutele și regulamentele federațiilor sportive naționale la care clubul este afiliat;
  • reglementările Federației Sportului Școlar și Universitar cu incidență în activitatea CSU-UVT;
  • strategia de dezvoltare a clubului;
  • programele de dezvoltare pe termen lung, mediu și scurt ale CSU-UVT;
  • evidența sportivilor legitimați și clasificați pe ramură de sport;
  • rezultatele obținute de sportivi în competițiile interne și internaționale oficiale;
 • dispune măsuri pentru promovarea spiritului de fair-play, pentru combaterea și prevenirea violenței și a dopajului în activitatea sportivă.

UVT utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru.

Te informam ca ne-am actualizat politicile pentru a integra in acestea si in activitatea curenta a UVT cele mai recente modificari propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrareadatelor cu caracter personal si pentru a citi si intelee continutul Politicii Cookie.

Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.

Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmand instructiunile din Politica de Cookie.