EȘTI AICI:
Anunţ privind ocuparea postului de zugrav

Anunţ privind ocuparea postului de zugrav

Data concursului: 7 decembrie, 2021
Ora concursului: 10:00
Locația concursului: Sediul central al U.V.T., Timişoara, Bd. Vasile Pârvan, nr. 4, sala 045C
 1. Comisia de concurs:
  – Vlad Petcu – Președinte
  – Gabriel Morar – Membru 1
  – Alexandru Balint – Membru 2
  – Beatrice Boldor – Secretar
 2. Comisia de soluţionare a contestaţiilor:
  – Laurentiu Georgescu – Președinte
  – Cristian Parjol – Membru 1
  – Anca Muntean – Membru 2
  – Beatrice Boldor – Secretar
 3. Membri supleanți:
  – Mihoc Iuliana
  – Liviu Coicea
 4. Membru supleant secretar comisie:
  – Vanessa Dicso
Detalii suplimentare

După afișarea rezultatelor finale obținute, după caz, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului final.

Comunicarea rezultatele comisiei de soluționare a contestațiilor, se afișează în maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

 

Informaţii suplimentare se obţin la Departamentul Resurse Umane, cam. 151, tel. 0256/592159.

 

Departament Resurse Umane

Boldor Beatrice

Probele de concurs:

Concursul pentru ocuparea postului vacant constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

 1. selecția dosarelor de înscriere;
 2. proba practică – ora 10:00;
 3. interviu – ora 13:00.

Fiecare probă este eliminatorie.

 

Bibliografia concursului:

 • Legea nr. 319/2006 privind sănătatea şi securitatea în muncă;
 • Proba practica

Dosarele de concurs se vor depune până în data de 25.11.2021, ora 15:00 la Registratura UVT (cu mențiunea “În atenția Departamentului Resurse Umane, dosar candidatura post Denumirea postului”), sediul central al UVT sau la adresele de e-mail vanessa.dicso@e-uvt.ro, resurseumane@e-uvt.ro şi vor conţine obligatoriu următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare (Anexa 1);
 2. copia certificatului de naştere, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 4. copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 5. cazierul judiciar eliberat cu cel mult 6 luni anterior datei derulării concursului (original);
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (original);
 7. curriculum vitae;
 8. declarație privind autenticitatea documentelor (Anexa 2).

-    Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şj calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Actele prevăzute la pct. IV lit. 2), 3), 4), vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea, de către o persoană desemnată din cadrul Departamentului Resurse Umane anterior sau în ziua stabilită pentru concurs.

Informaţii privind postul de zugrav din cadrul Serviciului Administrativ:

 • Funcţia de zugrav este subordonată șefului de atelier;
 • Durata şi condiţiile muncii: perioadă determinată, normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână în condiţii normale de lucru;
 • Perioada de probă este de maxim 30 zile conform legii;
 • Salariul minim brut de încadrare al postului este de 2726 lei, în funcție de vechimea în muncă;
 • Concediul de odihnă şi durata acestuia: se acordă anual în conformitate cu prevederile Codului Muncii- republicat şi a legilor speciale (dacă este cazul).

Condiții generale:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice:

 • Studii medii;
 • Vechimea specifică postului (Experiență într-un post similar): minimum 3 ani;
 • Alte cerințe specifice :
 • capacitate de analiză și sinteză, adaptare dinamică la sarcinile de serviciu, rezistență la stres ;
 • spirit de inițiativă ;
 • persoană responsabilă și organizată ;
 • abilități de comunicare ;
 • abilități de lucru în echipă.
 • estimează necesarul de materiale pentru realizarea lucrării;
 • identifică mijloacele de muncă, materialele necesare și echipamentele de lucru în funcție de tipul lucrării de efectuat;
 • realizează activitățile zilnice, în particular stabilind etapele activităților în funcție de tipologia lucrărilor și timpul necesar pentru finalizarea acestora;
 • pregătește frontul de lucru prin adoptarea tuturor măsurilor de securitate necesare pentru evitarea oricăror accidente;
 • verifică și utilizează corect uneltele manuale (ex.: trafalet, șpacluri, găleți) și mecanizate din dotare(ex.: pistolul cu aer comprimat );
 • prepară și pregătește materialul pentru lucrări ce urmează să fie executate;
 • pregătește suprafețele suport ce urmează să fie executate utilizând tehnicile cunoscute sau recomandate de șeful direct (ex.: curăță suprafețele, astupă micile găuri și fisurile, nivelează, șlefuiește suprafețele, curăță de praf etc.);
 • prepară materialele pentru stratul suport respectând rețetele și dozajele;
 • aplică straturile suport pentru executarea lucrărilor;
 • realizează lucrările (simple, speciale sau de calitate superioară) respectând succesiunea operațiilor;
 • realizează lucrări (obișnuite în ulei, de calitate superioară sau speciale), respectând succesiunea operațiilor (ex.: vopsirea radiatoarelor implică grunduire, chituri și vopsire în vopsele în ulei);
 • prepară mortarele în conformitate cu rețetele specifice, pentru zidării și tencuieli;
 • execută demolări cu mijloace simple respectând succesiunea operațiilor, asigurând recuperarea materialelor refolosibile;
 • execută lucrări simple și de complexitate medie;
 • execută toate operațiile conexe aferente lucrării de bază;
 • aplică procedurile tehnice de execuție și control al calității;
 • păstrează, întreține, gestionează toate uneltele și echipamentele utilizate;
 • execută lucrări de reabilitare termică a clădirilor;
 • păstrează curățenia la locul de muncă;
 • transportă materiile prime și materialele de la magazie la locul de muncă;
 • se obligă să aducă la cunoștință șefului ierarhic superior toate stricăciunile constatate la imobile;
 • verifică starea echipamentelor de lucru aplicând procedurile de întreținere a acestora informând superiorul ierarhic asupra deteriorării defectării lor;
 • participă la descărcarea și depozitarea materialelor;
 • se obligă să suporte material pagubele produse ca urmare a efectuării de lucrări neautorizate și/sau cu nerespecatrea standardelor/normativelor tehnice și/sau de calitate;
 • se obligă să utilizeze echipamentul de lucru și/sau protecție pe timpul programului de lucru, după caz;
 • să participle la cursuri de instruire, calificare și alte asemenea;
 • se obligă să fie respectuos în relație cu colegi, terți etc.;
 • să nu dezbată soluțiile tehnice stabilite pentru rezlizarea lucrării/operațiilor decât cu colegii și șefii ierarhici superiori
 • se obligă să nu execute lucrări sau alte operații fără acordul prealabil al șefului atelierului sau departamentul din care face parte acea structură;
 • să participe în cadrul departamentului individual sau alături de alți colegi la rezolvarea sarcinilor de serviciu repartizate de către Seful Serviciului.;
 • să respecte relațiile ierarhice de subordonare în conformitate cu Organigrama UVT aprobată și publicată;
 • să aducă la cunoștința conducerii departamentului/conducerii UVT în scris toate informațiile de care are cunoștință și/sau care pun în pericol reputația UVT și/sau a factorilor decizionali ai acesteia, ca urmare a desfășurării activității în cadrul structurii din care face parte; orice altă formă de promovare a unor astfel de informații se consideră nerespectarea prezentei sarcini și atrage răspunderea angajatului;
 • să contribuie sau să realizeze raportul de activitate personal, al structurii din care face parte, implicit al Serviciului Administrativ, și/sau alte rapoarte/raportări/informări interne/externe și altele asemenea solicitate;
 • realizează și alte operații date de șeful ierarhic superior și/sau structura din care face partesă păstreze legătura instituțională permanentă cu factorii de decizie din cadrul Serviciului Administrativ și/sau UVT după caz; (încărcare, descărcare, manipulare, transport manual de materiale de construcții, obiecte de inventar, mobilier

UVT utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru.

Te informam ca ne-am actualizat politicile pentru a integra in acestea si in activitatea curenta a UVT cele mai recente modificari propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrareadatelor cu caracter personal si pentru a citi si intelee continutul Politicii Cookie.

Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.

Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmand instructiunile din Politica de Cookie.