EȘTI AICI:
Anunţ privind ocuparea postului de specialist resurse umane

Anunţ privind ocuparea postului de specialist resurse umane

Data concursului: 25 iulie, 2022
Ora concursului: 10:00
Locația concursului: Sediul central al U.V.T., Timişoara, Bd. Vasile Pârvan, nr. 4.

1. Comisia de concurs:

 • Aldea Bogdan – Președinte
 • Timofte Petronela – Membru
 • Dicso Vanessa- Membru
 • Boldor Beatrice, Departamentul Resurse Umane – Secretar

2. Comisia de contestaţie:

 • Prof.univ.dr. Enache Cosmin – Președinte
 • Bejenaru Teodora– Membru
 • Ciciou ANca – Membru
 • Boldor Beatrice, Departamentul Resurse Umane- Secretar

3. Membru supleant comisie concurs:

 • Popescu Iulian;
 • Dronca Daiana;

4. Membru supleant secretar comisie de concurs:

 • Dicso Vanessa, Departament Resurse Umane.

 

Detalii suplimentare

După afișarea rezultatelor finale obținute, după caz, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului final.

Comunicarea rezultatele comisiei de soluționare a contestațiilor, se afișează în maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

 

Informaţii suplimentare se obţin la Departamentul Resurse Umane, tel. 0256/592159.

 

Departament Resurse Umane

Beatrice Boldor

Probele de concurs:

Concursul pentru ocuparea postului vacant constă în 4 etape succesive, după cum urmează:

 1. selecția dosarelor de înscriere;
 2. probă scrisă – ora 10:00;
 3. proba practică – 14:00;
 4. interviu – ora 15:00.

Fiecare probă este eliminatorie.

Bibliografia concursului:

 • Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; Cap. II- Secțiunile 1-9, Statutul personalului didactic și de cercetare din învățământul superior;
 • Carta Universității de Vest din Timișoara;
 • Legea nr. 53/2003, Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • METODOLOGIA privind organizarea concursurilor de ocuparea posturilor vacante și temporar vacante pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic.
 • HOTĂRÂRE nr. 583 din 22 iulie 2015 pentru aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III).

Dosarele de concurs se vor depune până în data de 15.07.2022, ora 15:00 la Registratura UVT (cu mențiunea “În atenția Departamentului Resurse Umane, dosar candidatura post ”Denumirea postului”), sediul central al UVT sau la adresele de e-mail vanessa.dicso@e-uvt.ro, resurseumane@e-uvt.ro şi vor conţine obligatoriu următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare (Anexa 1);
 2. copia certificatului de naştere, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 4. copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 5. cazierul judiciar eliberat cu cel mult 6 luni anterior datei derulării concursului (original);
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (original);
 7. curriculum vitae;
 8. declarație privind autenticitatea documentelor (Anexa 2).

-    Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şj calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Actele prevăzute la pct. IV lit. 2), 3), 4), vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea, de către o persoană desemnată din cadrul Departamentului Resurse Umane anterior sau în ziua stabilită pentru concurs.

Informaţii privind postul de specialist resurse umane, în cadrul Departamentului Resurse Umane

 • Postul de specialist resurse umane este subordonat Șefului de birou;
 • Durata şi condiţiile muncii: postul este pe perioadă determinată, cu posibilitate de prelungire, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână în condiţii normale de lucru;
 • Salariul minim brut a postului este de 3371 lei.
 • Indemnizația de hrană este de 347 lei.
 • Perioada de probă este de 30 zile conform legii;
 • Concediul de odihnă şi durata acestuia: se acordă anual în conformitate cu prevederile Codului Muncii-republicat, şi a legilor speciale (dacă este cazul).

 

 

Condiții generale:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 Condiții specifice:

 • Studii superioare în domenii relevante postului;
 • Vechimea specifică postului (Experiență într-un post similar): Fără experiență.
 • Cunoştinţe de nivel mediu privind utilizarea calculatorului : MsOffice (Excel, Word, Acces).
 • Competențe de comunicare în relații publice, inclusiv conceperea documentelor oficiale (adrese, rapoarte)

Alte cerințe specifice:

 • capacitate de analiză și sinteză, adaptare dinamică la sarcinile de serviciu, rezistență la stres;
 • spirit de inițiativă;
 • persoană responsabilă și organizată;
 • abilități de comunicare;
 • abilități de lucru în echipă.
 • Verifică valabilitatea actelor prezentate de noii angajați în vederea întocmirii dosarelor de personal;
 • Informează angajații cu privire la modificările drepturilor salariale;
 • Înregistrează contractele individuale de muncă, decizii de desfacere a contractului individual de muncă sau orice alte modificări survenite în contractul de muncă al angajaților în REVISAL;
 • Calculează drepturile salariale conform politicii instituției și legislației în vigoare;
 • Întocmește rapoarte conform procedurilor interne și a Regulamentului de Organizare și funcționare a Departamentului de Resurse Umane;
 • Redactează și centralizează documente specifice Departamentului de Resurse Umane: rapoarte, memo-uri, adrese, cereri, înștiințări;
 • Întocmește și înregistrează contracte de muncă, acte adiționale, decizii și alte modificări care intervin în relațiile contractuale dintre angajat și U.V.T.;
 • Înregistrează contractele de muncă a noilor angajați în baza de date;
 • Operează la zi modificările intervenite în baza de date a salariaților;
 • Urmărește termenele negociate sau legiferate, întocmind documentele necesare modificării clauzelor contractuale ale contractului individual de muncă.
 • Întocmește formele de angajare (completare de formulare contract individual de muncă, fișa cu datele personale, etc.) și verifică dosarul personal, să existe fișa medicală eliberată de medicul de medicina muncii, repartiție de la șomaj și toate celelalte acte care trebuie să existe în dosarul oricărui angajat;
 • Întocmește documentele și rapoartele pentru promovarea în trepte superioare a personalului didactic auxiliar;
 • Întocmește documentația necesară scoaterii la concurs a posturilor didactice, nedidactice și didactice auxiliare; postarea documentației necesare pe site-ul M.E.N. a posturilor didactice;
 • Preluarea și verificarea dosarelor candidaților care participă la concursurile pe posturi;
 • Întocmește documentele necesare pentru pensionare conform legislației în vigoare;
 • Întocmește liste și rapoarte cu privire la angajați, completează și transmite situații statistice;
 • Centralizează pe calculator datele din conturile de salarii și din state de plată, a datelor necesare întocmirii rapoartelor lunare;
 • Răspunde de corectitudinea completării de către salariați a actelor necesare angajării;
 • Introduce/inițializează sau actualizează baza de date privind personalul din instituție;
 • Respectă dispozițiile legale cu privire la confidențialitatea drepturilor salariale și a altor lucrări de personal pe care le realizează;
 • Pregătește și răspunde de predarea la arhivă a documentelor de personal;
 • Primește, verifică și arhivează certificatele medicale;
 • Respectă prevederile legale de specialitate;
 • Obține în timp util avizul șefului ierarhic pentru eliberarea documentelor de personal;
 • Întocmește corect și la timp rapoartele solicitate;
 • Răspunde de corectitudinea datelor și a informațiilor pe care le transmite;
 • Îmbunătățește permanent pregătirea sa profesională;
 • Utilizează resursele existente exclusiv în interesul U.V.T.;
 • Adoptă în permanență un comportament în măsură să promoveze imaginea și interesele U.V.T.;
 • Întocmește pe calculator și editează adeverințe, actualizări norme, diverse formulare, tabele, adrese necesare;
 • Participă la rezolvarea problemelor legate de combaterea discriminării la locul de muncă;
 • Gestionează și administrează proiecte de cercetare (întocmire contracte de muncă, acte adiționale, decizii);
 • Asigură confidenţialitatea datelor personale pe care le prelucrează pe toată durata contractului individual de muncă și după încetarea acestuia, pe termen nelimitat, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679, a altor dispoziții de drept al Uniunii Europene sau de drept intern, aplicabile.
 • Studiază legislația muncii în vigoare;
 • Pregătește și răspunde de predarea la arhivă a documentelor;
 • Constituie obligație de serviciu și sarcinile date de șeful ierarhic superior, legate de specificul postului cu respectarea repartizării echitabile a sarcinilor între posturi;
 • Se obligă să respecte prevederile Cartei, Regulamentelor şi celorlalte reglementări interne în vigoare în Universitatea de Vest din Timişoara.

UVT utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru.

Te informam ca ne-am actualizat politicile pentru a integra in acestea si in activitatea curenta a UVT cele mai recente modificari propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrareadatelor cu caracter personal si pentru a citi si intelee continutul Politicii Cookie.

Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.

Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmand instructiunile din Politica de Cookie.