EȘTI AICI:
Anunț privind ocuparea postului de specialist proprietate intelectuală

Anunț privind ocuparea postului de specialist proprietate intelectuală

Data concursului: 20 iulie, 2022
Ora concursului: 12:00
Locația concursului: Sediul central al U.V.T., Timişoara, Bd. Vasile Pârvan, nr. 4
 1. Comisia de concurs:
 • Prof. Univ. Dr. Florin Alin Sava – Președinte
 • Prof. Univ. Dr. Viorel Negru– Membru
 • Ec. Dr. Alexandra Petcu- Membru
 • Boldor Beatrice, Departamentul Resurse Umane – Secretar.
 1. Comisia de contestaţie:
 • Conf. Univ. Dr. Octavian Mădălin Bunoiu– Președinte
 • Aldea Bogdan– Membru
 • Topai Nadia– Membru
 • Boldor Beatrice, Departamentul Resurse Umane- Secretar
 1. Membru supleant comisie concurs:
 • Conf. Univ. Dr. Daniel Lucheș
 • Dr. Laurențiu Georgescu
 1. Membru supleant secretar comisie de concurs:
 • Dicso Vanessa, Departament Resurse Umane.
Detalii suplimentare

După afișarea rezultatelor finale obținute, după caz, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului final.

Comunicarea rezultatele comisiei de soluționare a contestațiilor, se afișează în maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

 

Informaţii suplimentare se obţin la Departamentul Resurse Umane, cam. 151, tel. 0256/592159.

 

Departament Resurse Umane

Boldor Beatrice

 • Probe & bibliografie
 • Dosarul de concurs
 • Informații privind postul
 • Condiții participare
 • Fișa postului

Probele de concurs:

Concursul pentru ocuparea postului vacant constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

 1. selecția dosarelor de înscriere;
 2. proba scrisă din tematica bibliografiei – ora 12:00;
 3. interviu – ora 15:00.

Fiecare probă este eliminatorie.

 

Bibliografia concursului:

 • Carta Universității de Vest din Timișoara;
 • Regulamentul de Ordine Interioară;
 • Regulament de Organizare și Funcționare Institutul de Cercetări Avansate de Mediu;
 • Regulament de Organizare și Funcționare Centrul de Transfer Tehnologic și Inovare CTT- UVT;
 • HG 406/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind constituirea, funcționarea, evaluarea și acreditarea entităților din infrastructura de inovare și transfer tehnologic, precum și modalitatea de susținere a acestora;
 • LEGEA nr. 64 din 11 octombrie 1991* privind brevetele de invenţie, publicată în MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 613 din 19 august 2014 – în *Republicată în temeiul ar.18 din Legea nr.83/2014 privind invenţiile de serviciu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.471 din 26 iunie 2014;
 • LEGEA nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, republicată –M.Of.nr.337/8.05.2014.

Dosarele de concurs se vor depune până în data de 12.07.2022, ora 15:00 la Registratura UVT (cu mențiunea “În atenția Departamentului Resurse Umane, dosar candidatura post Denumirea postului”), sediul central al UVT sau la adresele de e-mail vanessa.dicso@e-uvt.ro, resurseumane@e-uvt.ro şi vor conţine obligatoriu următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare (Anexa 1);
 2. copia certificatului de naştere, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 4. copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 5. cazierul judiciar eliberat cu cel mult 6 luni anterior datei derulării concursului (original);
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (original);
 7. curriculum vitae;
 8. declarație privind autenticitatea documentelor (Anexa 2).

-    Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şj calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Actele prevăzute la pct. IV lit. b), c), d), vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea, de către o persoană desemnată din cadrul Departamentului Resurse Umane anterior sau în ziua stabilită pentru concurs.

 • Postul de specialist proprietate intelectuală este subordonat Sefului Biroului.
 • Tip personal: Nedidactic.
 • Durata şi condiţiile muncii: postul este pe perioadă determinată – 1 an, cu posibilitate de prelungire, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână în condiţii normale de lucru;
 • Salariul minim brut a postului este de 978 lei.
 • Indemnizatia de hrană este de 347 lei.
 • Perioada de probă este de 30 zile conform legii;
 • Concediul de odihnă şi durata acestuia: se acordă anual în conformitate cu prevederile Codului Muncii-republicat, şi a legilor speciale (dacă este cazul).

Condiții generale:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice:

 • Studii superioare – ISCED 6;
 • Studii superioare în Drept, cu accent asupra Dreptului European;
 • Experiență în mediul academic și în mediul privat/ societate civilă, experiență în oferirea de consultanță în domeniul proprietății intelectuale;
 • Experiență în activități de dezbatere și oratorie, susținere de prezentări argumentate ;
 • Abilități de redactare a documentelor cu conținut științific, demonstrate prin elaborarea/contribuția la publicații relevante domeniului de studiu ;
 • Cunoașterea bună a limbii engleze – nivel certificare minimum C1;
 • Cunoașterea pachetului Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), platforme de lucru colaborativ (Google Drive, Google Docs, Spreadsheets), platforme de întâlniri online, cu gestiune de camere paralele de lucru (Zoom, Google Meet).
 • Oferă consultanță în domeniul proprietății intelectuale firmelor selecționate pentru a fi consiliate;
 • Oferă consultanță în domeniul proprietății intelectuale echipelor de cercetare selecționate pentru a fi consiliate;
 • Urmărește și raportează rezultatele contractelor și acordurilor de colaborare pentru gestiunea proprietății intelectuale a CTT-UVT și a beneficiarilor direcți/ indirecți ai acestuia;
 • Propune spre aprobare contracte de prestări servicii de transfer tehnologic și/sau contracte de colaborare cu persoane fizice sau juridice;
 • Elaborează rapoartele financiare și tehnice legate de activitatea de gestiunea a proprietății intelectuale realizate la nivelul CTT-UVT;
 • Acordă consultanță de specialitate în materie de proprietate intelectuală și contribuie la orice alte activități ale CTT-UVT;
 • Prin activitatea sa contribuie la realizarea misiunii, rolul și obiectivelor CTT-UVT, așa cum sunt acestea prevăzute în Regulamentul de Organizare și Funcționare Centrului de Transfer Tehnologic și Inovare din cadrul Institutului de Cercetări Avansate de Mediu al Universității de Vest din Timișoara - CTT-UVT;
 • respectă politicile privind activitățile de instruire și formare continuă ale personalului CTT-UVT;
 • Întocmește anual un raport de activitate privind gestiunea proprietății intelectuale la nivelul CTT-UVT;
 • Asigură confidențialitatea datelor personale pe care le prelucrează pe toată durata contractului individual de muncă și după încetarea acestuia, pe termen nelimitat, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679, a altor dispoziții de drept al Uniunii Europene sau de drept intern, aplicabile.
 • Constituie obligație de serviciu și sarcinile date de șeful ierarhic superior, legate de specificul postului cu respectarea repartizării echitabile a sarcinilor între posturi;
 • Se obligă să respecte prevederile Cartei, Regulamentelor și celorlalte reglementări interne în vigoare în Universitatea de Vest din Timișoara;
 • Constituie obligație de serviciu verificarea zilnică (cu excepția concediului legal) a corespondenței electronice sosite pe adresa instituțională de e-mail.

UVT utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru.

Te informam ca ne-am actualizat politicile pentru a integra in acestea si in activitatea curenta a UVT cele mai recente modificari propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrareadatelor cu caracter personal si pentru a citi si intelee continutul Politicii Cookie.

Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.

Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmand instructiunile din Politica de Cookie.