EȘTI AICI:
Anunţ privind ocuparea postului de referent de specialitate învățământ

Anunţ privind ocuparea postului de referent de specialitate învățământ

Data concursului: 1 noiembrie, 2022
Ora concursului: 09:00
Locația concursului: Sediul central al U.V.T., Timişoara, Bd. Vasile Pârvan, nr. 4.

1. Comisia de concurs:

 • Conf. Univ. Dr. Cătălina Armanca Ancuţa – președinte;
 • Dr. Andra-Mirona Stan-Dragotesc – membru;
 • Roxana Diaconescu- membru;
 • David Diana, Departamentul Resurse Umane – secretar

2. Comisia de contestaţie:

 • Lect. Univ. Dr. Oana Roxana Ivan – președinte
 • Aldea Bogdan – membru
 • Ciciou Anca – membru
 • David Diana, Departamentul Resurse Umane  – secretar

3. Membru supleant comisie concurs:

 • Cristina Florentina Cojocaru

4. Membru supleant secretar comisie de concurs:

 • Dicso Vanessa, Departament Resurse Umane.

 

Detalii suplimentare

După afișarea rezultatelor finale obținute, după caz, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului final.

Comunicarea rezultatele comisiei de soluționare a contestațiilor, se afișează în maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

 

Informaţii suplimentare se obţin la Departamentul Resurse Umane, tel. 0256/592159.

 

Departament Resurse Umane

Diana David

Probele de concurs:

Concursul pentru ocuparea postului vacant constă în  3 etape succesive, după cum urmează:

 1. Analiza dosarelor de înscriere în vederea verificării eligibilităţii; dosarul de înscriere va include o scrisoare de recomandare;
 2. Probă scrisă ce va include: două subiecte a câte 45 de puncte fiecare- 10 puncte din oficiu, ora 09:00.
 3. Interviu organizat în limba engleză – ora 13:00.

Fiecare probă este eliminatorie.

Bibliografia concursului:

 • Informaţiile prezentate pe pagina web a DRI, la adresa: http://www.ri.uvt.ro/ la secţiunea Parteneriate, Cooperări şi Deplasări Internaţionale şi Studenţi Internaţionali;
 • Regulament de Organizare şi Functionare – DRI;
 • Carta Universității de Vest din Timișoara;
 • Legea Educației Naționale (Legea 1/2011), actualizată.

Dosarele de concurs se vor depune până în data de 24.10.2022, ora 15:00 la Registratura UVT (cu mențiunea “În atenția Departamentului Resurse Umane, dosar candidatura post ”Denumirea postului”), sediul central al UVT sau la adresele de e-mail vanessa.dicso@e-uvt.ro, resurseumane@e-uvt.ro şi vor conţine obligatoriu următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare (Anexa 1);
 2. copia certificatului de naştere, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 4. copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 5. cazierul judiciar eliberat cu cel mult 6 luni anterior datei derulării concursului (original);
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (original);
 7. curriculum vitae;
 8. scrisoare de recomandare;
 9. declarație privind autenticitatea documentelor (Anexa 2).

-    Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şj calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Actele prevăzute la pct. IV lit. 2), 3), 4), vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea, de către o persoană desemnată din cadrul Departamentului Resurse Umane anterior sau în ziua stabilită pentru concurs.

Informaţii privind postul de referent de specialitate învățământ, din cadrul Departamentului Relații Internaționale

 • Postul de referent de specialitate învățământ este subordonat Directorului Departamentului de Relaţii Internaţionale.
 • Durata şi condiţiile muncii: postul este pe perioadă determinată – 1 an, cu posibilitate de prelungire, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână în condiţii normale de lucru;
 • Salariul minim brut a postului este de 3564 lei.
 • Indemnizatia de hrană este de 347 lei.
 • Perioada de probă este de 30 zile conform legii;
 • Concediul de odihnă şi durata acestuia: se acordă anual în conformitate cu prevederile Codului Muncii-republicat, şi a legilor speciale (dacă este cazul).

 

 

Condiții generale:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 Condiții specifice:

 •  Studii superioare.
 • Vechimea specifică postului (Experiența minimă în ani corelată cu încadrarea salarială); nu este necesară;
 • Cunoaşterea a minim două limbi străine, dintre care una să fie în mod obligatoriu engleza, la nivel C1 sau C2 conform Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine.
 • Cunoştinţe calculator: Microsoft Word, Microsoft Excel.

Obiective:
- Creşterea numărului de studenţi internaţionali la Universitatea de Vest din Timişoara;
- Creşterea numărului de lectori internaţionali la Universitatea de Vest din Timişoara în
cadrul programelor de cooperare interguvernamentală sau al programului Visiting@WUT.

Atribuţii specifice :

Studenți internaționali din Uniunea Europeană, studenţi români cu diplome obţinute în străinătate, cu statut de refugiat sau azilant politic în România:

-   Asigură informarea (e-mail, telefonic, etc) şi suportul logistic pentru candidatii interesați cu privire la admiterea la studii universitare, postuniversitare și doctorat (eligibilitate, condiții admitere, acte necesare, taxe, drepturi şi obligaţii);

-   Asigură comunicarea cu Ministerul de resort, Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor și transmite actele necesare pentru eliberarea Atestatului de echivalare a studiilor (care dovedește faptul că cetățeanul respectiv este eligibil pentru a participa la concursul de admitere la studii la UVT);

-   Asistă candidaţii internaţionali din state UE, români cu diplome de studiu obţinute în străinătate, cu statut de refugiat sau azilant politic în România să se înscrie la concursul de admitere la facultăţile din cadrul UVT;

-  Oferă sprijin privind promovarea burselor oferite de UNHCR posibililor candidați la studii la UVT etc;

-   Întocmește statistici și tabele cu studenții internaţionali înscriși și înmatriculați la Universitatea de Vest din Timişoara;

-  Oferă asistență studenților internaționali în prelungirea dreptului de ședere temporară în România în scop de studii (diseminarea informației, eliberare de adeverințe tip pentru Autoritatea pentru străini).

Lectori internaţionali:

 • Asigură comunicarea cu Departamentul Resurse Umane şi facultăţile privind angajarea lectorilor străini care desfăşoară activităţi pe termen lung la UVT;
 • Asigură comunicarea cu Ambasadele, Ministerul de resort sau alte instituţii ce susţin activitatea lectorilor internaţionali, înainte şi după eliberarea Ordinului de Ministru ori a altor aprobări de acest tip;
 • Asigură comunicarea cu organisme internaţionale care susţin lectorate străine în România înainte şi după confirmarea primirii lectorilor nominalizaţi de aceste organisme la UVT;
 • Oferă suport lectorilor străini în obținerea dreptului de ședere temporară pe teritoriul României (informare documente, procedură, eliberare de adeverințe tip pentru Autoritatea pentru străini);
 • Desfăşoară activităţi de informare şi asistenţă a lectorilor străini pe perioada activităţii acestora la Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Asigură, în colaborare cu şeful de birou și administratorul financiar al DRI, implementarea programului „Visiting@WUT” pentru lectori internaţionali.

Dispoziții de deplasare:

 • Întocmește dispozițiile de deplasare pentru cadrele didactice, personalul administrativ și studenții UVT, care participă la evenimente academice organizate în străinătate (conferințe, schimb de experiență, întâlniri de proiecte, acorduri bilaterale (altele decât prin programul ERASMUS+ mobilităţi) și ține evidența lor înainte, în timpul și după întoarcerea în țară;
 • Oferă suport informaţional privind procesul de obţinere a dispoziţiei de deplasare şi decontarea costurilor realizate cu deplasările în străinătate;
 • Raportează situaţia deplasărilor către facultăţi, Departamentul de Resurse Umane şi către superiori.

Organizare de evenimente internaţionale la UVT:

 • Asigură suportul logistic în organizarea evenimentelor cu caracter internaţional gestionate de către Departamentul de Relaţii Internaţionale şi prorectorul de resort (conferinţe ale ambasadorilor invitaţi la UVT, evenimente de promovare ale Universităţii de Vest din Timişoara, organizate online sau fizic, etc.

 

Promovare şi participare la conferințe, târguri de educație şi evenimente naționale și internaționale:

 • Realizează prezentări de materiale de promovare, programe de studiu sau exemple de bune practici referitoare la Universitatea de Vest din Timişoara pentru instituţii care au ca obiectiv să colaboreze cu UVT, la târguri internaţionale sau la orice alt tip de eveniment dedicate unor persoane din străinătate ce intenţionează să să studieze la UVT sau să lucreze la UVT;
 • Participă la evenimente de formare/informare în domeniul de activitate, în ţară şi în străinătate.

 

 • Activități de diseminare a informațiilor privind activitatea D.R.I. către publicul larg:
 • Ȋntreține și actualizează paginile de internet ale site-ului Departamentului de Relații Internaționale (în cooperare cu Serviciu IT&C);
 • Elaborează materiale de informare și prezentare pentru secțiunile corespunzătoare postului (în cooperare cu Departamentul de Comunicare, Imagine și Marketing Instituțional);
 • Pregăteşte documente în vederea predării la arhivă;
 • Asigură confidenţialitatea datelor personale pe care le prelucrează pe toata durata contractului individual de munca și după încetarea acestuia, pe termen nelimitat,în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679, a altor dispoziții de drept al Uniunii Europene sau de drept intern, aplicabile;
 • Constituie obligație de serviciu și sarcinile date de șeful ierarhic superior, legate de specificul postului cu respectarea repartizării echitabile a sarcinilor între posturi;
 • Se obligă să respecte prevederile Cartei, Regulamentelor şi celorlalte reglementări interne în vigoare în Universitatea de Vest din Timişoara.

UVT utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru.

Te informam ca ne-am actualizat politicile pentru a integra in acestea si in activitatea curenta a UVT cele mai recente modificari propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrareadatelor cu caracter personal si pentru a citi si intelee continutul Politicii Cookie.

Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.

Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmand instructiunile din Politica de Cookie.