EȘTI AICI:
Anunţ privind ocuparea postului de referent de specialitate învățământ

Anunţ privind ocuparea postului de referent de specialitate învățământ

Data concursului: 23 februarie, 2023
Ora concursului: 09:00
Locația concursului: Sediul central al U.V.T., Timişoara, Bd. Vasile Pârvan, nr. 4.

1. Comisia de concurs:

 • Dr. Andra Mirona Stan-Dragotesc, Director, Departamentul UNITA – Președinte;
 • Conf. univ. dr. Irina Macsinga, decan, Facultatea de Sociologie şi Psihologie, coordonator UNITA WP1 Management and Coordination în cadrul proiectului UNITA Universitas Montium – Membru 1;
 • Lect. univ. dr. Oana Roxana Ivan-Horobeţ, Director, Departamentul de Relaţii Internaţionale – Membru 2;
 • David Diana – Secretar comisie

2. Comisia de contestaţie:

 • Prof. univ. dr. Raluca Bercea, Facultatea de Drept, consilier cercetare proiectul UNITA Universitas Montium – Președinte;
 • Aldea Bogdan – Membru 1;
 • Ciciou Anca – Membru 2;
 • David Diana – Secretar comisie.

3. Membru supleant comisie concurs:

 • Cristina Cojocaru- şef birou, Biroul Erasmus+, Departamentul de Relaţii Internaţionale

4. Membru supleant secretar comisie de concurs:

 • Dicso Vanessa, Departament Resurse Umane.

 

Detalii suplimentare

După afișarea rezultatelor finale obținute, după caz, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului final.

Comunicarea rezultatele comisiei de soluționare a contestațiilor, se afișează în maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

 

Informaţii suplimentare se obţin la Departamentul Resurse Umane, tel. 0256/592159.

 

Departament Resurse Umane

Diana David

 • Probe & bibliografie
 • Dosarul de concurs
 • Informații privind postul
 • Condiții participare
 • Fișa postului

Probele de concurs:

Concursul pentru ocuparea postului vacant constă în  3 etape succesive, după cum urmează:

 1. Analiza dosarelor de înscriere în vederea verificării eligibilităţii; dosarul de înscriere va include o scrisoare de recomandare;
 2. Probă scrisă ce va include: două subiecte a câte 45 de puncte fiecare- 10 puncte din oficiu, ora 09:00.
 3. Interviu organizat în limba engleză – ora 13:00.

Fiecare probă este eliminatorie.

Bibliografia concursului:

 • Regulament de Organizare şi Funcţionare al Departamentului UNITA UVT;
 • Informaţiile prezentate pe pagina web a UVT la secţiunea UNITA: www.uvt.ro;
 • Informaţiile prezentate pe pagina web a alianţei europene UNITA: www.univ-unita.eu;
 • Carta Universității de Vest din Timișoara;
 • Legea Educației Naționale (Legea 1/2011), actualizată.

Dosarele de concurs se vor depune până în data de 15.02.2023, ora 15:00 la Registratura UVT (cu mențiunea “În atenția Departamentului Resurse Umane, dosar candidatura post ”Denumirea postului”), sediul central al UVT sau la adresele de e-mail vanessa.dicso@e-uvt.ro, resurseumane@e-uvt.ro şi vor conţine obligatoriu următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare (Anexa 1);
 2. copia certificatului de naştere, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 4. copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 5. cazierul judiciar eliberat cu cel mult 6 luni anterior datei derulării concursului (original);
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (original);
 7. curriculum vitae;
 8. scrisoare de recomandare;
 9. declarație privind autenticitatea documentelor (Anexa 2).

-    Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şj calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Actele prevăzute la pct. IV lit. 2), 3), 4), vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea, de către o persoană desemnată din cadrul Departamentului Resurse Umane anterior sau în ziua stabilită pentru concurs.

Informaţii privind postul de referent de specialitate învățământ, din cadrul Departamentului UNITA:

 • Postul de referent de specialitate învățământ este subordonat Directorului Departamentului UNITA;
 • Durata şi condiţiile muncii: postul este pe perioadă determinată – 1 an, cu posibilitate de prelungire, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână în condiţii normale de lucru;
 • Salariul minim brut a postului este de 3921 lei;
 • Indemnizatia de hrană este de 347 lei;
 • Perioada de probă este de 30 zile conform legii;
 • Concediul de odihnă şi durata acestuia: se acordă anual în conformitate cu prevederile Codului Muncii-republicat, şi a legilor speciale (dacă este cazul).

 

 

Condiții generale:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 Condiții specifice:

 • Studii superioare (minim nivel master) absolvite;
 • Cunoaşterea a minim două limbi străine, dintre care una să fie în mod obligatoriu engleza, la nivel C1 sau C2 conform Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine, iar una să fie o limbă romanică (franceză, italiană, spaniolă, portugheză);
 • Cunoştinţe calculator: Microsoft Word, Microsoft Excel.

Obiective:

 • Susţinerea studenţilor, cadrelor didactice şi personalului administativ, facultăţilor şi departamentelor de suport, în privinţa organizării la UVT a unor evenimente dezvoltate sub umbrela alianţei europene UNITA şi participării reprezentanţilor şi reprezentantelor UVT la evenimente UNITA organizate de către partenerii din alianţă.
 • Creşterea numărului de colaborări între UVT şi parteneri din mediul guvernamental, neguvernamental, cultural şi socio-economic din Regiunea Banatului, în acord cu specificul alianţei europene UNITA şi acţiunile acesteia în regiunile pe care le reprezintă.

Atribuţii specifice :

Evenimente UNITA:

 • Coordonează calendarul de evenimente organizate la UVT cu participare (exclusivă sau nu) din partea instituţiilor membre UNITA- de exemplu, UNITA Days, UNITA matching events, UNITA connected events, UNITA Governance Board, UNITA weeks, workshop-uri sau alte evenimente ale UVT care îşi dezvoltă secţiuni dedicate alianţei UNITA.
 • Asigură informarea comunităţii UVT (cadre didactice, studenţi, personal administrative) cu privire la evenimente ce au loc în alianţa europeană UNITA şi care vizează participarea din partea instituţiilor de învăţământ membre în cadrul alianţei;
 • Oferă suport logistic pentru persoanele interesate din comunitatea UVT ce doresc să participe la evenimentele menţionate la punctul anterior (eligibilitate, detalii privind condiţii de participare, drepturi şi obligaţii, documentaţie privind participarea şi deplasarea- Cerere pentru eliberarea Dispoziţiei de Deplasare, achiziţie transport aerian şi cazare, deconturi, raportări);
 • Asigură informarea comunităţii UNITA cu privire la evenimentele organizate UVT ce vizează participarea reprezentanţilor şi reprezentantelor instituţiilor de învăţământ membre în cadrul alianţei;
 • Coordonează organizarea evenimentelor UNITA din cadrul UVT sau colaborează cu cadrele didactice, studenţii şi personalul administrativ, facultăţile şi departamentele care organizează astfel de evenimente pentru a le oferi suport (în colaborare, de la caz la caz, cu departamentele/birourile administrative responsabile de comunicare şi diseminare, mobilităţi, cercetare, managementul calităţii, consiliere şi orientare în carieră, achiziţii, contabilitate etc);
 • Asigură comunicarea între Departamentul UNITA al UVT şi asociaţiile de studenţi din UVT şi UNITA Students Assembly în vederea implicării acestora în iniţiativele UNITA.

Colaborări UNITA în Regiunea Banatului şi alte părţi interesate de la nivel naţional:

 • Asigură comunicarea şi organizarea întâlnirilor cu partenerii asociaţi ai UVT din Regiunea Banatului în alianţa europeană UNITA;
 • Mediază comunicarea între partenerii asociaţi ai UVT din Regiunea Banatului în alianţa europeană UNITA şi celelalte universităţi din alianţă;
 • Asigură comunicarea cu instituţiile de învăţământ primar, gimnazial şi liceal din regiunea Banatului în vederea implementării activităţilor din proiectele alianţei care implică şi o componentă ce vizează elevii;
 • Oferă suport responsabililor din cadrul proiectelor din constelaţia UNITA în ceea ce priveşte comunicarea cu partenerii din mediul socio-economic şi cultural ai UVT implicaţi în diverse activităţi (de exemplu, UNITA rural mobility, UNITA Research&Innovation Hubs etc).
 • Contribuie la organizarea întâlnirilor reţelei RO European Universities, în format online sau faţă-în-faţă, împreună cu directorul de departament.
 • Contribuie la comunicarea cu alte părţi interesate de alianţele europene de la nivel naţional, împreună cu directorul de departament.

 

 • Pregăteşte documente în vederea predării la arhivă;
 • Asigură confidenţialitatea datelor personale pe care le prelucrează pe toată durata contractului individual de munca și după încetarea acestuia, pe termen nelimitat,în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679, a altor dispoziții de drept al Uniunii Europene sau de drept intern, aplicabile;
 • Constituie obligație de serviciu și sarcinile date de șeful ierarhic superior, legate de specificul postului cu respectarea repartizării echitabile a sarcinilor între posturi;
 • Se obligă să respecte prevederile Cartei, Regulamentelor şi celorlalte reglementări interne în vigoare în Universitatea de Vest din Timişoara.

UVT utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru.

Te informam ca ne-am actualizat politicile pentru a integra in acestea si in activitatea curenta a UVT cele mai recente modificari propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrareadatelor cu caracter personal si pentru a citi si intelee continutul Politicii Cookie.

Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.

Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmand instructiunile din Politica de Cookie.