EȘTI AICI:
Anunţ privind ocuparea postului de referent de specialitate

Anunţ privind ocuparea postului de referent de specialitate

Data concursului: 23 iunie, 2022
Ora concursului: 10:00
Locația concursului: Sediul central al U.V.T., Timişoara, Bd. Vasile Pârvan, nr. 4.
 1. Comisia de concurs:
 • Micle Dorel – Președinte;
 • Rogozea Octavian – Membru 1;
 • Vlase Dan Ștefan – Membru 2;
 • Boldor Beatrice, Departamentul Resurse Umane- Secretar.
 1. Comisia de contestaţie:
 • Narai Eusebiu – Președinte;
 • Regep Simona – Membru 1;
 • Stavila Andrei – Membru 2;
 • Boldor Beatrice, Departamentul Resurse Umane- Secretar.
 1. Membrii supleanti comisie concurs:
 • Lifa Eutimiu
 • Vlasceanu Mihaela
 1. Membru supleant secretar comisie de concurs:
 • Dicso Vanessa, Departamentul Resurse Umane.
Detalii suplimentare

După afișarea rezultatelor finale obținute, după caz, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului final.

Comunicarea rezultatele comisiei de soluționare a contestațiilor, se afișează în maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

 

Informaţii suplimentare se obţin la Departamentul Resurse Umane, cam. 151, tel. 0256/592159.

 

Departament Resurse Umane

Boldor Beatrice

Probele de concurs:

Concursul pentru ocuparea postului vacant constă în 4 etape succesive, după cum urmează:

 1. selecția dosarelor de înscriere;
 2. proba scrisă, ora: 10:00;
 3. proba practică, ora: 13:00;
 4. interviul, ora: 15:00;

Fiecare probă este eliminatorie.

 

Bibliografia concursului:

 • Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional
 • LEGE Nr. 422 din 18 iulie 2001 *** Republicat-privind protejarea monumentelor istorice
 • Carta Universității de Vest din Timișoara;
 • Regulament de organizare si functionare a centrului de cercetari interdisciplinare a patrimoniului arheologic mobil si imobil „ARHEOTIM”.

Dosarele de concurs se vor depune până în data de 15.06.2022, ora 15:00 la Registratura UVT (cu mențiunea “În atenția Departamentului Resurse Umane, dosar candidatura post Denumirea postului”), sediul central al UVT sau la adresele de e-mail vanessa.dicso@e-uvt.ro, resurseumane@e-uvt.ro şi vor conţine obligatoriu următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare (Anexa 1);
 2. copia certificatului de naştere, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 4. copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 5. cazierul judiciar eliberat cu cel mult 6 luni anterior datei derulării concursului (original);
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (original);
 7. curriculum vitae;
 8. declarație privind autenticitatea documentelor (Anexa 2).

-    Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şj calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Actele prevăzute la pct. IV lit. 2), 3), 4), vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea, de către o persoană desemnată din cadrul Departamentului Resurse Umane, anterior sau în ziua stabilită pentru concurs.

Informaţii privind postul de referent de specialitate, în cadrul Centrului ArheoTim

 • Postul de referent de specialitate este subordonat Sefului Serviciului;
 • Durata şi condiţiile muncii: postul este pe perioadă determinată, durata timpului de lucru fiind de 8h/zi.
 • Salariul minim brut a postului este de 3371
 • Indemnizația de hrană este de 347 lei.
 • Perioada de probă este de 30 zile conform legii;

Condiții generale:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice:

 • Studii superioare în domenii relevante postului;
 • Experiența într-un post/domeniu similar constituie avantaj;
 • Vechimea specifică postului (Experiența minimă în ani corelată cu încadrarea salarială): fără experiență;
 • Cunostinte legislative legate de patrimoniul arheologic mobil si imobil;
 • Abilități tehnice, cunoștințe de birotică;
 • Capacițăți administrative;
 • Disponibilitate muncă în echipă;
 • administrarea proiectelor de cercetare arheologică a ARHEOTIM;
 • administrarea relațiilor contractuale cu beneficiarii;
 • administrarea relațiilor cu forurile decizionale: Ministerul Culturii și Direcția Județeană pentru Cultură Timiș;
 • administrarea personalului științific și auxiliar din cadrul proiectelor;
 • verificarea și validarea documentelor din punct de vedere administrativ (înregistrarea documentelor;
 • urmărirea parcursului pentru semnături, validarea în SIMD, corespondența cu celelalte departamente și cu beneficiarii);
 • asigură confidențialitatea datelor personale pe care le prelucrează pe toată durata contractului individual de muncă și după încetarea acestuia, pe termen nelimitat, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679, a altor dispoziții de drept al Uniunii Europene sau de drept intern, aplicabile;
 • constituie obligație de serviciu verificarea zilnică (cu excepția concediului legal) a corespondenței electronice sosite pe adresa instituțională de e-mail;
 • constituie obligație de serviciu și sarcinile date de șeful ierarhic superior, legate de specificul postului cu respectarea repartizării echitabile a sarcinilor între posturi;
 • se obligă să respecte prevederile Cartei, Regulamentelor și celorlalte reglementări în vigoare.

UVT utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru.

Te informam ca ne-am actualizat politicile pentru a integra in acestea si in activitatea curenta a UVT cele mai recente modificari propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrareadatelor cu caracter personal si pentru a citi si intelee continutul Politicii Cookie.

Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.

Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmand instructiunile din Politica de Cookie.