EȘTI AICI:
Anunţ privind ocuparea postului de laborant, jumătate de normă

Anunţ privind ocuparea postului de laborant, jumătate de normă

Data concursului: 5 noiembrie, 2021
Ora concursului: 10:00
Locația concursului: Facultatea de Arte și Design, Timişoara, Str. Oituz, nr. 4, Laborator FashionLab.
 1. Comisia de concurs:
 • Conf.univ.dr. Andreea Palade Flondor- președinte
 • Lect.univ.dr. Cristina Lazăr – Membru
 • Lect.univ.dr. Eugenia Riemschneider – Membru
 • Vanessa Dicso – Departament Resurse Umane- Secretar
 1. Comisia de contestaţie:
 • Prof.univ.dr. Camil Mihăescu – Președinte
 • Conf.univ.dr. Remus Rotaru – Membru
 • Conf.univ.dr. Iosif Mihailo – Membru
 • Vanessa Dicso – Departament Resurse Umane-Secretar
 1. Membri supleanți:
 •  Lect.univ.dr. Sandra Suciu.
 1. Membru supleant secretar comisie:
 • Boldor Beatrice, Departament Resurse Umane.
Detalii suplimentare

După afișarea rezultatelor finale obținute, după caz, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului final.

Comunicarea rezultatele comisiei de soluționare a contestațiilor, se afișează în maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

 

Informaţii suplimentare se obţin la Departamentul Resurse Umane, tel. 0256/592159.

 

Departament Resurse Umane

Boldor Beatrice

Probele de concurs:

Concursul pentru ocuparea postului vacant constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

 1. selecția dosarelor de înscriere;
 2. proba practică – 10:00;
 3. interviu – ora 13:00.

Fiecare probă este eliminatorie

 

Bibliografia concursului:

− Dragu, Petrache – Modă și tipare, Editura Tehnică, București, 1981
− Knight, Lorna – Manual de croitorie, Editura Teora, București 2009
− Ștefănescu, Valentina-Textiliar scurt dicționar de termeni, expresii și tehnici textile, Editura Artpress, Timișoara, 2016
− Burda Style – Totul despre croitorie, Editura Burda Style București, 2018
− xxx -Dicționar tehnic textil - http://www.dex-tex.info/dictionartextil/
− Carta UVT
− Legea nr. 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, norme generale de protectia muncii
− Norme generale de prevenire și stingere a incendiilor.

Dosarele de concurs se vor depune până în data de 28.10.2021, ora 15:00 la Registratura UVT (cu mențiunea “În atenția Departamentului Resurse Umane, dosar candidatura post ”Denumirea postului”), sediul central al UVT sau la adresele de e-mail vanessa.dicso@e-uvt.ro, resurseumane@e-uvt.ro şi vor conţine obligatoriu următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare (Anexa 1);
 2. copia certificatului de naştere, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 4. copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 5. cazierul judiciar eliberat cu cel mult 6 luni anterior datei derulării concursului (original);
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (original);
 7. curriculum vitae;
 8. declarație privind autenticitatea documentelor (Anexa 2).

-    Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şj calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Actele prevăzute la pct. IV lit. 2), 3), 4), vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea, de către o persoană desemnată din cadrul Departamentului Resurse Umane anterior sau în ziua stabilită pentru concurs.

Informaţii privind postul de laborant, în cadrul Facultății de Arte și Design:

- Postul de laborant este subordonat Decanului, Prodecanului activități administrative, din cadrul Facultății de Arte și Design
- Durata şi condiţiile muncii: postul este pe perioadă determinată, cu posibilitate de prelungire, durata timpului de lucru fiind de 4 ore/zi, respectiv 20 ore/săptămână în condiţii normale de lucru;
- Salariul brut de încadrare a postului: minimum 1175 – maximum 2180 lei, în funcție de vechimea în muncă și specialitate.
- Perioada de probă este de 30 zile conform legii;
- Concediul de odihnă şi durata acestuia: se acordă anual în conformitate cu prevederile Codului Muncii-republicat, şi a legilor speciale (dacă este cazul).

Condiții generale:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiții specifice:

 •  Studii superioare, preferabil în design vestimentar;
 • Experiența în domeniu constituie un avantaj;
 • Vechimea specifică postului (Experiența minimă în ani corelată cu încadrarea salarială): fără experiență;
 • Alte cerințe specifice:
  - cunoștinte avansate de tehnologie și construcție a tiparelor, de transpunere în material.
  - cunoașterea etapelor de realizare a unor produse vestimentare (croi, finisaje).
  - utilizarea mijloacelor tehnice și tehnologice specifice atelierelor de croitorie
  - abilități realizare tipare, croire, coasere, finisare, transpunere în material a unei schițe
  - capacitatea de interpreta schița tehnică a unui articol vestimentar și realizarea tiparului
  - capacitate de analiză și sinteză, adaptare dinamică la sarcinile de serviciu, rezistență la stres;
  - spirit de inițiativă;
  - persoană responsabilă și organizată;
  - abilități de comunicare;
  - abilități de lucru în echipă.
 • Asigură accesul studenţilor în FashionLab, în vederea realizării lucrărilor practice în afara orelor de curs
 • Oferă studenţilor suport tehnic de utilizare a aparaturilor de specialitate și realizare a creațiilor vestimentare, exemple și soluții tehnice în realizarea prototipurilor;
 • Se ocupă de aprovizionarea cu materiale necesare bunei funcţionări a Departamentului de Design si Arte Aplicate, specializările Modă-Design Vestimentar și Design Vestimentar-Design Textil;
 • Ţine evidenţa mijloacelor fixe şi mobile de specialitate implicate în procesul de învăţământ pentru programele de studiu Modă-Design Vestimentar și Design Vestimentar-Design Textil;
 • Are obligaţia de a respecta Normele de tehnica securităţii și sănătății muncii şi P.S.I., în realizarea sarcinilor de serviciu;
 • Colaborează cu cadrele didactice pentru pregătirea bazei materiale șin asigurarea mijloacelor tehnice în funcție de specificul lucrărilor la curs/lucrări practice;
 • Pregătește fluxurile de lucru prin adoptarea tuturor măsurilor de securitate necesare pentru evitarea oricăror accidente;
 • Verifică starea echipamentelor de lucru și a utilajelor aplicând procedurile de întreținere a acestora informând superiorul ierarhic asupra deteriorării /defectării lor din dotarea Fashion Lab;
 • Verifică asigurarea curățeniei în spațiile Fashion Lab;
 • Asigură confidențialitatea datelor personale pe care le prelucrează pe toată durata contractului individual de muncă și după încetarea acestuia, pe termen nelimitat, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679, a altor dispoziții de drept al Uniunii Europene sau de drept intern, aplicabile;
 • Constituie obligație de serviciu verificarea zilnică (cu excepția concediului legal) a corespondenței electronice sosite pe adresa instituțională de e-mail.
 • Se obligă să respecte prevederile Cartei, Regulamentelor și celorlalte reglementări în vigoare

UVT utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru.

Te informam ca ne-am actualizat politicile pentru a integra in acestea si in activitatea curenta a UVT cele mai recente modificari propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrareadatelor cu caracter personal si pentru a citi si intelee continutul Politicii Cookie.

Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.

Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmand instructiunile din Politica de Cookie.