EȘTI AICI:
Anunţ privind ocuparea postului de asistent de cercetare în psihologie, în cadrul Proiectului CNFIS-FDI-202100460 / UVT – Teaching & Learning Brand – Reflective & Collaborative Learning into action

Anunţ privind ocuparea postului de asistent de cercetare în psihologie, în cadrul Proiectului CNFIS-FDI-202100460 / UVT – Teaching & Learning Brand – Reflective & Collaborative Learning into action

Data concursului: 24 iunie, 2021
Ora concursului: 09:00
Locația concursului: Platforma online Google Meet
 1. Comisia de concurs:
 • Conf.univ. dr. habil. Marian D. ILIE – președinte comisie;
 • Conf.univ. dr. habil. Laurențiu P. MARICUȚOIU – membru comisie;
 • Drd. Daniel E. IANCU – membru comisie;
 • Iulian POPESCU – Secretar.
 1. Comisia de contestaţie:
 • Conf.univ. dr. Mădălin O. BUNOIU – președinte comisie;
 • Conf.univ. dr. Mariana CRAȘOVAN – membru comisie;
 • Drd. Velibor MLADENOVICI – membru comisie;
 • Iulian POPESCU – Secretar.
 1. Membru supleant comisie concurs:
 • Drd.Daniela G. VALACHE.
 1. Membru supleant secretar comisie de concurs:
 • Livia BOTINEȘTEAN, Departamentul Resurse Umane.
Detalii suplimentare

După afișarea rezultatelor finale obținute, după caz, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului final.

Comunicarea rezultatele comisiei de soluționare a contestațiilor, se afișează în maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

 

Informaţii suplimentare se obţin la Departamentul Resurse Umane, tel. 0256/592159.

 

Departament Resurse Umane

Dicso Vanessa

 • Probe & bibliografie
 • Dosarul de concurs
 • Informații privind postul
 • Condiții participare
 • Fișa postului

Probele de concurs:

Concursul pentru ocuparea postului vacant constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

 1. selecția dosarelor de înscriere;
 2. proba practică– ora 09:00;
 3. interviu – ora 13:00.

Fiecare probă este eliminatorie.

 

Bibliografia concursului:

Dosarele de concurs se vor depune până în data de 15.06.2021, ora 15:00 la Registratura UVT (cu mențiunea “În atenția Departamentului Resurse Umane, dosar candidatura post ”Denumirea postului”), sediul central al UVT sau la adresele de e-mail vanessa.dicso@e-uvt.ro, resurseumane@e-uvt.ro şi vor conţine obligatoriu următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare (Anexa 1);
 2. copia certificatului de naştere, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 4. copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 5. cazierul judiciar eliberat cu cel mult 6 luni anterior datei derulării concursului (original);
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (original);
 7. curriculum vitae;
 8. declarație privind autenticitatea documentelor (Anexa 2).

-    Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şj calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Actele prevăzute la pct. IV lit. 2), 3), 4), vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea, de către o persoană desemnată din cadrul Departamentului Resurse Umane anterior sau în ziua stabilită pentru concurs.

Informaţii privind postul de asistent de cercetare în psihologie, în cadrul Proiectului CNFIS-FDI-202100460 / UVT - Teaching & Learning Brand – Reflective & Collaborative Learning into action:

 • Postul de asistent de cerecatre este subordonat Directorului de proiect;
 • Durata şi condiţiile muncii: postul este pe perioadă determinate – 6 luni, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână în condiţii normale de lucru;
 • Salariul brut de încadrare a postului: minimum 2350 RON – maximum 4052 RON, în funcție de vechimea în muncă și specialitate.
 • Perioada de probă este de 15 zile conform legii.

Condiții generale:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiții specifice:

 • Studii: absolvent de nivel licență și studii masterale în domeniul Științe ale Educației și/sau Psihologie în cadrul unei universități din străinătate, prezentă în ShanghaiRanking’s Academic Ranking of World Univesities (ARWU);
 • Competențe și abilități:
  • competențe avansate de metodologia cercetării, specifice științelor sociale;
  • competențe avansate în utilizarea Microsoft Excel (sau alt program similar);
  • competențe avansate în utilizarea SPSS (sau alt program similar);
  • cunoașterea demersurilor de adaptare și validare a instrumentelor de cercetare;
  • competențe de redactare a unui raport de cercetare în limba engleză, în acord cu standardele APA 7;
  • limba engleză, nivel C1;
  • abilități de comunicare interpersonală;
  • abilități de lucru în grup.
 • Experiența: experiența anterioară pe un post similar constituie avantaj.
 • adaptarea instrumentelor de studiu în contextul național;
 • aplicarea instrumentelor de cercetare;
 • colectarea datelor de cercetare și întocmirea bazelor de date;
 • analiza statistică a bazelor de date;
 • elaborarea raportului de cercetare.
 • asigură confidenţialitatea datelor personale pe care le prelucrează pe toată durata contractului individual de muncă şi după încetarea acestuia, pe termen nelimitat, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679, a altor dispoziții de drept al Uniunii Europene sau de drept intern, aplicabile;
 • constituie obligație de serviciu și sarcinile date de șeful ierarhic superior, legate de specificul postului cu respectarea repartizării echitabile a sarcinilor între posturi;
 • se obligă să respecte prevederile Cartei, Regulamentelor şi celorlalte reglementări interne în vigoare în Universitatea de Vest din Timişoara.

UVT utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru.

Te informam ca ne-am actualizat politicile pentru a integra in acestea si in activitatea curenta a UVT cele mai recente modificari propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrareadatelor cu caracter personal si pentru a citi si intelee continutul Politicii Cookie.

Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.

Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmand instructiunile din Politica de Cookie.