EȘTI AICI:
Anunţ privind ocuparea postului de analist ajutor

Anunţ privind ocuparea postului de analist ajutor

Data concursului: 10 decembrie, 2021
Ora concursului: 10:00
Locația concursului: Sediul central al U.V.T., Timişoara, Bd. Vasile Pârvan, nr. 4, sala 045C
 1. Comisia de concurs:
 • Licz Anton- Președinte;
 • Ing. Szabo Robert – Membru
 • Manea Radu – Membru
 • Boldor Beatrice – Secretar.
 1. Comisia de contestaţie:
 • Vlad Petcu – Președinte,
 • Manda Vasile – Membru,
 • Muntean Anca – Membru,
 • Boldor Beatrice – Secretar.
 1. Membru supleant comisie concurs:
 • Pele Cristian
 1. Membru supleant secretar comisie de concurs:
 • Dicso Vanessa.
Detalii suplimentare

După afișarea rezultatelor finale obținute, după caz, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului final.

Comunicarea rezultatele comisiei de soluționare a contestațiilor, se afișează în maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

 

Informaţii suplimentare se obţin la Departamentul Resurse Umane, cam. 151, tel. 0256/592159.

 

Departament Resurse Umane

Boldor Beatrice

Probele de concurs:

Concursul pentru ocuparea postului vacant constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

 1. selecția dosarelor de înscriere;
 2. proba scrisă – ora 10:00;
 3. interviu – ora 13:00.

Fiecare probă este eliminatorie.

 

Bibliografia concursului:

 • Wendell Odom, CCNA Routing and Switching, Editura Ciscopress
 • S. Tanenbaum, Computer Networks, Pearson, 2010
 • John Kelbley, Mike Sterling, Windows Server 2008 R2 Hyper-V, Editura Sybex
 • d Meyers, Manualul network +. Administrarea şi depanarea reţelelor, Ed. Rosetti Educational, 2008.
 • Ogletree, Retele de calculatoare - depanare si modernizare, Editura Teora, 2009

Dosarele de concurs se vor depune până în data de 03.12.2021, ora 15:00 la Registratura UVT (cu mențiunea “În atenția Departamentului Resurse Umane, dosar candidatura post Denumirea postului”), sediul central al UVT sau la adresele de e-mail vanessa.dicso@e-uvt.ro, resurseumane@e-uvt.ro şi vor conţine obligatoriu următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare (Anexa 1);
 2. copia certificatului de naştere, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 4. copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 5. cazierul judiciar eliberat cu cel mult 6 luni anterior datei derulării concursului (original);
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (original);
 7. curriculum vitae;
 8. atestat de pază;
 9. declarație privind autenticitatea documentelor (Anexa 2).

-    Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şj calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Actele prevăzute la pct. IV lit. 2), 3), 4), vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea, de către o persoană desemnată din cadrul Departamentului Resurse Umane, anterior sau în ziua stabilită pentru concurs.

Informaţii privind postul de analist ajutor din cadrul Serviciului IT&C:

 • Postul de referent de specialitate este subordonat Șefului de Birou Suport și Asistență IT&C.
 • Durata şi condiţiile muncii: postul este pe perioadă determinată – 1 an, cu posibilitate de prelungire, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână în condiţii normale de lucru;
 • Salariul minim brut de încadrare a postului este de 2953 lei, în funcție de vechimea în muncă și specialitate.
 • Perioada de probă este de 30 zile conform legii;
 • Concediul de odihnă şi durata acestuia: se acordă anual în conformitate cu prevederile Codului Muncii-republicat, şi a legilor speciale (dacă este cazul).

Condiții generale:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice:

  • Studii medii;
  • Constituie avantaj : Studii medii în domeniul tehnic informatică
  • Vechimea specifică postului (Experiența minimă în ani corelată cu încadrarea salarială): fără experiență ;
  • Cunoștințe de nivel mediu privind utilizarea și întreținerea (calculatorului, echipamentelor) : Sistemelor de operare Linux, Windows, depanare PC
  • Certificări în domeniu : Constituie avantaj deținerea de Atestat de Competențe Digitale, emise și recunoscute de Ministerul Educației Naționale
  • Competențe de comunicare în relații publice, inclusiv conceperea documentelor oficiale (adrese, rapoarte).
  • Alte cerințe specifice :
    • capacitate de analiză și sinteză, adaptare dinamică la sarcinile de serviciu, rezistență la stres;
    • spirit de inițiativă;
    • persoană responsabilă și organizare;
    • abilități de comunicare;
    • abilități de lucru în echipă.
 • Răspunde de punerea în practică a deciziilor luate de conducerea universităţii pe domeniul de activitate al Serviciului IT&C;
 • Contribuie la extinderea reţelei UVTNet;
 • Sub supravegherea șefului ierarhic, contribuie la extinderea circuitelor de voce-date (inclusiv montarea de dulapuri rack IT, AP-uri wireless, echipamente gateway, camere video etc.).
 • Urmărește funcționarea rețelei de calculatoare care deservește laboratoarele, cabinetele și departamentele administrative și colaborează cu Biroul Asistență și Suport IT&C în remedierea problemelor și extinderea funcționalităților infrastructurii;
 • Urmărește starea de funcționarea a echipamentelor aflate în garanţie şi postgaranţie și asigură comunicarea cu furnizorul;
 • Asigură întreținea rețelei de calculatoare și laptopuri din patrimoniul UVT (reinstalare sisteme de operare, instalare pachete software, update-uri periodice etc.);
 • Instalează imprimante de rețea, scanere, videoproiectoare etc.
 • Asigură repararea hardware a calculatoarelor și a laptopurilor din patrimoniul UVT (identifică defectele hardware apărute, înlocuiește piesele stricate);
 • Sub îndrumarea șefului ierarhic, asigură instalarea sistemelor de operare Linux pe servere, configurează, întreține și monitorizează mașinile virtuale de pe servere;
 • Asigură suportul tehnic necesar pentru toate bazele de date gestionate;
 • Realizează operațiunile de salvare (backup) și restaurare (restore) a datelor pentru bazele de date gestionate precum și planuri de asigurare a disponibilității în caz de evenimente neprevăzute (contingency planning);
 • Monitorizează și menține în parametrii optimi performanțele bazelor de date prin urmărirea log-urilor de sistem și activității pe servere și efectuază operațiuni de optimizare a performanței;
 • Planifică și implementează planuri de continuitate și protecție la dezastre împreună cu administratorul de sistem;
 • Consultă zilnic lista cu bug-uri identificate și asociate lui de către ceilalți membri din echipă și repară bug-urile respective în funcție de gravitatate și de priorități;
 • Colaborează cu echipa la realizarea unor task-uri comune sau contribuie cu idei la realizarea task-urilor lor;
 • Propune spre elaborare șefului de birou căruia îi este subordonat, propuneri de Note de Constatare în vederea reparațiilor laptopurilor, calculatoarelor, videoproiectoarelor și a altor terminale IT din rețeaua UVTnet;
 • Ține evidența activităților zilnice și întocmește raportul zilnic/săptămânal de activitate trimițându-l spre centralizare către șeful de birou din cadrul serviciului;
 • Asigură o gestionare corespunzătoare a bazei materiale din dotare;
 • Urmărește exemple de bună practică în ceea ce privește domeniul său de activitate și propune potențiale căi de dezvoltare.
 • Respectă deadlineurile și angajamentele pe care și le ia.
 • Are obligaţia să cunoască şi să aplice legislaţia care reglementează activitatea sa;
 • Se obligă să respecte secretul de serviciu;
 • Asigură confidenţialitatea datelor personale pe care le prelucrează pe toată durata contractului individual de muncă și după încetarea acestuia, pe termen nelimitat, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679, a altor dispoziții de drept al Uniunii Europene sau de drept intern, aplicabile.
 • Constituie obligație de serviciu și sarcinile date de șeful ierarhic superior, legate de specificul postului cu respectarea repartizării echitabile a sarcinilor între posturi;
 • Se obligă să respecte prevederile Cartei, Regulamentelor şi celorlalte reglementări interne în vigoare în Universitatea de Vest din Timişoara.
 • constituie obligație de serviciu verificarea zilnică (cu excepţia concediului legal) a corespondenţei electronice sosite pe adresa instituţională de e-mail;

UVT utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru.

Te informam ca ne-am actualizat politicile pentru a integra in acestea si in activitatea curenta a UVT cele mai recente modificari propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrareadatelor cu caracter personal si pentru a citi si intelee continutul Politicii Cookie.

Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.

Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmand instructiunile din Politica de Cookie.