EȘTI AICI:
Anunț privind ocuparea postului de administrator financiar

Anunț privind ocuparea postului de administrator financiar

Data concursului: 21 februarie, 2023
Ora concursului: 10:00
Locația concursului: Sediul central al U.V.T., Timişoara, Bd. Vasile Pârvan, nr. 4.
 1. Comisia de concurs:
 • Vlad Petcu – Președinte
 •  Morar Gabriel– Membru
 • Parjol Cristian– Membru
 • Dicso Vanessa, Departamentul Resurse Umane- Secretar.

Comisia de contestaţie:

 • Georgescu Laurentiu – președinte
 •  Schwarz Valentin – membru
 • Ciciou Anca – membru
 • Dicso Vanessa – secretar comisie.
 1. Membru supleant comisie concurs:
 • Adrian Stoican
 • Coicea Liviu
 1. Membru supleant secretar comisie de concurs:
 • David Diana, Departamentul Resurse Umane.
Detalii suplimentare

După afișarea rezultatelor finale obținute, după caz, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului final.

Comunicarea rezultatele comisiei de soluționare a contestațiilor, se afișează în maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

 

Informaţii suplimentare se obţin la Departamentul Resurse Umane, cam. 151, tel. 0256/592159.

 

Departament Resurse Umane

Diana David

Probele de concurs:

Concursul pentru ocuparea postului vacant constă în 4 etape succesive, după cum urmează:

 1. selecția dosarelor de înscriere;
 2. proba scrisă– ora 10:00;
 3. proba practică;
 4. interviu.

Fiecare probă este eliminatorie.

Bibliografia concursului:

 • Carta Universității de Vest din Timișoara
 • Legea educației naționale nr. 1 din 5 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare;
 • Codul de etică și deontologie universitară a UVT;
 • Proba practica conform postului.

Dosarele de concurs se vor depune  până în data de 13.02.2023, ora 15:00, la Registratura UVT (cu mențiunea “În atenția Departamentului Resurse Umane, dosar candidatura post Denumirea postului”), sediul central al UVT sau la adresele de e-mail vanessa.dicso@e-uvt.roresurseumane@e-uvt.ro şi vor conţine obligatoriu următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare (Anexa 1);
 2. copia certificatului de naştere, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 4. copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 5. cazierul judiciar eliberat cu cel mult 6 luni anterior datei derulării concursului (original);
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (original);
 7. curriculum vitae;
 8. declarație privind autenticitatea documentelor (Anexa 2).

Informaţii privind postul de administrator financiar, din cadrul Departamentului/Serviciului Administrativ:

 • Postul de administrator financiar  este subordonat șefului serviciu.
 • Durata şi condiţiile muncii: postul este pe perioadă determinată, cu posibilitate de prelungire, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână în condiţii normale de lucru;
 • Salariul minim brut a postului este de 3921 lei.
 • Indemnizatia de hrană este de 347 lei.
 • Perioada de probă este de 30 zile conform legii;
 • Concediul de odihnă şi durata acestuia: se acordă anual în conformitate cu prevederile Codului Muncii-republicat, şi a legilor speciale (dacă este cazul).

Condiții generale:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiții specifice:

 • Studii superioare în domeniul economic;
 • Vechimea specifică postului (Experiență într-un post similar): fără experiență;
 • Cunoştinţe calculator: Microsoft Office;
 • Alte cerințe specifice:
  - capacitate de analiză și sinteză, adaptare dinamică la sarcinile de serviciu, rezistență la stres;
  - spirit de inițiativă;
  - persoană responsabilă și organizată;
  - abilități de comunicare;
  - abilități de lucru în echipă.
 • Crearea referatelor de necesitate în SAP;
 • Realizarea inventarului în aplicaţia informatică SAP;
 • Realizarea propunerilor de casare în SAP;
 •  Realizarea cosumurilor pentru materiale;
 • Crearea comezilor necesare eliberării facturii pentru cei care se cazează în regim hotelier;
 • Întocmește planul anual de achiziție (materiale consumabile, obiecte de inventar și mijloacelor fixe ) și servicii;
 • Întocmește propunerile și referatele de necesitate;
 • Repartizarea materialelor pe obiective;
 • Solicitarea pentru a crea noi materiale în sistem și depunerea la Serviciul Achiziții;
 • Întocmește cerei suplimentare ( transfer ) buget;
 • Lunar întocmește pontajele și distribuie fluturașii de salarii pe obiective;
 • Lunar distribuie tichetele de masă și întocmește decontul pentru serviciul de contabilitate;
 • Participă lunar la inventarierea gestiunilor din cadrul UVT;
 • Se obligă să respecte secretul de serviciu;
 • Constituie obligaţii de serviciu şi alte sarcini date de superiorul ierarhic legate de specificul activităţii, cu respectarea repartizării echitabile a sarcinilor între posturi;
 • Asigură confidenţialitatea datelor personale pe care le prelucrează pe toată durata contractului individual de muncă și după încetarea acestuia, pe termen nelimitat, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679, a altor dispoziții de drept al Uniunii Europene sau de drept intern, aplicabile;
 • Se obligă să respecte prevederile Regulamentului intern.
 • Actualizarea atribuțiilor se va face în funcţie de modificările organizatorice legislative care apar;
 • Se obligă să respecte prevederile Regulamentelor şi celorlalte reglementări în vigoare din cadrul UVT.

UVT utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru.

Te informam ca ne-am actualizat politicile pentru a integra in acestea si in activitatea curenta a UVT cele mai recente modificari propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrareadatelor cu caracter personal si pentru a citi si intelee continutul Politicii Cookie.

Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.

Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmand instructiunile din Politica de Cookie.