EȘTI AICI:
Anunţ privind ocuparea a trei posturi de agent control acces

Anunţ privind ocuparea a trei posturi de agent control acces

Data concursului: 28 iulie, 2022
Ora concursului: 10:00
Locația concursului: Sediul central al U.V.T., Timişoara, Bd. Vasile Pârvan, nr. 4, sala 704E
 1. Comisia de concurs:
 • Morar Gabriel – Președinte;
 • Chirțan Cristian – Membru;
 • Dicso Vanessa – Membru;
 • Boldor Beatrice – Secretar.
 1. Comisia de contestaţie:
 • Vlad Petcu– Președinte;
 • Cristian Parjol – Membru;
 • Anca Ciciou– Membru;
 • Boldor Beatrice – Secretar.
 1. Membru supleant comisie concurs:
 • Coicea Liviu
 • Mihoc Iuliana.
 1. Membru supleant secretar comisie de concurs:
 • Dicso Vanessa.
Detalii suplimentare

După afișarea rezultatelor finale obținute, după caz, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului final.

Comunicarea rezultatele comisiei de soluționare a contestațiilor, se afișează în maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

 

Informaţii suplimentare se obţin la Departamentul Resurse Umane, cam. 151, tel. 0256/592159.

 

Departament Resurse Umane

Boldor Beatrice

Probele de concurs:

Concursul pentru ocuparea postului vacant constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

 1. selecția dosarelor de înscriere;
 2. proba practica– ora 10:00;
 3. interviu – ora 13:00.

Fiecare probă este eliminatorie.

 

Bibliografia concursului:

 • Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată;
 • HG 301/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.
 • Carta U.V.T

Dosarele de concurs se vor depune până în data de 20.07.2022, ora 15:00 la Registratura UVT (cu mențiunea “În atenția Departamentului Resurse Umane, dosar candidatura post Denumirea postului”), sediul central al UVT sau la adresele de e-mail vanessa.dicso@e-uvt.ro, resurseumane@e-uvt.ro şi vor conţine obligatoriu următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare (Anexa 1);
 2. copia certificatului de naştere, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 4. copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 5. cazierul judiciar eliberat cu cel mult 6 luni anterior datei derulării concursului (original);
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (original);
 7. curriculum vitae;
 8. atestat de pază;
 9. declarație privind autenticitatea documentelor (Anexa 2).

-    Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şj calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Actele prevăzute la pct. IV lit. 2), 3), 4), vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea, de către o persoană desemnată din cadrul Departamentului Resurse Umane, anterior sau în ziua stabilită pentru concurs.

Informaţii privind postul de agent de control acces, în cadrul Serviciului Administrativ:

 • Postul de agent control acces este subordonat șefului Serviciului de Pază;
 • Durata şi condiţiile muncii: postul este pe perioadă determinate – 1 an, cu posibilitate de prelungire, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână în condiţii normale de lucru;
 • Salariul minim brut  a postului este de 2550 lei.
 • Indemnizația de hrană: 347 lei.
 • Perioada de probă este de 30 zile conform legii;
 • Concediul de odihnă şi durata acestuia: se acordă anual în conformitate cu prevederile Codului Muncii-republicat, şi a legilor speciale (dacă este cazul).

Condiții generale:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice:

 • Studii medii;
 • Vechimea specifică postului (Experiența minimă în ani corelată cu încadrarea salarială): fără experiență;
 • Calificări : Atestat pază.
 • Alte cerințe specifice:
  • capacitate de analiză și sinteză, adaptare dinamică la sarcinile de serviciu, rezistență la stres;
  • spirit de inițiativă;
  • persoană responsabilă și organizată;
  • abilități de comunicare;
  • abilități de lucru în echipă.
 • Îi revine obligaţia să realizeze volumul de lucrări la nivel de 170 ore în medie/lună, respectiv în ture de 12 cu 24 ore.
 • Să cunoască locurile şi punctele vulnerabile din perimetrul postului pentru prevenirea şi contracararea oricăror acte sau fapte de natură să aducă prejudicii;
 • Să păzească cu responsabilitate obiectivul, bunurile şi valorile primite în pază şi să asigure integritatea acestora, neprecupeţind nici un efort pentru apărarea lui;
 • Să nu permită accesul în spaţiu a persoanelor aflate în stare de ebrietate;
 • Să oprească şi să legitimeze persoanele despre care există indicii că au săvârşit infracţiuni sau alte fapte ilicite, a celor care încalcă norme interne stabilite de conducerea instituţiei;
 • Să înștiinţeze de îndată conducerea instituţiei despre producerea oricărui eveniment în timpul executării serviciului, măsurile luate (consemnarea în registrul de evenimente);
 • Să păstreze secretele de serviciu ale instituţiei, să nu furnizeze nici un fel de date în legatură cu salariații obiectivului sau activitatea specifică derulată de instituţie, unor persoane din afară, fiind valabil şi după încetarea activităţii de securitate;
 • Să poarte uniforma şi însemnele distinctive regulamentar şi numai în timpul serviciului;
 • Să nu se prezinte la serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice şi, de asemenea să nu consume băuturi  alcoolice în timpul serviciului şi nici înaintea începerii acestuia;
 • Să execute în raport cu specificul obiectivului orice sarcini care i-au fost încredinţate conform prevederilor consemnului particular al postului în care îşi execută serviciul;
 • Să nu permită folosirea aparatelor de filmat sau fotografiat în interiorul instituţiei decât cu aprobarea conducerii ;
 • Să cunoască modul de funcţionare al aparaturii tehnice de pază şi a mijloacelor de legătură precum şi modul în care trebuie să intervină în anumite situații;
 • La controalele efectuate de organele în drept să raporteze despre constatările acestora conducerii institutiei;
 • Să cunoască și să respecte Reglementările interne privind evenimentele deosebite şi celelalte Norme interne ale instituţiei;
 • Să respecte cu stricteţe prevederile Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor și valorilor, referitor la obligațiile personalului de pază;
 • Să sesizeze Poliţia, la tel. 112 în legătură cu orice faptă de natură a prejudicia patrimoniul instituției şi să îşi dea concursul pentru îndeplinirea misiunilor ce revin Poliţiei pentru eventualele fapte săvârșite pe raza de competenţă stabilite prin fişa postului de securitate.
 • Execută alte sarcini stabilite de seful ierarhic superior;
 • Răspunde de păstrarea și utilizarea aparaturii date în folosință la locul de muncă, conform normelor tehnice;
 • Respectă Regulamentul Intern al U.V.T. și al Departamentului;
 • Se obligă să respecte secretul de serviciu;
 • Constituie obligație de serviciu și sarcinile date de șeful ierarhic superior, legate de specificul postului cu respectarea repartizării echitabile a sarcinilor între posturi;
 • Se obligă să respecte prevederile Cartei, Regulamentelor şi celorlalte reglementări în vigoare.

UVT utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru.

Te informam ca ne-am actualizat politicile pentru a integra in acestea si in activitatea curenta a UVT cele mai recente modificari propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrareadatelor cu caracter personal si pentru a citi si intelee continutul Politicii Cookie.

Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.

Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmand instructiunile din Politica de Cookie.