EȘTI AICI:
Anunţ privind ocuparea a două posturi de referent managementul calității, studii superioare, în cadrul Proiectului CNFIS-FDI-202100460 / UVT – Teaching & Learning Brand – Reflective & Collaborative Learning into action

Anunţ privind ocuparea a două posturi de referent managementul calității, studii superioare, în cadrul Proiectului CNFIS-FDI-202100460 / UVT – Teaching & Learning Brand – Reflective & Collaborative Learning into action

Data concursului: 24 iunie, 2021
Ora concursului: 09:00
Locația concursului: Universitatea de Vest din Timișoara, Bulevardul Vasile Pârvan nr. 4, sala 601
 1. Comisia de concurs:
 • Drd. Vlad D. CHERECHEȘ – președinte comisie;
 • Bianca CERNUȘCĂ – membru comisie;
 • Elena CIULPAN – membru comisie;
 • Vanessa DICSO – Secretar.
 1. Comisia de contestaţie:
 • Conf.univ. dr. Marian D. ILIE – președinte comisie;
 • Conf.univ. dr. Mădălin BUNOIU – membru comisie;
 • Anca MUNTEAN – membru comisie;
 • Vanessa DICSO – Secretar.
 1. Membru supleant comisie concurs:
 • Lect.univ. dr. Daniel LUCHEȘ.
 1. Membru supleant secretar comisie de concurs:
 • Livia BOTINEȘTEAN, Departamentul Resurse Umane.
Detalii suplimentare

După afișarea rezultatelor finale obținute, după caz, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului final.

Comunicarea rezultatele comisiei de soluționare a contestațiilor, se afișează în maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

 

Informaţii suplimentare se obţin la Departamentul Resurse Umane, tel. 0256/592159.

 

Departament Resurse Umane

Dicso Vanessa

Probele de concurs:

Concursul pentru ocuparea postului vacant constă în 4 etape succesive, după cum urmează:

 1. selecția dosarelor de înscriere;
 2. proba scrisă – ora 09:00;
 3. proba practică– ora 12:00;
 4. interviu – ora 14:00.

Fiecare probă este eliminatorie.

 

Bibliografia concursului:

 • Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare
 • Metodologia de evaluare externă, standardele, standardele de referință și lista indicatorilor de performanță a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), aprobată prin Hotărârea Guvernului României nr. 915 din 14 decembrie 2017
 • Standardele și Liniile Directoare Europene în domeniul Asigurării Calității adoptate la Conferința Ministerială de la Erevan din mai 2015 (The Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area - ESG 2015)
 • Ghidul de evaluare externă periodică a domeniilor de studii universitare de masterat, aprobat prin decizia Consiliului ARACIS
 • Codul drepturilor și obligațiilor studentului, aprobat prin OMECTS nr. 3666 din 30 martie 2012
 • Codul drepturilor și obligațiilor studentului și Regulamentul privind activitatea profesională a studenților de la ciclurile de studii universitare de licență și de masterat din Universitatea de Vest din Timișoara, aprobat prin Hotărârea Senatului UVT nr. 20 din 24.09.2020
 • Ordinul nr. 3475/2017 pentru aprobarea Metodologiei de înscriere și înregistrare a calificărilor din învățământul superior în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS), cu modificările și completările ulterioare
 • Ordinul Ministrului interimar al Educației Naționale nr. 5146 din 12 septembrie 2019 privind aprobarea aplicării generalizate a Sistemului European de Credite Transferabile (aprobarea Ghidului utilizatorului sistemului european de transfer și acumulare a creditelor ECTS/SECT)
 • Cadrul Național al Calificărilor (CNC) - Hotărârea Guvernului României nr. 918 din 20 noiembrie 2013, cu modificările și completările ulterioare
 • Cadru European al Calificărilor pentru învățarea pe tot parcursul vieții adoptat prin Recomandarea Consiliului Uniunii Europene din 22 mai 2017 privind Cadrul european al calificărilor pentru învățarea pe tot parcursul vieții și de abrogare a Recomandării Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind stabilirea Cadrului european al calificărilor pentru învățarea de-a lungul vieții
 • Carta Universității de Vest din Timișoara
 • Codul de etică și deontologie profesională al Universității de Vest din Timișoara
 • Metodologia UVT privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere pentru programele de studii universitare de la ciclul de studii de licență – anul universitar 2021-2022
 • Metodologia UVT privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere pentru programele de studii universitare de la ciclul de studii de masterat – anul universitar 2021-2022
 • Website-ul https://admitere.uvt.ro/ .

Dosarele de concurs se vor depune până în data de 15.06.2021, ora 15:00 la Registratura UVT (cu mențiunea “În atenția Departamentului Resurse Umane, dosar candidatura post ”Denumirea postului”), sediul central al UVT sau la adresele de e-mail vanessa.dicso@e-uvt.ro, resurseumane@e-uvt.ro şi vor conţine obligatoriu următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare (Anexa 1);
 2. copia certificatului de naştere, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 4. copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 5. cazierul judiciar eliberat cu cel mult 6 luni anterior datei derulării concursului (original);
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (original);
 7. curriculum vitae;
 8. declarație privind autenticitatea documentelor (Anexa 2).

-    Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şj calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Actele prevăzute la pct. IV lit. 2), 3), 4), vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea, de către o persoană desemnată din cadrul Departamentului Resurse Umane anterior sau în ziua stabilită pentru concurs.

Informaţii privind postul de referent managementul calității, în cadrul Proiectului CNFIS-FDI-202100460 / UVT - Teaching & Learning Brand – Reflective & Collaborative Learning into action:

 • Postul de referent managementul calității este subordonat Directorului de proiect;
 • Durata şi condiţiile muncii: postul este pe perioadă determinate – 4 luni, respectiv 6 luni, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână în condiţii normale de lucru;
 • Salariul brut de încadrare a postului: minimum 2350 RON – maximum 5074 RON, în funcție de vechimea în muncă și specialitate.
 • Perioada de probă este de 15 zile conform legii.

Condiții generale:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiții specifice:

 • Studii: studii superioare; studii în domeniul managementului calității constituie un avantaj.
 • Competențe și abilități:
  • nivel bun de cunoaștere și înțelegere a limbii engleze (minimum B2, recomandat C1);
  • cunoștințe utilizare PC;
  • cunoștințe utilizare navigatoare (browsere) internet;
  • cunoștințe avansate de utilizare a programelor din pachetul Microsoft Office sau echivalent (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point);
  • cunoștințe de utilizare Adobe Reader;
  • cunoștințe de utilizare GMail, Google Drive & instrumentele subsecvente;
  • cunoaștere foarte bună a gramaticii și ortografiei limbii române;
  • abilități de comunicare;
  • abilități de lucru în echipă.
 • Experiența: experiența anterioară în domeniul managementului calității sau în organizații
 • comunicarea cu grup țintă studenți de-a lungul implementării studiului aferent procesului de evaluare inițială, precum și premergător acestuia;
 • suport administrativ și logistic în contextul dezvoltărilor curriculare presupuse de A4a și A4b;
 • întocmește documentația pentru înregistrarea calificărilor programelor de studii ale UVT în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior, urmărește actualizările specifice în domeniu și se preocupă de furnizarea acestora către beneficiari;
 • culege și prelucrează date referitoare la situația studenților din Universitatea de Vest din Timișoara;
 • verifică rapoartele de evaluare internă elaborate de facultăți în vederea evaluărilor externe ale ARACIS;
 • monitorizează implementarea de către structurile UVT a recomandărilor rezultate în urma proceselor de evaluare internă sau externă a calității;
 • centralizează informațiile primite ca urmare a aplicării chestionarelor aferente evaluării cadrelor didactice de către studenți și elaborează documente de sinteză;
 • prelucrează și procesează chestionarele aferente evaluării cadrelor didactice de către studenți;
 • participă la elaborarea și implementarea diverselor chestionare de măsurare a satisfacției studenților sau angajaților UVT sau de colectare de feedback din partea acestora, centralizează și prelucrează informațiile rezultate în urma unor astfel de demersuri și elaborează rapoarte, analize și documente de sinteză;
 • monitorizează săptămânal activitatea organismelor internaționale cu atribuții în domeniul învățământului universitar (Comisia Europeană, EUA, ENQA, EQAR, ESU etc.);
 • promovarea ofertei educaționale UVT și oferirea de informații în acest sens candidaților la studii universitare;
 • organizarea de activități de sprijin pentru studenți în cadrul Săptămânii de inițiere la UVT;
 • sprijinirea procesului de integrare a studenților în mediul universitar;
 • asigură confidenţialitatea datelor personale pe care le prelucrează pe toată durata contractului individual de muncă şi după încetarea acestuia, pe termen nelimitat, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679, a altor dispoziții de drept al Uniunii Europene sau de drept intern, aplicabile;
 • constituie obligație de serviciu și sarcinile date de șeful ierarhic superior, legate de specificul postului cu respectarea repartizării echitabile a sarcinilor între posturi;
 • se obligă să respecte prevederile Cartei, Regulamentelor şi celorlalte reglementări interne în vigoare în Universitatea de Vest din Timişoara.

UVT utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru.

Te informam ca ne-am actualizat politicile pentru a integra in acestea si in activitatea curenta a UVT cele mai recente modificari propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrareadatelor cu caracter personal si pentru a citi si intelee continutul Politicii Cookie.

Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.

Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmand instructiunile din Politica de Cookie.