EȘTI AICI:
Anunţ privind ocuparea a două posturi de îngrijitor

Anunţ privind ocuparea a două posturi de îngrijitor

Data concursului: 22 noiembrie, 2021
Ora concursului: 10:00
Locația concursului: Sediul central al U.V.T., Timişoara, Bd. Vasile Pârvan, nr. 4, sala 103
 1. Comisia de concurs:
 • Petcu Vlad – Președinte
 • Morar Gabriel – Membru
 • Jung Iuliana – Membru
 • Boldor Beatrice– Secretar.
 1. Comisia de contestaţie:
 • Gerorgescu Laurențiu – Președinte
 • Schwarz Valentin – Membru
 • Muntean Anca – Membru
 • Boldor Beatrice – Secretar.
 1. Membru supleant comisie concurs:
 • Parjol Cristian;
 • Mihoc Iuliana.
 1. Membru supleant secretar comisie de concurs:
 • Dicso Vanessa, Departamentul Resurse Umane- Secretar.
Detalii suplimentare

După afișarea rezultatelor finale obținute, după caz, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului final.

Comunicarea rezultatele comisiei de soluționare a contestațiilor, se afișează în maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

 

Informaţii suplimentare se obţin la Departamentul Resurse Umane, tel. 0256/592159.

 

Departament Resurse Umane

Boldor Beatrice

Probele de concurs:

Concursul pentru ocuparea postului vacant constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

 1. selecția dosarelor de înscriere;
 2. proba practică– ora 10:00;
 3. interviu – ora 11:00.

Fiecare probă este eliminatorie.

 

Bibliografia concursului:

 • Legea nr. 319/2006 privind sănătatea şi securitatea în muncă;
 • Manualul Normelor de Siguranţă în Activitatea de Curăţenie.
 • Proba practică prin care se vor folosi echipamentele din dotarea UVT specifice
  postului;

Dosarele de concurs se vor depune până în data de 02.12.2021, ora 15:00 la Registratura UVT (cu mențiunea “În atenția Departamentului Resurse Umane, dosar candidatura post Denumirea postului”), sediul central al UVT sau la adresele de e-mail vanessa.dicso@e-uvt.ro, resurseumane@e-uvt.ro şi vor conţine obligatoriu următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare (Anexa 1);
 2. copia certificatului de naştere, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 4. copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 5. cazierul judiciar eliberat cu cel mult 6 luni anterior datei derulării concursului (original);
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (original);
 7. curriculum vitae;
 8. declarație privind autenticitatea documentelor (Anexa 2).

-    Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şj calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Actele prevăzute la pct. IV lit. 2), 3), 4), vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea, de către o persoană desemnată din cadrul Departamentului Resurse Umane în ziua stabilită pentru concurs.

Informaţii privind postul de îngrijitor, în cadrul Serviciului Administrativ:

 • Postul de îngrijitor este subordonat șefului Serviciului Administrativ;
 • Durata şi condiţiile muncii: postul este pe perioadă determinată, cu posibilitate de prelungire, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână în condiţii normale de lucru;
 • Salariul minim brut de încadrare a postului este de 2426, în funcție de vechimea în muncă și specialitate.
 • Perioada de probă este de 30 zile conform legii;
 • Concediul de odihnă şi durata acestuia: se acordă anual în conformitate cu prevederile Codului Muncii-republicat, şi a legilor speciale (dacă este cazul).

Condiții generale:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice:

 • Studii generale;
 • Vechimea specifică postului: fără experiență;
 • Alte cerințe specifice:
  • capacitate de analiză și sinteză, adaptare dinamică la sarcinile de serviciu, rezistență la stres;
  • spirit de inițiativă;
  • persoană responsabilă și organizată;
  • abilități de comunicare;
  • abilități de lucru în echipă.

 

 • se ocupă de curăţenia şi întreţinerea prin măturat, spălat suprafaţa de joc, vestiare, grupuri sanitare coridoare, întreţinut parchet, şters praf, spălat geamuri, uşi, curăţat covoare, curăţat grupuri sanitare, mutări de mobilier, amenajat birouri;
 • curăţenia efectuată în mod sectorizat, cu posibilitatea de rotire a sectoarelor de lucru dacă este necesar;
 • răspunde de curăţenia sectorului în care îşi desfăşoară activitatea;
 • răspunde şi la alte chemări ori de câte ori este nevoie;
 • îndeplineşte orice alte munci în legătură cu activitatea de întreţinere şi gospodărire atât în interiorul cât şi în exteriorul clădirii;
 • este direct răspunzătoare de păstrarea bunurilor materiale sau de altă natură pe care le are în primire;
 • mătură zilnic holurile imobilului şi în faţa obiectivului;
 • şterge praful şi pânzele de păianjen din interiorul imobilului ori de câte ori este nevoie;
 • asigură curăţenia din zona spaţiului verde aferentă imobilului (să strângă hârtiile, crengile, frunzele, etc.);
 • participă împreună cu reprezentanţii firmei de salubrizare la descărcarea gunoiului menajer.
 • constituie obligație de serviciu și sarcinile date de șeful ierarhic superior, legate de specificul postului cu respectarea repartizării echitabile a sarcinilor între posturi;
 • asigură confidenţialitatea datelor personale pe care le prelucrează pe toată durata contractului individual de muncă și după încetarea acestuia, pe termen nelimitat, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679, a altor dispoziții de drept al Uniunii Europene sau de drept intern, aplicabile;
 • se obligă să respecte prevederile Cartei, Regulamentelor şi celorlalte reglementări în vigoare.

UVT utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru.

Te informam ca ne-am actualizat politicile pentru a integra in acestea si in activitatea curenta a UVT cele mai recente modificari propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrareadatelor cu caracter personal si pentru a citi si intelee continutul Politicii Cookie.

Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.

Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmand instructiunile din Politica de Cookie.