EȘTI AICI:
Anunţ privind ocuparea a doua posturi de inginer

Anunţ privind ocuparea a doua posturi de inginer

Data concursului: 30 martie, 2022
Ora concursului: 10:00
Locația concursului: Sediul central al U.V.T., Timişoara, Bd. Vasile Pârvan, nr. 4, sala 050A
 1. Comisia de concurs:
 • Laurențiu Nicolae Georgescu – Președinte
 • Mircea Mihai Rob – Membru
 • Victor Carbunaru – Membru
 • Beatrice Boldor, Departamentul Resurse Umane- Secretar.
 1. Comisia de contestaţie:
 • Petcu Sergiu Vlad – președinte
 • Brihan Monica – membru
 • Ciciou Anca – membru
 • Dicso Vanessa – secretar comisie.
 1. Membri supleanți:
 • Florea Simona Cornelia.
 1. Membru supleant secretar comisie:
 • Vanessa Dicso, Departament Resurse Umane.
Detalii suplimentare

După afișarea rezultatelor finale obținute, după caz, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului final.

Comunicarea rezultatele comisiei de soluționare a contestațiilor, se afișează în maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

 

Informaţii suplimentare se obţin la Departamentul Resurse Umane, tel. 0256/592159.

 

Departament Resurse Umane

Beatrice Boldor

Probele de concurs:

Concursul pentru ocuparea postului vacant constă în 4 etape succesive, după cum urmează:

 1. selecția dosarelor de înscriere;
 2. proba scrisă din bibliografie-2 subiecte – ora 10:00;
 3. proba prcatică – ora 13:00;
 4. interviu – ora 15:00.

Fiecare probă este eliminatorie.

Bibliografia concursului:

 • Carta Universitatii de Vest din Timișoara
 • Legea educației naționale nr. 1 din 5 ianuarie 2011, cu modificările și completarile ulterioare
 • Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile și completările ulterioare
 • HG nr. 343/2017 pentru modificarea HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii și instalaţii aferente acestora
 • Legea nr. 50 din 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • Ordinul nr. 839 din 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărâre nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice cu modificarile și completările ulterioare
 • Ordonanța Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată cu modificarile și completările ulterioare
 • Hotărârea nr. 750 din 11 octombrie 2017 pentru modificarea anexei nr. 5 - Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii - la Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii

Dosarele de concurs se vor depune până în data de 22.03.2022, ora 15:00 la Registratura UVT (cu mențiunea “În atenția Departamentului Resurse Umane, dosar candidatura post ”Denumirea postului”), sediul central al UVT sau la adresele de e-mail vanessa.dicso@e-uvt.ro, resurseumane@e-uvt.ro şi vor conţine obligatoriu următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare (Anexa 1);
 2. copia certificatului de naştere, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 4. copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 5. cazierul judiciar eliberat cu cel mult 6 luni anterior datei derulării concursului (original);
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (original);
 7. curriculum vitae;
 8. declarație privind autenticitatea documentelor (Anexa 2).

-    Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şj calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Actele prevăzute la pct. IV lit. 2), 3), 4), vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea, de către o persoană desemnată din cadrul Departamentului Resurse Umane anterior sau în ziua stabilită pentru concurs.

Informaţii privind postul de inginer, în cadrul Departament Evidență Patrimoniu, Achiziții și Monitorizare Investiții:

 • Postul de inginer este subordonat sefului STEP
 • Durata şi condiţiile muncii: postul este pe perioadă determinată, cu posibilitate de prelungire, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână în condiţii normale de lucru;
 • Salariul minim brut de încadrare a postului este de 3371, în funcție de vechimea în muncă și specialitate.
 • Perioada de probă este de 30 zile conform legii;
 • Concediul de odihnă şi durata acestuia: se acordă anual în conformitate cu prevederile Codului Muncii-republicat, şi a legilor speciale (dacă este cazul).

Condiții generale:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 Condiții specifice:

 • Studii superioare de licență și/sau master în domeniul relevant postului de inginer cu specializarea construcții civile ( C.C.I) și/sau instalații;
 • Experiența într-un post/domeniu similar constituie un avantaj;
 • Vechimea specifică postului (Experiența minimă în ani corelată cu încadrarea salarială): Fără experiență ;
 • Cunoştinţe de nivel mediu privind utilizarea calculatorului: MsOffice – Excel, Word, PowerPoint, Acces ;

Alte cerințe specifice :

 • capacitate de analiză și sinteză, adaptare dinamică la sarcinile de serviciu, rezistență la stres ;
 • spirit de inițiativă ;
 • persoană responsabilă și organizată ;
 • abilități de comunicare ;
 • abilități de lucru în echipă.

 

 • să proceseze documentele primite referitoare la declanșarea activităților specifice evidenței patrimoniului și tehnice desprinse din activitatea curentă a U.V.T., în conformitate cu documentele de susținere, elaborate în fiecare perioadă și furnizate de persoanele cu responsabilități și/sau departamentele funcționale sau depistate;
 • să organizeze și să concducă evidența referitoare la patrimoniul universității și să opereze în mod corespunzător platformele informatice agreate;
 • să ințieze și să urmărească realizarea demersurilor pentru clarificarea situațiilor juridice a imobilelor din evidența/folosința/administrarea/proprietatea universității;
 • să elaboreze și să transmită toate situațiile statistice și raportările cu privire la patrimoniul universității;
 • să urmărească transmiterea situațiilor/raportărilor privind patrimoniul către minister sau alte organe centrale sau locale abilitate;
 • să facă propuneri conducerii departamentului și a universității pentru soluționarea situațiilor patrimoniale existente sau apărute în legătură cu universitatea;
 • să propună măsuri de îmbunătățire a sistemului de gestiune a patrimoniului UVT, de automatizare și modernizare a acestuia;
 • să întocmească documentațiile necesare, după caz, prinvid patrimoniul universității în vederea realizării acțiunilor propuse;
 • se obligă să răspundă pentru documentele generate, acțiunile întreprinse, soluțiile date, conținutul raportărilor privind patrimoniul universității;
 • să verifice încadrarea pe coduri CPV și/sau în listele de investiții aprobate, a solicitărilor primite privind achizițiile de produse, lucrări, servicii corespunzător documentelor de susținere elaborate în fiecare perioadă și furnizate de persoanele cu responsabilități și/sau departamentele funcționale și/sau colaboratori;
 • să întocmească caiete de sarcini ca documente obligatorii în cadrul procedurii/modalității de achiziție publică;
 • să întocmească și să proceseze documentația prevăzută în legislaţia specifică, ce se întocmește în derularea unor contracte de lucrări și/sau servicii;
 • să formuleze cerințe specifice în vederea incheierii contractelor privind achiziția de lucrări, servicii, produse;
 • să redacteze și să emită ordinul de începere a lucrărilor conform prevederilor legale;
 • să urmărească lucrările pe perioada execuției acestora, conform contractelor încheiate;
 • să urmărească execuția serviciilor conform contractelor încheiate;
 • să propună modificările contractuale ori de câte ori acestea se impun, urmare a modificărilor de soluții tehnice și tehnologice, certificate de diriginții de șantier și acceptate în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • să propună membrii componenți pentru comisiile de evaluare și/sau de recepție corespunzător legislației;
 • să participe în calitate de membru în comisiile de evaluare în cadrul procedurilor de achiziții publice și/sau de recepție corespunzător necesităților;
 • să participe la realizarea studiului pieții pentru lucrările, serviciile și produsele ce fac obiectul achizițiilor;
 • să analizeze ofertele primite pentru lucrări și servicii şi să formuleze concluzia cu privire la ofertele analizate pentru lucrările, serviciile sau produsele ce fac obiectul achizițiilor U.V.T.;
 • să urmărească derularea contractelor privind lucrările și serviciile repartizate și/sau procesate;
 • să genereze și să opereze în sistemul informatic SAP toate operațiile aferente evidenței patrimoniului și soluționarea problematicii tehnice privind lucrările, serviciile, produsele ce urmează să fie achiziționate sau sunt achiziționate în conformitate cu competențele dobândite, legislația specifică de reglementare, distribuția sarcinilor de către șefii ierarhici şi drepturilor de aprobare conferite;
 • să arhiveze și să predea documentele procesate la arhiva U.V.T. în conformitate cu normele de reglementare;
 • să asigure arhivarea electronică a documentelor procesate și predate în original la arhiva S.T.E..P/D.E.P.A.M.I./U.V.T.;
 • să respecte R.O.F., normele P.S.I., S.S.M.;
 • să respecte programul de lucru stabilit în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • să respecte secretul de serviciu;
 • să utilizeze conform instrucțiunilor aparatura din dotarea locului de muncă;
 • să studieze legislația de reglementare în conformitate cu sarcinile de serviciu repartizate;
 • să participe la programele de perfecționare profesională organizate de către angajator;
 • să participe în cadrul departamentului, individual sau alături de alți colegi, la rezolvarea sarcinilor de serviciu repartizate de către directorul D.E.P.A.M.I.;
 • să colaboreze cu persoanele desemnate din cadrul departamentelor funcționale/structuri subordonate acestora sau structuri independente pentru procesarea în cadrul activităților specifice achizițiilor de lucrări, servicii și produse;
 • să păstreze legătura instituțională permanentă cu factorii de decizie din cadrul S.T.E.P., D.E.P.A.M.I. și/sau U.V.T.;
 • să participe la elaborarea și propunerea spre aprobare a planului anual de achiziții corespunzător necesităților constatate și/sau propunerilor primite de la toate structurile universității;
 • să participe la elaborarea procedurilor privind patrimoniul și soluționarea problematicii tehnice în U.V.T.;
 • să asigure întocmirea tuturor documentelor aferente corespondenței repartizate în cadrul S.T.E.P. și/sau D.E.P.A.M.I.;
 • să asigure informarea structurilor superioare despre soluțiile privind procedurile propuse corespunzător solicitărilor formulate și/sau rezultate din legislația specifică;
 • să asigure păstrarea și gestionarea documentelor referitoare la activitățile derulate conform aprobărilor conducerii universității;
 • să elaboreze propuneri privind activitatea de pregătire profesională continuă;
 • să cunoască legislația de reglementare privind activitatea departamentului;
 • să elaboreze/promoveze teme de proiectare;
 • să verifice proiectele tehnice şi să formuleze observaţii şi propuneri;
 • să proceseze corespondența repartizată și documentarea/informarea/soluționarea în conformitate cu cerințele și rezoluțiile aplicate;
 • să calculeze și să propună la plată obligațiile ce revin U.V.T. pentru lucrările derulate în conformitate cu cotele și destinatarii stabiliți conform legii în vigoare;
 • să participe la elaborarea și certificarea lucrărilor prin întocmirea și asumarea tuturor documentelor prevăzute de legislația specifică atât pe perioada derulării lucrărilor și serviciilor conform contractelor încheiate cât și la finalizarea acestora;
 • să verifice constituirea garanțiilor prevăzute de contractele incheiate;
 • să verifice și să proceseze documentele necesare pentru deblocarea garanțiilor, precum și pentru execuția acestora;
 • să urmărească formalizarea tuturor modificărilor și/sau îmbunătățirilor aduse patrimoniului U.V.T.;
 • să verifice activitatea în șantierele U.V.T. conform repartizărilor efectuate de șeful ierarhic;
 • să verifice aplicarea soluțiilor tehnice elaborate pentru lucrările mici care nu necesită proiectare;
 • să elaboreze documentele în vederea obținerii de avize, acorduri, autorizații în conformitate cu prevederile legale;
 • să efectueze  recepția lucrărilor/serviciilor (predarea corespunzător deciziilor DEPAMI)
 • să urmărească respectarea termenelor de valabilitate și/sau ajustarea acestora pentru avize, acorduri, autorizații, etc., în funcție de necesități;
 • să participe conform solicitărilor la evaluările tehnice din activitatea curentă a S.T.E.P./D.E.P.A.M.I./U.V.T.;
 • să elaboreze și să urmărească întocmirea la termen a raportărilor interne și/sau externe specifice/repartizate S.T.E.P.
 • să participe la cursurile de instruire aprobate de conducerea departamentului;
 • constituie obligație de serviciu verificarea zilnică (cu excepția concediului legal) a corespondenţei electronice sosite pe adresa instituţională de e-mail;
 • constituie obligație de serviciu și alte sarcini date de șeful ierarhic superior, legate de specificul postului cu respectarea repartizării echitabile a sarcinilor între posturi;
 • se obligă să respecte prevederile Cartei, Regulamentelor şi celorlalte reglementări în vigoare

UVT utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru.

Te informam ca ne-am actualizat politicile pentru a integra in acestea si in activitatea curenta a UVT cele mai recente modificari propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrareadatelor cu caracter personal si pentru a citi si intelee continutul Politicii Cookie.

Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.

Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmand instructiunile din Politica de Cookie.