EȘTI AICI:
Anunț concurs instalator

Anunț concurs instalator

Data concursului: 20 aprilie, 2021
Ora concursului: 10:00
Locația concursului: Sediul central al U.V.T., Timişoara, Bd. Vasile Pârvan, nr. 4, sala 179
 1. Comisia de concurs:
 • Petcu Vlad – Președinte
 • Morar Gabriel – Membru
 • Balint Alexandru – Membru
 • Dicso Vanessa – Secretar.
 1. Comisia de contestaţie:
 • Georgescu Laurențiu – Președinte
 • Schwarz Valentin – Membru
 • Muntean Anca – Membru
 • Dicso Vanessa – Secretar.
 1. Membru supleant comisie concurs:
 • Coicea Liviu
 1. Membru supleant secretar comisie de concurs:
 • Carmen Popescu
Detalii suplimentare

După afișarea rezultatelor finale obținute, după caz, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului final.

Comunicarea rezultatele comisiei de soluționare a contestațiilor, se afișează în maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

 

Informaţii suplimentare se obţin la Departamentul Resurse Umane, cam. 151, tel. 0256/592159.

Probele de concurs:

Concursul pentru ocuparea postului vacant constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

 1. selecția dosarelor de înscriere;
 2. proba practică – ora 10:00;
 3. interviu – ora 13:00.

Fiecare probă este eliminatorie.

 

Bibliografia concursului:

 • Legea nr. 319/2006 privind sănătatea şi securitatea în muncă;
 • Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor tehnico-sanitare și tehnologice;
 • Proba practică conform postului.

Dosarele de concurs se vor depune până în data de 12.04.2021, ora 15:00 la Registratura UVT (cu mențiunea “În atenția Departamentului Resurse Umane, dosar candidatura post Denumirea postului”), sediul central al UVT sau la adresele de e-mail vanessa.dicso@e-uvt.ro, resurseumane@e-uvt.ro şi vor conţine obligatoriu următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare (Anexa 1);
 2. copia certificatului de naştere, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 4. copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 5. cazierul judiciar eliberat cu cel mult 6 luni anterior datei derulării concursului (original);
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (original);
 7. curriculum vitae;
 8. declarație privind autenticitatea documentelor (Anexa 2).

-    Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şj calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Actele prevăzute la pct. IV lit. 2), 3), 4), vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea, de către o persoană desemnată din cadrul Departamentului Resurse Umane, anterior sau în ziua stabilită pentru concurs.

Informaţii privind postul de instalator, în cadrul Serviciului Administrativ:

 • Postul de instalator este subordonat șefului Serviciului Administrativ;
 • Durata şi condiţiile muncii: postul este pe perioadă determinate – 1 an, cu posibilitate de prelungire, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână în condiţii normale de lucru;
 • Salariul brut de încadrare a postului: minimum 2726 – maximum 3616 lei, în funcție de vechimea în muncă și specialitate.
 • Perioada de probă este de 30 zile conform legii;
 • Concediul de odihnă şi durata acestuia: se acordă anual în conformitate cu prevederile Codului Muncii-republicat, şi a legilor speciale (dacă este cazul).

Condiții generale:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice:

 • Studii medii;
 • Vechimea specifică postului (Experiența minimă în ani corelată cu încadrarea salarială): minimum 3 ani;
 • Alte cerințe specifice:
 • capacitate de analiză și sinteză, adaptare dinamică la sarcinile de serviciu, rezistență la stres;
 • spirit de inițiativă;
 • persoană responsabilă și organizată;
 • abilități de comunicare;
 • abilități de lucru în echipă.

 

 • calculează necesarul estimat de materiale pentru realizarea lucrării menționată în Referatul de reparații;
 • identifică mijloacele de muncă, materialele necesare și echipamentele de lucru în funcție de tipul lucrării de efectuat;
 • realizează activitățile zilnice, stabilind etapele activităților în conformitate cu tipul lucrărilor de realizat și timpul necesar pentru finalizarea acestora;
 • realizează doar lucrări repartizate zilnic corespunzătoare ierarhiei pe verticală;
 • este interzisă realizarea de lucrări sau alte sarcini dispuse întâmplător de altcineva decât șefii săi ierarhici pe verticală;
 • realizează lucrări de întreținere conform graficului acestora;
 • realizează lucrările pe baza cerințelor aprobate în prealabil de șeful serviciului;
 • pregătește frontul de lucru prin adoptarea tuturor măsurilor de securitate necesare pentru evitarea oricăror accidente;
 • verifică și utilizează corect uneltele manuale și mecanizate din dotare;
 • montează instalații interioare de canalizare;
 • montează instalații interioare de apă de consum menajer;
 • montează obiecte sanitare, accesorii și utilaje folosite în instalațiile sanitare;
 • întreține instalațiile tehnico-sanitare;
 • execută operația de montaj a tuburilor, coturilor, elementelor de ramificație, pieselor de curățire, prin mufare sau flanșare și le etanșează la îmbinări cu materiale speciale;
 • execută trecerile prin planșee și ziduri pentru instalațiile de canalizare, respectând normele de securitate și rezistență ale construcțiilor;
 • amenajează și montează sifoanele de pardoseală în locurile indicate;
 • conductele de distribuţie sunt pozate prin trecerile speciale din ziduri şi planşee şi fixate în piesele de prindere;
 • instalaţiile sunt spălate, apoi umplute cu apă şi supuse la presiune conform indicaţiilor;
 • remediază defecțiunile constatate la toate tipurile de instalații și utilaje/aparate de utilizare folosite pentru alimentare cu apă, canalizare, ridicare a presiunii apei;
 • lucrările de reparaţii sunt executate cu consumuri de materiale şi alte resurse optime;
 • instalaţiile, utilajele, elementele sunt verificate tehnic şi funcţional pentru identificarea stărilor anormale;
 • aplică procedurile tehnice de execuție și control al calității;
 • întreține uneltele din dotare;
 • menține curățenia la locul de muncă;
 • transportă materiile prime și materialele de la magazie la locul de muncă;
 • verifică gradul de degradare a elementelor de construcție;
 • verifică starea echipamentelor de lucru aplicând procedurile de întreținere a acestora informând superiorul ierarhic asupra deteriorării /defectării lor;
 • participă la descărcarea și depozitarea materialelor;
 • conjunctural, constituie obligație de serviciu și alte sarcini nespecifice postului, date de șeful ierarhic superior (încărcare, descărcare, manipulare, transport manual de materiale de construcții, obiecte de inventor, mobilier, cărți și publicații, dosare în vederea arhivării etc.);
 • constituie obligație de serviciu verificarea zilnică (cu excepţia concediului legal) a corespondenţei electronice sosite pe adresa instituţională de e-mail;
 • constituie obligație de serviciu și alte sarcini date de șeful ierarhic superior, legate de specificul postului cu respectarea repartizării echitabile a sarcinilor între posturi;
 • Se obligă să respecte prevederile Cartei UVT, Regulamentelor şi celorlalte reglementări în vigoare;
 • Asigură confidențialitatea datelor personale pe care le prelucrează pe toată durata contractului individual de muncă și după încetarea acestuia, pe termen nelimitat, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679, a altor dispoziții de drept al Uniunii Europene sau de drept intern, aplicabile.

UVT utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru.

Te informam ca ne-am actualizat politicile pentru a integra in acestea si in activitatea curenta a UVT cele mai recente modificari propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrareadatelor cu caracter personal si pentru a citi si intelee continutul Politicii Cookie.

Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.

Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmand instructiunile din Politica de Cookie.