EȘTI AICI:
Anunt concurs agent control acces 19.01.2021

Anunt concurs agent control acces 19.01.2021

Data concursului: 19 ianuarie, 2021
Ora concursului: 10:00
Locația concursului: Sediul central al U.V.T., Bulevardul Vasile Pârvan, nr. 4, 300223, Timișoara, sala 179.

      1. Comisia de concurs:

 • Petcu Vlad – Președinte
 • Bozîntan Dan – Membru
 • Gabriel Morar – Membru
 • Vanessa Dicso – Secretar.

      2.Comisia de contestaţie:

 • Georgescu Laurențiu – Președinte
 • Schwarz Valentin – Membru
 • Muntean Anca – Membru
 • Vanessa Dicso – Secretar.
 1. Membru supleant comisie concurs:
 • Mihoc Iuliana
 1. Membru supleant secretar comisie de concurs:
 • Carmen Popescu
Detalii suplimentare

Bibliografia concursului:

 • Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată;
 • HG 301/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;
 • Carta Universității de Vest din Timișoara.
 • Probe & bibliografie
 • Dosarul de concurs
 • Informații privind postul
 • Condiții participare
 • Fișa postului

Probele de concurs:

Concursul pentru ocuparea postului vacant constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

 1. selecția dosarelor de înscriere;
 2. proba scrisă din tematica bibliografiei – ora 10:00;
 3. interviu – ora 14:00.

Fiecare probă este eliminatorie.

Dosarele de concurs se vor depune până în data de 06.01.2021, ora 15:00 la Registratura UVT (cu mențiunea “În atenția Departamentului Resurse Umane, dosar candidatura post ”Denumirea postului”), sediul central al UVT sau la adresele de e-mail vanessa.dicso@e-uvt.ro, resurseumane@e-uvt.ro şi vor conţine obligatoriu următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare (Anexa 1);
 2. copia certificatului de naştere, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 4. copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 5. cazierul judiciar eliberat cu cel mult 6 luni anterior datei derulării concursului (original);
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (original);
 7. curriculum vitae;
 8. declarație privind autenticitatea documentelor (Anexa 2).

-    Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şj calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Actele prevăzute la pct. IV lit. b), c), d), vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea, de către o persoană desemnată din cadrul Departamentului Resurse Umane în ziua stabilită pentru concurs.

Informaţii privind postul de administrator patrimoniu spații verzi, în cadrul Serviciului Administrativ:

 • Postul de agent control acces este subordonat șefului Serviciului de Pază;
 • Durata şi condiţiile muncii: postul este pe perioadă determinată, cu posibilitate de prelungire, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână în condiţii normale de lucru;
 • Salariul brut de încadrare a postului: minimum 2426 – maximum 3040 lei, în funcție de vechimea în muncă și specialitate.
 • Perioada de probă este de 30 zile conform legii;
 • Concediul de odihnă şi durata acestuia: se acordă anual în conformitate cu prevederile Codului Muncii-republicat, şi a legilor speciale (dacă este cazul);

 

Condiţii generale de participare la concurs şi condiţii specifice necesare pentru ocuparea postului:
Condiții generale:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice:

 • Studii medii;
 • Vechimea specifică postului (Experiență într-un post similar): fără experiență;
 • Calificări : Atestat pază.

Alte cerințe specifice:

 • capacitate de analiză și sinteză, adaptare dinamică la sarcinile de serviciu, rezistență la stres;
 • spirit de inițiativă;
 • persoană responsabilă și organizată;
 • abilități de comunicare;
 • abilități de lucru în echipă.
 • abilități de comunicare;
 • abilități de lucru în echipă.

Responsabilitățile și atribuțiile principale specifice postului ce se va scoate la concurs sunt cele din fişa postului, după cum urmează:

 • răspunde de baza materială a locațiilor UVT: Poiana Mărului, Gurahonț, Anina,
 • manifestă un comportament corect şi responsabil faţă de cadrele didactice şi studenţii din imobil,
 • răspunde de păstrarea în condiţii corespunzătoare, conform legislaţiei în vigoare, a bunurilor mobile şi imobile aflate în gestiune,
 • identifică și propune soluții pentru problemele apărute în cadrul Centrelor de practică studențească de la Poiana Mărului, Gurahonț, Anina,
 • face propuneri de reabilitare, optimizare, eficientizare a Centrelor de practică studențească de la Poiana Mărului, Gurahonț, Anina,
 •  organizează și monitorizează activitatea Compartimentului Spații verzi din cadrul Serviciului Administrativ,
 • răspunde de funcţionarea în condiţii optime a instalaţiilor electrice, sanitare, termice, în locațiile UVT: Poiana Mărului, Gurahonț, Anina,
 • intervine telefonic, adresă scrisă, e-mail la dispeceratele furnizorilor de utilităţi şi servicii, ori de câte ori sesizează întreruperi sau funcţionarea anormală a
 •  instalaţiilor electrice, sanitare, de gaze naturale, apă, căldură, canal,
 • întocmeşte lunar machete statistice din care rezultă cantitativ şi valoric costurile de funcţionare ale imobilelor: energie electrică, apă rece, apă caldă, gaze
 • naturale, deşeuri menajere şi alte servicii,
 • întocmeşte şi urmăreşte finalizarea, realizarea, solicitărilor din referatele de necesitate pentru achiziţiie de produse, servicii şi lucrări de reparaţii,
 • răspunde prin semnătură, de exactitatea şi realitatea materialelor decontate prin Referatul de necesitate, pentru executarea lucrărilor de întreţinere şi
 •  reparaţii solicitate,
 • răspunde prin semnătură, de exactitatea şi realitatea înscrisurilor din Bonurile de consum şi Bonurile de transfer emise de gestionarul magaziei centrale,
 • răspunde de depozitarea materialelor în bune condiţii pentru a se evita degradarea acestora, respectându-se şi normele de protecţia muncii şi P.S.I.,
 • sesizează superiorul ierarhic de problemele pe care nu le poate rezolva, prin adresă scrisă, e-mail sau telefonic,
 • sesizează şefului ierarhic toate defecţiunile ce pot conduce la accidente de muncă în incinta imobilelor pe care le administrează,
 • răspunde de obţinerea Autorizaţiei de funcţionare a imobilului de la autorităţile competente,
 • întocmeşte Propuneri de plan de achiziţii pentru produse, servicii, lucrări necesare desfăşurării activităţilor curente,
 • este membru în Comisia de recepţie a lucrărilor de reparaţii curente, capitale, modernizări, reabilitări,
 • răspunde pentru arhivarea documentelor întocmite, pentru numerotarea dosarelor, pentru înregistrarea și predarea lor la arhivă, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare;
 • se obligă să respecte secretul de serviciu;
 • constituie obligație de serviciu verificarea zilnică (cu excepția concediului legal) a corespondenţei electronice sosite pe adresa instituţională de e-mail;
 • asigură confidențialitatea datelor personale pe care le prelucrează pe toată durata contractului individual de muncă și după încetarea acestuia, pe termen nelimitat, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679, a altor dispoziții de drept al Uniunii Europene sau de drept intern, aplicabile.
 • constituie obligație de serviciu și alte sarcini date de șeful ierarhic superior, legate de specificul postului cu respectarea repartizării echitabile a sarcinilor între posturi;
 • respectă Regulamentul Intern al U.V.T. si al Serviciului;
 • se obligă să respecte prevederile Cartei, Regulamentelor şi celorlalte reglementări în vigoare, din cadrul UVT.
 • în realizarea sarcinilor de serviciu are obligaţia de a respecta Normele de Tehnica Securităţii și Sănătăţii Muncii şi P.S.

După afișarea rezultatelor finale obținute, după caz, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului final.

Comunicarea rezultatele comisiei de soluționare a contestațiilor, se afișează în maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

 

Informaţii suplimentare se obţin la Departamentul Resurse Umane, tel. 0256/592159.

 

Departament Resurse Umane

Dicso Vanessa

UVT utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru.

Te informam ca ne-am actualizat politicile pentru a integra in acestea si in activitatea curenta a UVT cele mai recente modificari propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrareadatelor cu caracter personal si pentru a citi si intelee continutul Politicii Cookie.

Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.

Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmand instructiunile din Politica de Cookie.