EȘTI AICI:
Întrunire a Consorțiului Universitaria, la Predeal

Întrunire a Consorțiului Universitaria, la Predeal

În perioada 22-24 octombrie a.c., a avut loc prima întâlnire a Consorțiului Universitaria în noua sa formulă, extinsă, care include șapte universități: Academia de Studii Economice din București, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea din București, Universitatea de Vest din Timișoara, și doi noi membri asociați, Universitatea din Craiova și Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu.

Lucrările întâlnirii s-au desfășurat în format mixt, cu prezența fizică a rectorilor, președinților de senat, altor reprezentanți ai conducerii universităților la Centrul de Perfecționare Complex Predeal „Ion Gh. Roșca” al Academiei de Studii Economice din București.

Reuniunea de la Predeal s-a desfășurat cu respectarea normelor în vigoare pentru prevenirea și combaterea răspândirii virusului SARS CoV2, participanții fiind exclusiv persoane vaccinate. Lucrările întâlnirii s-au desfășurat în plen și pe 10 paneluri structurate pe teme actuale care vizează politicile educaționale din învățământul superior și specificul desfășurării activității în universități în contextul constrângerilor impuse de situația pandemică prelungită.

Principalele rezoluții ale întâlnirii Consorțiului sunt următoarele:

1. În cadrul lucrărilor de la Predeal, Consiliul de Administrație al Consorțiului a analizat și aprobat cu unanimitate de voturi acordarea calității de membru asociat pentru Universitatea „Ovidius” din Constanța și Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați. În această formulă extinsă, bazată pe valori comune ale comunității academice și pe concurență constructivă, cele nouă universități membre ale Consorțiului Universitaria reunesc 42,43% din numărul de studenți și, respectiv, 32,38% din cadrele didactice titulare la nivel național.

2. Universitățile din Consorțiu reiterează ferm, și cu această ocazie, necesitatea și importanța vaccinării cadrelor didactice, a studenților și personalului didactic-auxiliar și nedidactic din universități pentru revenirea cât mai rapidă și în condiții de siguranță maximă la învățământul prezențial și la o activitate universitară normală.

3. Participanții consideră imperativă reglementarea în regim de urgență, prin acte normative la nivel național (ordin de ministru sau lege), a accesului în universități pe bază de Certificat verde, demers susținut cu fermitate de reprezentanții conducerilor universităților și ai studenților.

4. Având în vedere experiența acumulată în ultimii doi ani universitari, bazată pe desfășurarea preponderent online a activităților în contextul situației pandemice prelungite, participanții la întâlnire solicită Ministerului Educației crearea cadrului legislativ prin care universitățile să poată decide, pentru anumite domenii de studii și activități didactice, organizarea procesului educațional în regim online/hibrid și după încheierea pandemiei generate de răspândirea virusului SARS-CoV-2 și ridicarea stării de alertă pe teritoriul României, în baza unor standarde elaborate de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS). Este incontestabilă schimbarea paradigmei educaționale și faptul că ea constituie o provocare majoră la adresa cadrului regulamentar universitar, care trebuie să o susțină.

5. Participanții solicită ca, având în vedere constrângerile temporale din acest an, fondurile alocate de Ministerul Educației în baza Ordinului nr. 5255/2021 să poată fi reportate pentru anii viitori, eventual sub forma unor granturi multianuale, concomitent cu eliminarea restricțiilor în privința categoriilor de cheltuieli eligibile.

6. Universitățile membre ale Consorțiului Universitaria vor continua să utilizeze toate oportunitățile pentru a-și menține activă prezența comună pe piață educațională internațională, adaptându-și la noul context pandemic activitățile specifice internaționalizării.

7. Consorțiul Universitaria susține solicitarea reprezentanților studenților de creștere a subvenției cămine-cantine și a pragului minim al bursei sociale, concomitent cu creșterea bugetului per total, pentru a nu fi redus numărul de burse acordate.

8. Consorțiul Universitaria pledează pentru întărirea dialogului social în vederea asigurării unui cadru de muncă protejat și sigur, a aplicării integrale a Legii salarizării (Legea 153/2017) și a Contractului colectiv de muncă.

9. În cadrul parteneriatelor cu mediul de afaceri, esențiale pentru dinamica universităților, Consorțiul Universitaria va derula împreună cu Banca Comercială Română, proiecte de tip policy papers prin care să vină în întâmpinarea nevoilor sociale și ale decidenților, axate pe digitalizare.

10. În cadrul întâlnirii de la Predeal a fost semnat Contractul de parteneriat al Consorțiului Universitaria cu Alianța Colegiilor Centenare, care vizează o viitoare colaborare reciproc benefică pentru calitatea pregătirii viitorilor profesioniști ai țării.

Consorțiul Universitaria va continua să acționeze ca o structură dinamică și unitară și să-și consolideze poziția pe piața națională și internațională a învățământului universitar.

Membrii Consorțiului Universitaria își reafirmă public disponibilitatea și deschiderea spre dialogul constructiv și schimbul de bune-practici cu celelalte consorții universitare din țară pentru a contribui la creșterea calității și promovarea excelenței în învățământul superior din România.

Echipa de comunicare a Consorțiului Universitaria

Predeal, 23 octombrie 2021

REZOLUȚIA CONSORȚIULUI UNIVERSITARIA

Noi, reprezentanții Consorțiului Universitaria: Academia de Studii Economice din București, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea din București, Universitatea de Vest din Timișoara și membrii asociați: Universitatea din Craiova, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea „Ovidius” din Constanța, reuniți în format mixt, cu prezența fizică a rectorilor, președinților de senat, altor reprezentanți ai conducerii universităților la Centrul de Perfecționare Complex Predeal „Ion Gh. Roșca” al Academiei de Studii Economice din București în perioada 22-24 octombrie 2021, cu o agendă organizată pe paneluri pe teme actuale care vizează politicile educaționale din învățământul superior și specificul desfășurării activității în universități în contextul constrângerilor impuse de situația pandemică prelungită, prezentăm mai jos concluziile întrunirii noastre.

Participanții de la cele nouă universități, care reunesc 42,43% din numărul de studenți și, respectiv, 32,38% din cadrele didactice titulare la nivel național, au dezbătut temele aflate pe ordinea de zi, au formulat concluzii și propuneri de măsuri concrete pentru recunoașterea și stimularea reală a performanței în universitățile românești și au făcut schimb de bune practici în contextul special al activităților desfășurate. Acestea sunt următoarele:

PANELUL: SCHIMBAREA PARADIGMEI EDUCAȚIONALE CA PROVOCARE LA ADRESA CADRULUI REGULAMENTAR UNIVERSITAR

  • Solicităm Ministerului Educației crearea cadrului legislativ prin care, pentru anumite domenii de studii și activități didactice, universitățile să poată decide organizarea procesului educațional în regim online/hibrid și după încheierea pandemiei generate de răspândirea virusului SARS-CoV-2 și ridicării stării de alertă pe teritoriul României, în baza unor standarde elaborate de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS).
  • Adoptarea reglementărilor (la nivel național și la cel al universităților) care să susțină creșterea nivelului de digitalizare a activităților didactice, cum ar fi: implementarea pedagogiilor inovative bazate pe tehnologii moderne precum inteligența artificială și bazele de cunoștințe automatizate; utilizarea metodelor de testare de tip open-book, bazate pe inteligența artificială, cu detectarea automată a cazurilor de fraudă; realizarea de conținut educațional digital folosind sisteme de grafică 3D.

PANELUL: PROVOCĂRI ALE ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE ONLINE. DIGITALIZARE – REZULTATE ȘI BUNE PRACTICI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE

• Reglementarea accesului în universități pe bază de Certificat verde prin acte normative la nivel național (ordin ministru sau lege);

• Ținând cont de beneficiile identificate ale învățământului online la programele de studii universitare de masterat și postuniversitare (prezență mai ridicată, implicare pe parcursul orelor, etc.), propunem modificări legislative, la nivel de ordin de ministru sau lege, care să permită desfășurarea activităților didactice în sistem hibrid (cu prezență fizică și online), în proporții variabile, reglementate ulterior de către ARACIS;

• Emiterea documentelor digitale în toate fluxurile universității, inclusiv în zona administrativă, și acceptarea legală, în exterior, a documentelor digitale pentru fluxuri din domeniul achiziții, contabilitate etc.;

• Realizarea de cursuri comune, la nivel de Consorțiu, cu module susținute de personalități din universitățile componente („most valuable course”);

• Implementarea unor carduri electronice pentru identificarea și legitimarea studenților, ca suport în cazul mobilităților naționale și internaționale; platforma din care este generat cardul să fie recunoscută la nivel european, în vederea accesului la dosarul academic.

PANELUL: MANAGEMENTUL CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE DE EXCELENȚĂ – STRATEGII ȘI DIRECȚII DE ACȚIUNE • Solicităm ca fondurile alocate de Ministerul Educației în baza Ordinului nr. 5255/2021, având în vedere constrângerile temporale din acest an, să poată fi reportate pentru anii viitori, eventual sub forma unor granturi multianuale, concomitent cu eliminarea restricțiilor în privința categoriilor de cheltuieli eligibile.

• Referitor la finanțarea cercetării universitare acordată în baza Ordinului nr. 3747/2021, solicităm extinderea categoriilor de cheltuieli eligibile, care să permită dezvoltarea infrastructurii de cercetare, precum și permanentizarea finanțării și asigurarea unei predictibilități pentru următorii ani.

• Solicităm Ministerului Educației creșterea cuantumului burselor doctorale și postdoctorale, pentru atragerea și motivarea tinerilor cercetători. De asemenea, pentru întărirea sinergiilor în cadrul Consorțiului, propunem înființarea unui fond special destinat granturilor postdoctorale prin schimburi la nivelul universităților componente sau partenere.

• Solicităm Ministerului Educației și Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării suplimentarea sumelor disponibile în cadrul tuturor competițiilor de proiecte finanțate din bugetul național și asigurarea unei predictibilități în privința desfășurării competițiilor.

PANELUL: SUSTENABILITATE ȘI PERFORMANȚĂ FINANCIARĂ UNIVERSITARĂ

• Continuarea demersului inițiat de grupul de lucru la nivelul Consorțiului Universitaria pentru fundamentarea unei propuneri de îmbunătățire a metodologiei de finanțare a învățământului universitar, în baza solicitărilor transmise de CNFIS.

• Dezvoltarea în comun a unui sistem de testare a propunerilor, în vederea transmiterii către CNFIS a rezultatelor, care pot constitui baza de îmbunătățire a metodologiei de finanțare începând cu anul 2023.

• Solicitarea unor clarificări suplimentare privind implementarea Ordonanței de Urgență nr. 15/2021 cu referire la actualizarea prețurilor la materialele de construcții, din perspectiva asigurării surselor de finanțare din bugetul de stat.

• Inițierea unei consultări la nivelul membrilor Consorțiului cu privire la o potențială metodologie de alocare a fondurilor pentru investiții în sistemul universitar, care să integreze nevoile instituțiilor, resursele financiare disponibile și atrase, impactul asupra dezvoltării organizaționale și regionale, precum și cadrul legislativ specific, într-o manieră echilibrată și transparentă.

• Susținerea finanțării programelor de cercetare ale universităților din partea Ministerului Educației și pentru anii următori, într-o manieră distinctă față de finanțarea instituțională.

• Consolidarea parteneriatului și intensificarea schimbului permanent de informații, între toți membrii Consorțiului, cu privire la „bunele practici” aplicate în cadrul activităților desfășurate pe domeniul managementului financiar, operațional și de achiziții.

PANELUL: PROVOCĂRILE INTERNAȚIONALIZĂRII ÎN CONTEXTUL PANDEMIC ACTUAL

• Universitățile membre ale Consorțiului Universitaria au făcut față provocărilor în materie de internaționalizare pe care criza sanitară COVID-19 le-a presupus, menținând activă prezența pe piață educațională internațională și adaptând serviciile specifice internaționalizării la noul context pandemic.

• A fost subliniată nevoia unor demersuri comune în relația cu Ministerul Afacerilor Externe și alte instituții relevante, care să determine:

– Flexibilizarea procesului de acordare a vizelor de studii studenților internaționali care doresc să studieze în România; 

– Armonizarea legislației referitoare la temele referitoare la micro-credentials, joint degrees și virtual mobilities.

– Acordarea de burse de studii de către statul român studenților străini (în efort conjugat cu universitățile românești care pot contribui cu un număr relativ similar de burse).

• A fost propusă promovarea reciprocă la târgurile educaționale internaționale și evenimentele internaționale de prestigiu.

• Dezvoltarea unei Școli de Vară comune, organizată de Consorțiul Universitaria pe teme legate de internaționalizare, clasamente internaționale și vizibilitate internațională.

PANELUL: PARTENERIATE ȘI PROIECTE CU MEDIUL DE AFACERI

• În cadrul parteneriatelor cu mediul de afaceri, esențiale pentru dinamica universităților, Consorțiul Universitaria va derula împreună cu Banca Comercială Română proiecte de tip policy papers prin care să vină în întâmpinarea nevoilor sociale și ale decidenților, axate pe digitalizare.

PANELUL: ASPECTE ALE VIEȚII STUDENȚEȘTI

Ca urmare a discuțiilor avute în panelul dedicat studenților, propunem:

• accesul în instituțiile de învățământ superior să se realizeze pe baza Certificatului Verde digital (vaccin, test sau trecut prin boală), cu excepția celor care au contraindicații medicale privind vaccinarea;

• având în vedere situațiile neprevăzute care pot apărea în viitor, este necesară elaborarea unei strategii privind sistemul de predare hibrid în universități;

• modalitatea de evaluare a studenților să se realizeze în conformitate cu decizia privind modalitatea de susținere a activităților didactice pe parcursul semestrului și în mod unitar pentru toți studenții;

• reglementarea mobilităților interne de scurtă durată între universitățile din Consorțiul Universitaria și echivalarea activităților didactice;

• creșterea subvenției cămine-cantine și a pragului minim al bursei sociale (concomitent cu creșterea bugetului per total pentru a nu se micșora numărul de burse acordate).

PANELUL: DIALOG SOCIAL ÎNTRE SINDICATE ȘI UNIVERSITĂȚI

• Consolidarea dialogului social între sindicate și conducerile universităților în vederea asigurării resursei umane în conformitate cu standardele ARACIS, a cadrului de muncă protejat și sigur, a aplicării integrale a Legii salarizarii (L153/2017) și a Contractului colectiv de muncă.

Echipa de comunicare a Consorțiului Universitaria

Predeal, 23 octombrie 2021

UVT utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru.

Te informam ca ne-am actualizat politicile pentru a integra in acestea si in activitatea curenta a UVT cele mai recente modificari propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrareadatelor cu caracter personal si pentru a citi si intelee continutul Politicii Cookie.

Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.

Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmand instructiunile din Politica de Cookie.