EȘTI AICI:
Istoric

Istoric

Începutul
Înființarea Universității de Vest din Timișoara a fost un demers complex și îndelungat. S-a făcut în etape, într-un context politic, social și economic intern și internațional marcat de Cel de-al Doilea Război Mondial și de reașezările teritoriale cauzate de pierderea Basarabiei, Bucovinei de Nord și Ținutului Herța (în nord) precum și a Cadrilaterului (în sud).

Anul 1940 aduce schimbări majore în viața academică timișoreană. După Diktatul de la Viena, la Timișoara s-au refugiat din Clujul cedat Ungariei: Facultatea de Agronomie, Facultatea de Teologie și Facultatea de Științe (secțiile de matematică, fizică, chimie, științe naturale). Deși au urmat anii de război, cu multiple dificultăți materiale, în Timișoara se dezvoltă o activitate universitară și de cercetare științifică de înaltă ținută. Sunt mai actuale ca oricând ideile lui Sever Bocu, care insistă pe semnificația culturală națională a întemeierii unei Universități în Timișoara.
1943
încurajată de manifestările publice, elita intelectualității din vestul României adresează Guvernului un „Memoriu” asupra necesității înființării unei Universități la Timișoara.
Decret Page 0001 740x1024
Înființarea UVT
1944
Este anul când se finaliza un proces destul de anevoios prin care intelectualitatea bănățeană în general și cea timișoreană în special argumentaseră nevoia constituirii unei universități umaniste a Banatului, un „atelier de prelucrare a sufletului național”, cum o imagina Sever Bocu.

Astfel, prin Decretul-Lege Regal 660/30 decembrie, se anunța înființarea unei universități timișorene – Universitatea de Vest – abilitată să ofere programe de studii în domeniile Drept, Litere și Filosofie, Științe, Medicină Umană, Medicină Veterinară, Farmacie și Teologie.
Înființarea UVT
1 1511046454
25 octombrie 1948
1948
Reforma învățământului stabilea principiile fundamentale de organizare a învățământului superior din România, după modelul sovietic. Cu toate limitele sale, pentru învățământul universitar din Timișoara are unele urmări bune, sub raportul structurii, prevăzând și înființarea Institutului Pedagogic de 3 ani, prin care se deschidea calea pentru realizarea Universității.

Prin Decizia nr. 263327, se fonda Institutul Pedagogic, instituție care funcționa în paralel cu alte centre de învățământ superior din oraș (Institutul Politehnic, Institutul de Medicină, Institutul Agronomic). Menirea noului institut era aceea de a pregăti cadre didactice pentru învățământul românesc din vestul țării. În anii săi de început, Institutul Pedagogic găzduia o singură facultate, de Matematică-Fizică, cu durata studiilor de trei ani.
25 octombrie 1948
19 ianuarie 1949
1949
Au început cursurile Institutului Pedagogic, într-un spațiu modest, cu 82 de studenți. Însă directorul instituției, Mihail Ghermănescu, avea ambiția de a-l dezvolta, transformându-l într-o universitate puternică.

În lipsa a numeroase dotări și-a început activitatea Facultatea de Matematică-Fizică, într-un edificiu puțin adaptat nevoilor universitare. Însă directorul Institutului, Mihail Ghermănescu, avea ambiția de a-l dezvolta, transformându-l într-o universitate puternică. În urma repetatelor demersuri ale prof. Ghermănescu, a rezultat un fapt deosebit de semnificativ: Institutul Pedagogic a fost considerat parte a Universității de Vest.
19 ianuarie 1949
39 1511046560
1953
Durata studiilor la Institutul Pedagogic devine de 4 ani, din acest an începând să funcționeze și Secția serală. Noua denumire este Institutul Pedagogic de 4 ani din Timișoara.
Facultatea de Filologie
1956
Se înființează Facultatea de Filologie, cu durata studiilor de 5 ani. Un nou grup de tineri profesori cu mare potențial sosesc în capitala Banatului, înaintând un memoriu ministerului, prin care solicitau transformarea acestuia în universitate, separarea secțiilor în facultăți distincte și elaborarea de către absolvenți a unei lucrări de diplomă.
Facultatea de Filologie
Primul Rector
1957
Directorul institutului devine rector, iar noua instituție se configurează ca un centru educațional și cultural demn de luat în considerare.
Primul Rector
37 1511046712
Universitatea din Timișoara
1962
Prin Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 999/ 27 septembrie, i se dă curs Memoriului depus în 1956, prin care se stabilește noul statut de organizare și denumirea de Universitatea din Timișoara.

Demarează lucrările la noua clădire a universității, pe bulevardul Vasile Pârvan, sub coordonarea arhitectului Hans Fackelmann.
Universitatea din Timișoara
Facultatea de Științe Economice
1967
Se înființează Facultatea de Științe Economice, menită să dea universității o direcție suplimentară, prin deschiderea sa către piața muncii.
Facultatea de Științe Economice
1972
S-au făcut demersuri pentru înființarea Centrului Internațional de Marketing-Management în cadrul Universității. Era urmarea propunerilor pornite de la Facultatea de Științe Economice și viza o deschidere reală a Universității spre lumea academică și centrele de cercetare economică occidentale. Centrul de Marketing s-a întemeiat cu sprijinul financiar al Fundației Europene Drăgan și a funcționat cu un număr mic de angajați.
1976
Cadrele Facultății de Științe Economice solicită Ministerului Educației Naționale, prin intermediul Rectoratului Universității, înființarea Secției de Comerț Exterior. Propunerea nu a fost acceptată de autoritățile centrale.
1981-82
Pentru anul universitar 1981/1982, trei specializări (engleză, franceză, rusă) de la Facultatea de Filologie nu au primit cifră de școlarizare, urmând ca profilul umanist al Universității din Timișoara să fie aproape inexistent.

În 1981 este invocată necesitatea existenței unei specializări de istorie, care să permită formarea de specialiști pentru cercetarea istoriei naționale și care să îngăduie o pregătire temeinică a cadrelor didactice pentru învățământul preuniversitar.
40 1511045672
Era post-comunistă
1989
Universitatea intră în era post-comunistă cu doar trei facultăți: Facultatea de Filologie, Facultatea de Științele Naturii (adică Matematică și Fizică) și Facultatea de Științe Economice. Profilul umanist, pe care se clădise întregul concept al Universității de Vest imaginat de intelectualitatea timișoreană interbelică, devine aproape inexistent.

Perioada imediat următoare lui decembrie 1989 aduce schimbări substanțiale în structura întregului învățământ superior românesc și, desigur, și în structura universității noastre.
Era post-comunistă
1990
Reorganizarea Universității și așezarea ei pe temelii democratice, a pus în fața noilor conduceri ale Facultăților și Universității probleme de o însemnătate deosebită. Tensiunile, frământările și strădaniile de schimbare s-au derulat și la nivelul Universității din Timișoara. Încă din primele zile care au urmat înlăturării regimului totalitar, cadrele didactic destituie ultima conducere stabilită de partidul comunist și înlocuiește Rectorul numit în octombrie 1989. Este readus în activitate eminentul on de știință, prof. dr. Eugen Todoran.

Anul universitar 1990/1991 se deschide într-un cadru modificat, cu specializări și facultăți noi: Arte Plastice și Design, Educație Fizică și Sport, Chimie, Geografie, Biologie, Psihologie și Sociologie, Drept, Muzică și Artă Teatrală, durata școlarizării fiind stabilită la 5 ani.
1994
Cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la înființarea Universității de Vest prin Decretul-Lege nr. 600/1944, Ministerul Învățământului, la dorința cadrelor didactice, decide ca denumirea instituției să fie Universitatea de Vest din Timișoara.

La încheierea anului universitar 1995/1996, Universitatea de Vest din Timișoara avea opt Facultăți, un Departament pentru Perfecționarea Personalului Didactic, 40 de specializări de lungă durată, o specializare de scurtă durată (3 ani, Tehnologie Informatică), 12 specializări de Master și Studii aprofundate, un program de Înalte Studii Europene.
Anii 2000
Anii 2000 au constituit una dintre cele mai dinamice perioade din istoria Universității, caracterizată printr-un număr foarte mare de studenți, preocupări constante de îmbunătățire a infrastructurii, prin construirea de noi clădiri.

2004 – se înființează cea mai tânără dintre facultăți, Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării.
Consorțiul „Universitaria”
2012
UVT devine membră a celui mai puternic consorțiu universitar din România, Consorțiul „Universitaria”, proiect comun a cinci dintre cele mai prestigioase universități din țară (Universitatea din București, Universitatea „Babeș - Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Academia de Științe Economice din București).

În cadrul consorțiului conlucrează pentru ridicarea nivelului cercetării științifice și a activității didactice, pentru îmbunătățirea cadrului legislativ al desfășurării învățământului superior și cercetării științifice universitare, precum și pentru definirea unitară a programelor de studii universitare și a standardelor minime pentru acestea.
Consorțiul „Universitaria”
UVT 11
2016
Astăzi putem vorbi despre o ofertă academică ce acoperă toate principalele direcții de studiu din domeniul științelor exacte, al științelor economico-sociale și administrative, respectiv din domeniul științelor umaniste și al artelor.

La nivelul întregii Universități se implementează constant noi metode de predare și evaluare, sisteme de videoconferință, se diversifică oferta de programe postuniversitare și cea a școlilor doctorale.

Disciplinele transversale reprezintă un concept nou de educație adoptat în cadrul Universității de Vest din Timișoara, ce permite formarea multi-dimensională și inter-disciplinară a studenților, prin posibilitatea de alegere a unor cursuri din oricare alt program de studiu decât cel ales inițial.

Cu 27 de centre de cercetare avansată, UVT generează și transferă cunoaștere către societate prin cercetare științifică, dezvoltare, inovare și transfer tehnologic.

Clasată pe poziții superioare în ranking-uri internaționale precum QS World University Ranking, URAP sau ScomagoIR, UVT se află pe prima poziție conform U-Multirank, în ce privește rata de citări și volumul de publicații, pentru domeniul „Fizică”.

Cu aproape 800 de studenți internaționali, 400 de mobilități Erasmus+ outgoing adresate studenților, cadrelor didactice și personalului administrativ, activitățile Departamentului de Relații Internaționale (DRI) se concentrează intens pe internaționalizarea comunității UVT. Mediul academic puternic internaţionalizat e susţinut şi de numeroase programe de studiu în limbi străine, atât la nivel de licenţă, cât şi la nivel de masterat sau doctorat.

Model de bune practici în România în ceea ce priveşte implementarea programului Erasmus+, îndeosebi în ceea ce priveşte mobilităţile pentru studenţi, atât outgoing, cât şi incoming, UVT oferă tuturor studenţilor săi, dar şi personalului didactic şi nedidactic oportunitatea de a realiza o mobilitate de studiu, practică, predare sau formare la una dintre cele peste 450 de instituţii partenere din întreaga lume, sub umbrela Erasmus+, dar nu numai.
WhatsApp Image 2020 10 06 At 12.41.12
2020
În luna septembrie 2020, Universitatea de Vest din Timişoara a deschis procesul de admitere online, integrând într-o singură adresă web toate datele necesare pentru informare, înscriere, clasificare a candidaților și confirmare a locurilor, pentru toate programele de studii ale celor 11 facultăți componente.

UVT este prima universitate din țară care a integrat prin instrumente web toate etapele admiterii online, pe platforma https://admitere.uvt.ro/. Aplicația universitară dedicată admiterii la UVT este cea mai complexă aplicație de informare și desfășurare online a înscrierilor la universitate, cu informații detaliate despre universitate, viața de student și fiecare program de studii în parte. Oferta UVT este atractivă pentru un set de opțiuni deosebit de cuprinzător, integrând 11 facultăți, oferind 75 de programe de studii universitare de licență și peste 90 de programe de studii universitare de masterat, din 34 de domenii de studii universitare diferite, precum și studii doctorale în 22 domenii, alături de noul program de masterat didactic, organizat în cele cinci domenii de studii de licență diferite.

Universitatea de Vest din Timișoara este membră fondatoare a Alianței Europene UNITA, împreună cu Universitatea Beira Interior (Portugalia), Universitatea din Zaragoza (Spania), Universitatea din Torino (Italia), Universitatea din Pau și Universitatea Savoie Mont Blanc (Franța). Tot în același an, UVT devine membră a Alianței Timișoara Universitară (ATU), prima structură formală de cooperare și consolidare a centrului academic al Timișoarei.

UVT utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru.

Te informam ca ne-am actualizat politicile pentru a integra in acestea si in activitatea curenta a UVT cele mai recente modificari propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrareadatelor cu caracter personal si pentru a citi si intelee continutul Politicii Cookie.

Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.

Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmand instructiunile din Politica de Cookie.